İller

4 Şubat 2021 Perşembe

Piyasadan haberler


AGHOL

Şirketin 02.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket Yönetim Kurulunun yurtiçinde 1.000.000.000.- TL (BirMilyarTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, borçlanma aracı ihraç edilmesi hususunda karar aldığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapılması için Şirket yönetiminin yetkilendirildiği bildirilmişti. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na 04.02.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

ALMAD

Şirketin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında 155.000.000 TL artırılarak 260.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı kararına istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan KAP'ta yayınlanani "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" un kabul edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.     GEDIK

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) payında 05/02/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt takas, Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması, Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması ve Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 04.03.2021'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    BEYAZ

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BEYAZ.E payları 05/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 19/02/2021 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

CEOEM

2021 yılı Teknofest lansman organizasyonu 03.02.2021 tarihinde şirket tarafından gerçekleştirilmiştir.

DENIZ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 04 Şubat 2021 tarihinde DenizBank'ın uzun vade yabancı para notunu "B+", uzun vade yerel para notunu "BB-" ve görünümlerini "Negatif" olarak teyit etmiştir. Fitch Ratings ayrıca Bankanın, kısa vadeli yabancı para ve yerel para notlarını "B", finansal dayanıklılık notunu "b+", destek notunu "4" ve ulusal notunu "AA (tur) (Durağan)" olarak teyit etmiştir.

DERAS

Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş., KOSKA markası ile helva,lokum v.s. diğer gıda ürünlerini üreten Mahir Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türkiye genelini kapsayan bir bayilik ve dağtım anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte, bağlı ortaklığın yıllık cirosuna 2020 rakamlarının %16'sına denk gelen 20 Milyon TL civarında olumlu bir etki yapması beklenmektedir.İlgili Yönetim Kurulu kararı KAP'tadır.

DNISI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere " Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Pelin Üstün'ün Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, M. Aslı Akdaş'ın Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu ve Burcu Daylar'ın Yatırımcı İlişkileri Görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir.

HEKTS

Şirket'in 2020 yılı 12 aylık konsolide net karı 188.330.967 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 145.571.250 TL)

IEYHO

T.C. İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2016/391 Esas numarası ile görülmekte olan bağlı ortaklığı Işıklar Holding A.Ş.'nin 02.03.2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararlarının iptali için açılan davaların birleştiği davanın 03.02.2021 tarihli duruşmasında:Esas davanın HMK 114/1-d maddesi gereğince usulden reddine,Birleşen İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/384 esas sayılı davanın HMK 150/5 maddesi gereğince açılmamış sayılmasına,Birleşen İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/404 esas sayılı davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine,2 hafta süre içinde İstinaf yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir.

IZMDC

Yönetim Kurulunun 28.10.2020 tarihli ve 29 nolu toplantısında Şirketin 1.500.000.000 TL (bir MilyarBeşyüzmilyonTürkLirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 375.000.000 TL (ÜçyüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 1.125.000.000 TL (BirmilyaryüzyirmibeşmilyonTürkLirası) nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası)'ye çıkarılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçla Kullanacağına İlişkin Rapor" Yönetim Kurulumuzun 10.11.2020 tarih ve 31 nolu toplantısında kabul edilerek açıklanmıştı.Yönetim Kurulu'nun 04.02.2021 tarih ve 03 nolu toplantısında Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçla Kullanacağına İlişkin Rapor'un KAP'ta yayınlanan şekli ile revize edilerek kabul edilmesine karar verilmiştir.

KARSN

Şirketin 25 Ocak 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 12. Maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 17. Maddesi'nin değiştirilmesine karar verildiği aynı gün detaylı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuş olup, söz konusu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerekli iznin alınmasını teminen 4 Şubat 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

KRVGD

Şirket Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. Selim Oğul, 04 Şubat 2021 tarihi itibarıyla mevcut görevinden ayrılmış olup, Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu danışmanı olarak göreve devam edecektir. Sn. Selim Oğul'dan boşalan Mali İşler Grup Başkanlığı pozisyonuna Şirket de halihazırda Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Adem Demir 04 Şubat 2021 tarihinden itibaren vekalet edecektir.

OTKAR

Şirket'in 2020 12 aylık konsolide net karı 618.268.000 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 351.592.000 TL)

PGSUS

Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31 Aralık 2020 tarih ve 79/1617 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilecek, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 365 gün vadeli, 150.000.000,- TL (talebe göre artırılabilir) nominal değerli tahvilin, 8-9 Şubat 2021 tarihinde talep toplama işlemlerinin gerçekleşmesi ve 11 Şubat 2021 tarihinde ise ihracının tamamlanması planlanmaktadır. Tahvil ihracına Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir.

RYGYO

Şirket portföyünde bulunan Adana İli Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 622 Ada 4 Parsel üzerindeki 18.199 m2 arsa üzerinde bulunan 10.790 m2 deponun 3.600 m2 depolama alanı "Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş."ye 6 aylığına kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 6 ayda 283.200-TL+KDV gelir elde edilecektir.

RYGYO

Yönetim Kurulunun 03/02/2021 tarih ve 618 sayılı toplantısında, Genel Müdürlük görevini yürüten Sn.Egemen Döven'in ana ortağı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı) olarak atanması sebebiyle, SPK Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) Md.18-3'e göre Sn.Egemen Döven yerine Genel Müdür olarak Sn.Behzat Kaplan'ın atanmasına karar verilmiştir. Sn.Egemen Döven şirketde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına halen devam etmektedir.

RYGYO

Şirketin 14/01/2021 tarih ve 613 sayılı kararı doğrultusunda; mevcut 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine ilişkin 14/01/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde; Kurul tarafından iletilen 04/02/2021 tarih ve E-12233903-340.08-1304 sayılı yazısı ile 6 ay içinde Şirket Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulunda uygun görüldüğü Şirkete bildirilmiştir.

SARKY

Şirketin 28.01.2021 tarihli 1625/21.02 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; Şirketin 300.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.-TL artırılmak suretiyle 600.000.000.-TL ‘ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye yeni izin süresinin 2021 - 2025 yılları olarak tespitine ve bu sebeple Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadiline karar verilmiştir. Bu karara ilişkin gerekli başvuru 04.02.2021 tarihinde Sermaye Kurulu Piyasası'na yapılmıştır.

TUPRS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih ve 71/1400 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, BIST Turk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisi üzerine 140 bps ek getirili, 03.02.2023 itfa tarihli, TRSTPRS22312 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 1 milyar 100 milyon TL olarak kesinleşmiş, satış işlemi 03.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 05.02.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. İşleme İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılık etmiştir.

TURGG

Kartal Belediyesi Meclisi'nin 01.02.2021-05.02.2021 tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantı gündeminde;Şirketin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 9 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi ile 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 10 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesinin yer aldığının, Kartal Belediyesi'nin https://www.kartal.bel.tr/tr/kurumsalyapi/mecliskararlari/MeclisGundemiListesi.aspx#  adresli web sitesinden öğrenildiği açıklanmıştı. 04.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen Kartal Belediyesi Meclis Toplantısı, https://www.youtube.com/watch?v=RjVy5n9vjPc&ab_channel=KartalBelediyesiWebTV adresinden canlı olarak takip edildiği, Şirketin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin söz konusu imar komisyonu raporları Meclis tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.

ULUUN

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve 5 yıllık sürenin güncellenmesi için gerekli yasal sürecin başlatılmasına karar verilmişti. Söz konusu yönetim kurulu kararın ekinde yer alan esas sözleşmemizin 6.maddesinin tadiline ilişkin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı'nın uyarı ve yönlendirmeleri de dikkate alınarak bu kararın ekinde yer aldığı şekilde güncellenmesine, 10.12.2020 tarih ve 2020/026 sayılı yönetim kurulu kararımızın ekinde yer alan tadil metninin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.02.02.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanının artırılması görüşülüp onaylanmıştır.Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.02.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

YAPRK

Şirket merkez adresi Rıhtım Caddesi No.57 Beyoğlu-İstanbul adresinden Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad.No.65 Kat: 1 34418 Kağıthane-İstanbul adresine taşınmıştır.Adres değişikliğinin tescil ve ilan edilmesine ve ilgili mercilere gerekli bilgilerin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

YESIL

Şirketin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %3.603,70 oranında (bedelli) 243.250.000 TL artırılarak 250.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin taslak izahname ile 04.02.2021 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname KAP'ta yer almaktadır.

YKBNK

İlgi: 07.08.2020 ve 20.08.2020 tarihli özel durum açıklamaları:İlgide yer alan açıklamalar ile; pay sahibi Jilber Topuz tarafından Bankanın 13 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararların yok hükmünde olduğunun tespitine dair İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açıldığı ve  bu davanın duruşma tarihinin 04.02.2021 olarak belirlendiği duyurulmuştu.Davacı Jilber Topuz tarafından davadan feragat dilekçesi verilmesi üzerine, 04.02.2021 tarihli duruşmada istinaf yolu açık olmak üzere feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönderme