İller

25 Ocak 2021 Pazartesi

Piyasadan haberler


AKSEN

Şirket tarafından yayınlanan 8 Aralık 2020 tarihli Özel Durum Açıklamada belirtildiği üzere, %100 oranındaki bağlı ortaklığı "Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş."nin ithalatçı tarafıyla imzaladığı anlaşma kapsamında, Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla EPDK'ya iletilen başvuru onaylanmış ve TEİAŞ ile enterkonneksiyon hattı kullanım anlaşması imzalanmıştı.24 Ocak 2021 tarihi itibarıyla bahsi geçen enerji ihracatı ticari faaliyetleri başlamıştır. Böylelikle, Aksa Enerji'nin faaliyet gösterdiği ülke sayısı altıya ulaşmıştır.

AKSGY

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hakkında güncelleme; Davanın reddine ilişkin Mahkeme kararına karşı davacı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi kararı davacı tarafça temyiz edilmiş olup, davalılarca temyize cevap verilmiştir.

ARCLK

Şirket'in 2020 yılı 12 Aylık konsolide net karı 2.847.839.000 TL  oldu. (2019/12 AYLIK: 924.833.000 TL)

ARCLK

Şirket'in 2021 Yılı Beklentileri; Ciro: Konsolide (TRY) Yaklaşık 20% büyüme, Karlılık: EBITDA Margin Yaklaşık 11.0%, İşletme Sermayesi/Ciro: Yaklaşık 25%, Yatırım

Harcamaları: Yaklaşık EUR 220 mio. Olarak öngörülmektedir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.     MERIT

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) payında 26/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 22/04/2021 'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    KRONT

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KRONT.E paylarında 26/01/2021 tarihli işlemlerden  (seans başından) 09/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.  SNKRN

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 26/01/2021 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/07/2021'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    YAPRK

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında YAPRK.E payları 26/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   COSMO

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO.E) payında 26/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 22/04/2021'dir.

COSMO

Bağlı Ortaklığı Enerji Ofisi Akaryakıt Paz.ve Dağ. A.Ş. Almanya'da yerleşik Uluslararası bir firmadan 22.01.2021 günü gelen stratejik işbirliği ve ortaklık teklifi görüşmelerine başlamak üzere 25.01.2021 günü Yönetim Kurulu Kararı almıştır. Olası ortaklığın amacı yurtiçi ve yurtdışında petrol akaryakıt, jet gazı taşıma ve dağıtımı başta olmak üzere filo yatırımı ve uluslararası petrol ve petrol türevlerinin ticareti konularını kapsamaktadır. Yönetim Kurulu kararınca yapılacak görüşmelerde Enerji Ofisi Akaryakıt Paz.ve Dağ. A.Ş.'ni Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO Ali Altınışık temsil edecektir. Gelişmeler ile ilgili olarak kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

DNISI

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden tevsi cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, Şirket tarafından 21.01.2021-21.07.2022 tarihleri arasında ve toplam 5.084.693 TL'lik sabit yatırım tutarı ve 15 kişilik istihdam kapsamına sahip 22.01.2021 tarih, 519426 numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.1. Bölge bölgesel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları"Gümrük Vergisi Muafiyeti" ve "KDV İstisnası" şeklindedir.

EUHOL

Şirket tarafından 25.11.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında Ege Sigorta'nın Güvence Hesabı 'ndan tekrar geri alınmak üzere görüşmelere başlandığı duyurulmuştu.Açıklamış olduğu görüşmeler halen devam etmektedir.Süreç hakkında mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecektir.

FENER

Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir.

GSRAY

Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketin net 4.350.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

IAZ,    KERVN

İstanbul 11. İcra Dairesi Müdürlüğü 2020/2936 Esas no'lu dosya'ya istinaden, icra dairesinin atadığı bilirkişi gözetiminde kurumda bulunan 7860 no'lu hesaptaki 24.508.606 lot Kervansaray hisse senedinin satış sürecine başlanmış olup, işlem sonuçlandırılınca ayrıca duyuru yapılacaktır. İlgili icra dairesi tarafından şirkete iletilen yazıda, diğer icra dairelerindeki alacakların da dağıtımının yapılacağı belirtilmiş olup, ilgili hususta gereği için kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

JCRAV, AKSGY

JCR Eurasia Rating,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin, Uzun Vadeli Ulusal Notu 'nu A-(Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu ‘nu ‘A-1(Trk)' ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil', diğer taraftan Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ‘BB', söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise ‘Negatif' olarak belirlemiştir.

KARSN

Şirket tarafından yeniden düzenlenen ve iş bu karara KAP'ta ekli şekilde bulunan Şirket esas sözleşmesinin; "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 12. Maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 17. Maddesi'nin KAP'ta yayınlanan şekil ve gerekçeler çerçevesinde değiştirilmesine, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip söz konusu değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

KOZAL

Şirket  tarafından, Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi projesine ilişkin 03.08.2017 tarihli  "ÇED Olumlu" kararı ile ilgili olarak, bir kısım davacılar tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2017/1432 E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olduğu, şirketce davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında davaya müdahillik talebinde bulunulduğu ve gelinen durumda, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından davanın reddine karar verildiği, davacılar tarafından temyiz edilen İzmir 3. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığı gerekçesiyle Danıştay 6. Daire tarafından davacıların yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verildiği hususu 21.07.2020 tarihinde KAP 'ta açıklanmıştı.Gelinen neticede Danıştay 6. Daire tarafından, davacılar yönünden dava açma ehliyetleri olmadığı öne sürülerek kararın esası etkilemeyecek olması sebebiyle bozma kararı verilmiş olup Şirketin lehine sonuçlanmıştır.

MARKA

Şirketin %45 iştiraki olan MARKAM REDİST KOZMETİK PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin internet satış sitesi çalışmalarını tamamlamış olup ürünlerin internet sitesi üzerinden iç ve dış piyasada satışları başlatılacaktır.İnternet sitesi adresi ''www.markamshop.com'' adresidir.

MIPAZ

Şirket finansal raporlarının ilgili dip notlarında dönemler itibarıyla detaylı açıklama konusu yapılan ve finansal tablolarda "yatırım amaçlı gayrimenkuller" altında takip edilen, İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü'nde kain 1154 ve 1155 sayılı iki ayrı parselden oluşan 2.238.207 m² mesahalı arazi vasıflı gayrimenkulü de  kapsayan, "UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı"nın Pendik Belediyesi tarafından askıya çıkarılan  mezkur "Uygulama İmar Planı"'na itirazı yapılmış olup; Konu ile ilgili gelişmeler oldukça, ilgili mevzuata uygun olarak, kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

ODAS

29.12.2020 tarihli özel durum açıklamasında da bahsedildiği üzere Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Çan2 Termik A.Ş.'nin (Eski Unvanı Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.) paylarının halka arzına yönelik olarak yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Esas Sözleşme Tadil başvurusu SPK'nın 29.12.2020 tarihli yazısı ile onaylamıştı. Söz konusu onaya müteakip olarak yapılan tescil işlemleri ve gerekli güncellemelerle birlikte halka arz izahnamesine yönelik başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.01.2021 tarihinde yapılmıştır.

OZGYO

İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/396 Esas dosyasında dava değerinin ıslah yoluyla 11.192.908,76 TL tutarında artırıldığı Şirketce 25.01.2021 tarihinde öğrenilmiştir.

PAMEL

Enerji performansının ve verimliliğin artırılması ile enerji üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik sistem ve süreçleri hedefleyen ISO 50001:2018 (Enerji Yönetim Sistemi);İSO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi); ISO 10002:2018 (Müşteri Memnuniyeti Sistemi); ISO 14001:2015 (Çevre Yönetim Sistemi); ISO 45001:2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi);Sertifikaları alınmıştır.

RYGYO

Şirket portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Şekerpınar2 Mahallesi 420 Ada 33 Parsel'de yer alan Çayırova 15 nolu depomuzun alt katında yapılacak ofis imalat ve montaj işleri için, Yiğit Metal Mamülleri İnşaat Plastik Pazarlama San.Tic.Ltd.Şti. ile şirket arasında 30 günde bitirilecek şekilde 350.000 TL+KDV bedel ile İmalat ve Montaj İşleri Sözleşmesi imzalanmıştır.

SAYAS

Şirket tarafından dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. firmasından 2020 yılı içerisinde toplamda 39 kule için 5.045.670 EUR tutarında kule iç donanımı siparişi alındığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır.Bahse konu siparişlerin teslimatının başarıyla tamamlanmasıyla Win & P. Ltd. tarafından Şirkete toplamda 24 kule için 3.301.680 EUR tutarında yeni bir sipariş geçilmiş olup Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

SKBNK

Genel Müdür Yardımcılarından Sn. Yavuz Selim Gömleksiz, 31.01.2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacaktır

SMART

Şirket 25.01.2021 tarihinde, yurtdışı merkezli SecuPi Security Solutions, Ltd. ile "Veri Yönetişimi ve Veri Güvenliği" konulu İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme hizmet süresi 2 yıl olup, taraflar feshetmedikçe otomatik olarak 1'er yıl süreyle uzayacaktır. İlk yıl için planlanan hizmet tutarı 5.000.000 TL olup, ilgili hizmet Sipariş Formları (PO) üzerinden ilerleyecektir.

SNKRN

Şirketin 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Prosedür çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 3.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasının Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması sonucu;Şirketce tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla 25.01.2021 tarihi itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmış olup, satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılacaktır.TSP Prosedürü çerçevesinde Bülent Çobanoğlu'na hisse satış işlemi başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.

TSPOR

Profesyonel futbolcu Joao Pereira nın, 01.06.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında, kulüp tarafından ödenecektir.

YKSLN

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.01.2021 tarihli kararı ile Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 125.000.000 TL çıkarılmış sermaye tutarının, 152.500.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanına yaklaşmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 152.500.000 TL'den 600.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılması için Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına; uygun görüş ve izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına, alınan izin ve görüşler çerçevesinde yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda 25.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmaktadır.

GUBRF

25.01.2021 tarihi itibariyle, Sn. Engin BAŞER, ‘Söğüt İşletme Müdürü' olarak, Sn. Ebru DOĞUTEPE ‘Çevre ve Halkla İlişkiler Direktörü' olarak, Sn. Ahmet KONCA ‘Mühendislik ve Yatırımlar Direktörü' olarak atanmışlardır.

GUBRF

Şirket, Türkiye faaliyetlerinde satış rakamları bazında 2020 yılını şirket tarihinin yeni rekorlarıyla tamamlamıştır. Şirket 2020 yılı Türkiye faaliyetlerinde, kimyevi gübre satış miktarını bir önceki yıla oranla yüzde 21 artırarak ilk kez 2 milyon ton satış rakamı eşiğini aşmıştır. Bu sonuçlarla pazar payını artıran Şirket, ülkedeki gübre tüketiminin üçte birini tek başına karşılama başarısına imza atmıştır. Yurt içi satışların yanı sıra, geçen yıla oranla yüzde 40'ın üzerinde bir artış gösteren ihracat rakamları da yıllık bazda yeni bir rekora işaret etmektedir.Şirketin Türkiye faaliyetlerindeki toplam gübre üretimi, 2019 yılına göre %12 artışla 687.000 ton olarak gerçekleşmiştir.Öte yandan 2020 yılı içerisinde, bilinçli tarım faaliyetlerini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren tarımsal danışmanlık kanallarımıza, üreticilerden gelen bilgi talepleri 3 kat artış gösterirken, model tarımsal üretim alanları çalışmaları da başarıyla sürdürülmüştür.Salgın döneminde gıda arz güvenliğinin sağlanması için Türkiye'de tarımsal üretiminin aksamadan yürütülmesi amacıyla operasyonel faaliyetlerini artan bir tempoyla sürdüren Şirket, Kovid-19 salgınının Türkiye'nin gündemine girdiği 2020 yılı Mart ayından itibaren, tarımda verimlilik artışı için en önemli girdilerden birisi olan kimyevi gübre tedarikiyle ilgili bir sıkıntı yaşanmaması amacıyla gerekli aksiyonları alarak çiftçilerin ihtiyaç duyduğu her türlü kimyevi gübreleri sağlamaya devam etmektedir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönderme