İller

4 Ocak 2021 Pazartesi

Piyasadan haberler


BAYRK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Engin VAROLTÜRK'ün Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

İlgili Şirketler:BERA, EGGUB, IHLGM, KARSN, KONYA, VERUS, ARDYZ, CLEBI, DOCO, KAREL, PETUN, TMSN                                                                           Açıklamalar: BERA.E, EGGUB.E, IHLGM.E, KARSN.E, KONYA.E ve VERUS.E payları 04/01/2021 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'ne dahil edilmiştir. ARDYZ.E, CLEBI.E, DOCO.E, KAREL.E, PETUN.E ve TMSN.E payları ise 04/01/2021 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'nden çıkarılmıştır.

BRKSN

Şirket'in hakim ortakları,  paylarının bir kısmının ya da tamamının satışı ile ilgili uluslararası stratejik ve finansal olanakların değerlendirilmesi amacıyla bir danışmanlık firmasıyla danışmanlık ve aracılık sözleşmesi imzalamıştır.

DIRIT

Sermaye azaltım çoğaltım ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım

DOHOL

Şirket'in sermayelerinde %100 oranında doğrudan pay sahibi olduğu bağlı ortaklıklarını kolaylaştırılmış usulde birleşmek suretiyle devralmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih ve 79/1618 sayılı kararıyla onay verilmiş olup, SPK onaylı duyuru metni KAP'ta yer almaktadır.

EREGL, GOZDE

Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının; imzalanacak Pay Devri Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, nakden ve defaten ödenmek suretiyle Şirket tarafından 340 milyon (üç yüz kırk milyon) Amerikan Doları işletme değeri bedelle satın alınmasına, Şirket hisselerinin devrinin, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleştirilmesine,Payların devralınması işlemleri konusunda, Pay Devri Sözleşmesi imzalanması da dâhil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemi yapma, sözleşmeler imzalama, resmi makamlara gerekli başvuruları yapma, vekâletnameler verme konusunda Şirket yöneticilerine yetki verilmesine,karar verilmiş olup, konuya ilişkin Şirket ile Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında Pay Devir Sözleşmesi 4 Ocak 2021 tarihinde imzalanmıştır.

ESEN, NATEN

Şirketin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu 31.12.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, şirketin hakim ortağı ve ortak kontrolüne sahip Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'ne ait, içerisinde 10.290 kWp gücünde güneş elektrik üretim santrali bulunan Angora Elektrik Üretim A.Ş.'nin satın alınmasına karar vermiştir.Bu satın alma işleminin bedeli, değerleme raporunca belirlenmiş olan 20.318.000 USD'den banka ve diğer borçlarının toplamı olan 6.651.616 USD'nin düşülmesinden sonra kalan 13.666.385 USD'dir.Bu santraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USD cent / kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır.Bu satın alma ile birlikte, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin kurulu Güneş Elektrik Santrali gücü %22,34 artarak, 56.350 kWp güce ulaşmıştır.

GOZDE, EREGL

09.11.2020 tarihli açıklama çerçevesinde; portföy şirketlerinden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. sermayesini temsil eden payların satışına ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde; Şirket ve Yıldız Holding A.Ş.'nin 04.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin toplam sermayesinin %100'ünü (Gözde GSYO A.Ş. - %51'ini, Yıldız Holding A.Ş. - %49'unu) temsil eden paylarının, 340 milyon Amerikan doları işletme değeri üzerinden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Alıcı)'ya satışına karar verilmiş olup, bu kapsamda Şirket ve Yıldız Holding A.Ş. ile Alıcı arasında Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. Şirket hisselerinin devri, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleşecektir.

IEYHO, CEMAS, NIBAS

Işıklar Holding A.Ş. Mali İşler Müdürü Sn. Ahmet Çevirgen'in unvanı Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak değiştirilmiş olup, Sermaye Piyasası İleri Düzey (yeni adı Düzey-3) (Lisans N 207327) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı (Lisans N 702116)  lisanlarına sahip olan Sn. Ahmet Çevirgen, SPK'nın 27.02.2015 tarih ve 5/225 sayılı ilke kararı ile verilen izin çerçevesinde, 01.01.2021 tarihinden itibaren Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş., Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yatırımcı ilişkileri birim yöneticisi ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görev yapacaktır.

IZMDC

% 58,13 oran ile  Şirket  ana pay sahiplerinden Şahin - Koç Çelik Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından 04.01.2020 tarihinde yapılan toplantıda,  planlanan bedelli sermaye artırımının gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek üzere 435.419.600 TL'nin Şirkete sermaye avansı olarak transfer edilmesine karar verildiği şirkete bildirilmiştir. Ayrıca değerli yatırımcıların aydınlatılması açısından aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur;Yönetim Kurulunun 28.10.2020 tarihinde almış olduğu Bedelli Sermaye Artışı kararına ilişkin 11.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. İlgili süreç değerli yatırımcılar ile Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtası ile paylaşılmıştı. Söz konusu sürece ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu incelemeleri devam etmekte olup gelişme olması halinde kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.

IZMDC

% 58,13 oran ile Şirket ana pay sahiplerinden Şahin - Koç Çelik Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından 04.01.2020 alınan karar neticesinde "Sermaye Avansı" olarak transfer edilen 435.419.600 TL Şirket banka hesaplarına girmiştir.

KONTR

Şirket, 04.01.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 2020/574661 IKN'li "30 Adet 420 kV, 4000 A, 63 kA Kesici ve Yedek Malzemeleri Mal Alımı" İhalesine katılmış olup, vergiler hariç 57.850.000,00 TL bedelinde en avantajlı teklifi sunarak 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir,sonrasında sözleşme süreci ile ilgili olumlu ya da olumsuz gerekli açıklamalar yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

KONTR

Şirketin ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. ye ait Gürcistan'da yer alan Upper Namakvhani Hidroelektrik Santrali ve Lower Namakvhani Hidroelektrik Santrali olmak üzere toplamda 434 MW büyüklüğündeki Namakvhani Hidroelektrik Santral Projesi kapsamında 220kV Indoor GIS Sistemi Temini; tasarım, imalat, mühendislik hizmetleri, fabrika testlerinin yapılması, sistemin sahaya teslimi, montaj süpervizörlük hizmeti, sistemin yüksek gerilim testlerinin yapılması işleri için vermiş olduğu vergiler hariç 3.995.392,35 USD tutarındaki teklif kabul edilmiş olup sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

KUYAS

Şirket Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticiliği ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Miryam Maştaoğlu'nun yürütmekte olduğu görevlerinden istifası kabul edilmiştir.

KUYAS

Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi ve Kurumsal YöNetim Komitesi üyesi olan Miryam Maştaoğlu'nun ayrılması ile ilgili birim ve komiteye Kurumsal Yönetim Tebliği (ll-17.1) uyarınca atama yapılması gerektiğine,Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak 29/04/2020 itibari ile atanmış olan Burcu KIRICI ÇİĞDEM'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak yeniden atanmasını karar verilmiştir.

LINK

Şirket 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi belgesine sahip olduğundan anılan Kanunun Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde denetimlere tabi olmaktadır. Bu kapsamda, bugün Şirkete ulaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün 29.12.2020 tarihli yazısından, 2019 yılı faaliyetine ilişkin Şirket nezdinde yapılan denetimler kapsamında Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından 5746 sayılı Kanun kapsamında sağladığımız teşvik ve muafiyetlerin 18.12.2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile durdurulmasına karar alındığı öğrenilmiştir. Verilen süre içinde eksikliklerin giderilmesi ve Değerlendirme ve Denetim Komisyonunun olumlu karar vermesi durumunda, üç aylık sürenin sonundan itibaren Şirketin söz konusu destek ve teşviklerden yararlanmaya devam etmesi mümkündür.Anılan yazı kapsamında Şirket nezdindeki inceleme ve değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup, gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.

MERIT

K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanmakta olan 3 (üç)  günlük karantinasız girişlerin, 10 (on) günlük karantinalı girişler şeklinde değiştirilmesi sebebiyle; KKTC'de bulunan otellerde müşteri kabulleri durdurulmuş olup faaliyetlerine ara verilmiştir.

MIPAZ

Şirket finansal raporlarının ilgili dip notlarında dönemler itibarıyla detaylı açıklama konusu yapılan ve finansal tablolarda "yatırım amaçlı gayrimenkuller" altında takip edilen, İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü'nde kain 1154 ve 1155 sayılı iki ayrı parselden oluşan 2.238.207 m² mesahalı arazi vasıflı gayrimenkulü de  kapsayan, "UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı"nın Pendik Belediyesi tarafından askıya çıkarıldığı öğrenilmiş olup, mezkur "Uygulama İmar Planı" tarafımızca incelenerek gerekli yasal itirazları süresi içinde yapılacaktır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça, ilgili mevzuata uygun olarak, kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

MNDRS

Şirketin %68 pay sahibi olduğu Akça Enerji'nin diğer ortaklarındaki toplam 22.400.000 adet payın 46.794.000 TL'ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

NATEN, ESEN

Şirketin, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak, santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmiştir. Bu bağlamda, şirket yönetim kurulu, %100 bağlı ortaklığı olan Angora Elektrik Üretim A.Ş.'nin, yine şirketin ortak kontrolünde bulunan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına karar vermiştir. Satış işlemi ve hisse devir süreci 31.12.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.Angora Elektrik Üretim A.Ş.'nin içerisinde toplam 10.290 kWp gücünde güneş elektrik üretim santrali bulunmaktadır.Bu satış işleminin toplam bedeli değerleme raporunca belirlenmiş olan 20.318.000 USD'den banka ve diğer borçlarının toplamı 6.651.616 USD'nin düşülmesinden sonra kalan 13.666.385  USD'dir.İşlem K.V.K. Madde 5/1-e kapsamında iştirak satış kazancı istisnası ve KDV Kanunu'nun 17/4-r maddesi ile KDV istisnasına tabidir.Bu satış işlemi sonucunda Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin Angora Elektrik Üretim A.Ş. ve bağlı ortaklıkları üzerinde ortak kontrolünde herhangi bir değişim olmaması sebebiyle, şirketin konsolide finansal tablolarında önemli bir etkisinin bulunmayacağı düşünülmektedir.

NTHOL

K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanmakta olan 3 (üç)  günlük karantinasız girişlerin, 10 (on) günlük karantinalı girişler şeklinde değiştirilmesi sebebiyle; KKTC'de bulunan otellerde müşteri kabulleri durdurulmuş olup faaliyetlerine ara verilmiştir.KKTC'de bulunan casinolar ise hizmet vermeye devam etmektedir.

OSTIM

Sermayesinin tamamı şirkete ait olan Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş. için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırımda kullanılmak üzere 14.12.2020 – 14.12.2023 tarihleri arasında geçerli ve toplam 3.189.641 TL'lik sabit yatırım tutarı ile 5 personel istihdamını içeren 04.01.2021 tarih ve 518782 Numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.Yatırım Teşvik Belgesinin kapsamı;KDV İstisnası,Gümrük Vergisi Muafiyeti,Faiz Desteği,Vergi İndirimi (%70), Yatırıma Katkı Oranı (%30),Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 Yıl) şeklindedir.

OYA, OYYAT, KRVGD

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26-27 Kasım 2020 tarihlerinde talep toplanarak 9,00 TL'den halka arz edilen payları, 04 Aralık 2020 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'ında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurum aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 04.01.2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları  9,00  TL olan halka arz fiyatının altını görmediğinden dolayı fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir.

SERVE

Şirket Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş'nin SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) ve GİB (Vergi Dairesi)  borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı Kanun çerçevesinde ilgili kamu kurumlarına  yapılan resmi başvuru sonuçlanmıştır.Buna göre,SGK( Sosyal Güvenlik Kurumu) ve GİB(Vergi Dairesi) borçları yapılandırması, ilgili kanun çerçevesinde 18 eşit taksitte ve 36 ayda ödenecektir.

THYAO

Ortaklık Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Pakistan'ın Sialkot şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.

VERUS

Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsat sahalarından Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasına ilişkin olarak T.C. Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM)"  düzenlenerek 04.01.2021 tarihi itibariyle şirkete teslim edilmiştir.

YKBNK

İlgi: 07.12.2020 tarihli özel durum açıklaması. Bankaca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar ("İlave Ana Sermaye" hesaplamasına dahil edilecek, belirli bir vadeye veya itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte borçlanma araçlarının ihracı da dahil olmak üzere), sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulduğu ilgide kayıtlı özel durum açıklama ile duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurusunun SPK tarafından onaylandığı 31.12.2020 tarih, 2020/78 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.

YKSLN

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. Maddesi kapsamında; Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Hale Çırak'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görevlendirilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına karar verilmiştir.

MNDRS

Şirketin %66 pay sahibi olduğu Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin diğer ortaklarındaki toplam 12.920.000 adet payın 50,0 milyon TL'ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder