İller

23 Şubat 2021 Salı

Piyasadan haberler


ADESE… Şirketin 23.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 1- Alaylar Bir Mah. Atatürk Cad. N29/A Seydişehir / KONYA " ALAYLAR " şubesi ve Kızılcalar Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad.N27/A Seydişehir / KONYA " KIZILCALAR " şubesi demirbaşlarının Göksu Pasta ve Bisküvi İmalat San.ve Tic.Ltd.Şti. 'ne devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazaların kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; 2- İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

AEFES… Daha önce 22.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtildiği üzere, Kırklareli/Lüleburgaz'daki fabrikanın bulunduğu sanayi parseli ve çevresindeki tarım parsellerinden oluşan taşınmazların, Toybox Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına satılması amacıyla Şirket yönetimine yetki verilerek başlanmış olan çalışmalar neticelendirilmiş olup, söz konusu gayrimenkulün tapu devri KDV hariç toplam 60.000.000 TL (Altmış Milyon Türk Lirası) bedel ile 23.02.2021 tarihinde (bugün) gerçekleşmiştir. AVISA… Şirket Birleşik Krallık merkezli Aviva plc'nin bağlı ortaklığı Aviva International Holdings Ltd. (Aviva) ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin (Sabancı Holding) ortak yönetimine tabi bir şirket olup; Şirket sermayesinin %80'ini temsil eden paylar, Sabancı Holding ve Aviva tarafından eşit oranda paylaşılmaktadır. Aviva Grubu, Birleşik Krallık, İrlanda ve Kanada'daki faaliyetlerine odaklanacaklarını ve iş ortaklıklarındaki opsiyonlarını değerlendireceklerini daha önce kamuya duyurmuştur. Öte yandan, Aviva'ya ait Şirket paylarının Ageas Grubu(*) tarafından devralınmasına ilişkin taraflar arasında yürütülen görüşmelerin sonuçlandığı hususunda Şirket bilgilendirilmiştir. Bu gelişmeler ışığında, Ageas Insurance International NV (Ageas) ile Aviva arasında 23.02.2021 tarihli bir Hisse Alım Sözleşmesinin imzalandığı ve Aviva'nın sahip olduğu Şirket sermayesinin %40'ını temsil eden 72.000.006,72 TL nominal değerli payların tamamının Ageas tarafından devralınması konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenilmiştir. Ageas ile Aviva arasında imzalanan Hisse Alım Sözleşmesinin yürürlüğü, gerekli izin ve onayların alınması da dahil olmak üzere, sözleşmede belirlenen kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olup, bu sürecin 2021 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Yeni durumda Şirket, Sabancı Holding ile Ageas'ın %40-%40 ortaklığı ile ortak yönetime tabi bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecektir.

ARZUM… Sn. Didem Oral, 01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirkette Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları görevine atanmıştır.

ARDYZ… Şirket 2020 4. Çeyrek dönemine ilişkin yatırımcı sunumu Türkçe ve İngilizce olarak ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Yatırımcı sunumumuz Şirketin kurumsal web sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri "Yatırımcı Sunumu" bölümünde eş zamanlı olarak yayınlanmıştır.

ARCLK… Bağlı ortaklık Arçelik Pazarlama A.Ş. yönetim kurulu tarafından, bayilerinden olan alacaklarına karşılık teminat yapısını sağlamlaştırmak, teminat çözülme süreçlerinde kolay yöntemlerden istifade edebilmek ve teminat çeşitliliğini ve likiditesini arttırmak amaçlarıyla, mevcut teminat yapısı ile uyumlu olarak, mülkiyetinde Arçelik A.Ş. payı olan ilgili bayilerle, bu konuda bir teminat sözleşmesi düzenlenmesi suretiyle, bayilerin mülkiyetinde bulunan Arçelik A.Ş. payları üzerinde kurulacak rehnin, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri çerçevesinde, teminat olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. Öngörülen yapıda, bayiler ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında SPKn madde 47 hükmüne uygun bir teminat sözleşmesi yapılarak ilgili pay senetleri teminat olarak kabul edilecek, payların mülkiyeti teminat veren bayide kalacak ve teminat işlemi MKK nezdinde oluşturulacak bayilere ait alt hesaplarda takip edilecektir. Bayinin temerrüte düşmesi halinde ise teminat olarak kabul edilen paylar, ilgili düzenlemeler çerçevesinde borsada üçüncü kişilere satılacak ve satıştan elde edilen tutar içerisinden alacağı karşılayacak miktar Arçelik Pazarlama A.Ş'ye iletilecektir. Dolayısıyla ilgili paylar süreçte hiçbir aşamada Arçelik A.Ş. ya da Arçelik Pazarlama A.Ş. mülkiyetine geçmeyecektir. Bu özelliği nedeniyle planlanan işlem Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Geri Alınan Paylar Tebliği'nde ("Tebliğ") düzenlenen geri alım programlarından farklılaşmakta olup, Tebliğ'de yer alan bazı hükümlerin somut olaya özgü olarak uygulanmasına gerek olmadığı konusunda SPK'dan uygun görüş alınmıştır. Bu kapsamda oluşturulan programın ana unsurları aşağıda sunulmaktadır: - İlgili işlemlere başlanabilmesi için, Arçelik Pazarlama A.Ş.'nin bayilerinden olan alacaklarına karşılık bayilerin mülkiyetinde olan Arçelik A.Ş. paylarının teminat amaçlı olarak rehin alınmasına dair program, Arçelik A.Ş Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. - Tebliğ'de belirtilen yasal sınırlara uygun olarak gerçekleştirilecek programda işleme konu pay tutarı bayilerin inisiyatifine bağlı olarak belirleneceğinden bu aşamada kesin bir öngörüde bulunamamakla birlikte, özellikle uygulamanın ilk yıllarında önemli büyüklüklere ulaşması beklenmemektedir. - Paylar en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden rehin alınacak, periyodik olarak en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden takip edilecek ve paraya çevirme aşamasında işlem borsada o gün oluşan güncel piyasa fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. - Uygulamanın amacı payların bayilerden alacaklarına teminat teşkil etmesi olduğundan, bayilerle ilişkinin uzun süreli olması ve bayinin yükümlülüklerini yerine getirdiği süre boyunca rehine konu paylarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak olması dikkate alınarak, program için Tebliğ'deki üç yıllık süre şartı aranmayacaktır. - Bu karar kapsamında konu Arçelik A.Ş. genel kurulunda değerlendirildikten sonra, her bir teminat alma ya da teminatı kullanma işlemi için ayrıca bir özel durum açıklaması yapılmayacak olup, Arçelik A.Ş.'nin finansal raporlarından, rehin konulan toplam pay değeri hakkında bilgi edinilebilecektir.

AKENR… Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 1- Şirkete Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2021 yılı sonunda dolması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinde belirlenmiş olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinin ekteki tadil tasarısı doğrultusunda tadil edilmesine ve bu hususta izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.18.1) sayılı ‘Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği' uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına , 2- Kayıtlı sermaye tavanı izninin uzatılmasına ve Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, 3- İşbu tadil kararının Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; ekli tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasına kara verilmiştir. ATLAS… Yönetim Kurulu 23.02.2021 tarihli kararı ile; Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle Kayıtlı Sermaye Tebliğinin (II-18.1) 5. Maddesi uyarınca mevcut 100.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye mevcut kayıtlı sermaye tavanının 240.000.000.-TL'ye çıkarılması ve izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2021-2025) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, Hazırlanan tadil metni hakkında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmesine ve SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına, belirtilen izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

CASA… Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile kat karşılığı sözleşme hükümleri doğrultusunda 394/33 ada parseldeki Şirkete ait B blok olarak adlandırılan dairelerin Yapı Kullanma Belgesi 30613459 onay kodu ve 38 nolu belge ile Yomra Belediyesinden alınmış olup, hak sahiplerine oturum için anahtar teslimleri devam etmektedir.

CASA… Şirketin gerek operasyonel faaliyetler gerekse yatırımcılara karşı taşınan sorumluluk çerçevesinde sektör bilgisi, finansal yönetim ve denetim tecrübesi bulunan organizasyonun ve yönetim kadrosunun güçlendirilmesi prensibi paralelinde Kurumsal İletişim Direktörü olarak Sn. Tanya Hazal KAYSOYDU 24.02.2021 tarihi itibariyle görevlendirilmiştir.

DGGYO… 30.04.2020 tarihli ÖDA güncellemesi ile duyurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak kesinleşmiş ve 12 Mart 2014 tarihinde askıya çıkarılmış olan 1/5.000 ölçekli Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planına karşı Şirketçe yapılan itiraz ve düzeltme talebinin reddi sonrasında, söz konusu imar planının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle İstanbul 2 İdare Mahkemesinde açılan davada, davanın reddine dair karar 29.02.2016 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. İstanbul 2 İdare Mahkemesi'nin kararına karşı temyiz yoluna başvurulmuş olup, Danıştay 6. Dairesi Başkanlığı'nın 23.02.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen kararına göre ise, temyiz talebimiz reddedilmiş ve İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin kararının onanmasına karar verilmiştir. Yasal süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulacak olup hukuki süreç devam etmektedir.

DERAS… Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından hazırlanan "Riskin Erken Saptanması 2020 Yılı Raporu" yayınlanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911920

DOAS… 2020 faaliyet yılında oluşan karın; mevzuata uygun olarak kar dağıtım politikamızda belirlenen amaçlar ve hedefler kapsamında, kar dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek nakden dağıtılacak kar tutarının 600.000.000 TL olarak belirlenmesi ve dağıtımı ödemelerinin 30 Nisan 2021 ve 30 Kasım 2021 tarihini aşmamak üzere iki eşit taksitte yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin teklif genel kurulun onayına sunulacaktır.

 INFO, IYF… Şirket 23.02.2021 tarih ve 19 sayılı kararı ile; Şirket 16.02.2021 tarih ve 17 sayılı kararının tadil metnindeki değişikliğe bağlı olarak aşağıdaki şekilde güncellenmesine karar verilmiştir. Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2025 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu kapsamda ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilerek kabul edilmesine, ana sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli izin başvurularının yapılmasına, alınacak izinleri müteakiben ana sözleşme değişikleri için genel kurul çağrısı yapılarak gerekli sair işlemlerin tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. SPK'dan onay alınmasını takiben Ticaret Bakanlığı'nın da izni alınarak yapılacak ilk genel kurul gündemine eklenmek suretiyle pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

EKGYO… Şirket portföyünde yer alan İstanbul Beşiktaş Ortaköy mahallesinde bulunan arsa üzerinde geliştirilecek İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1.Oturumu 05.03.2021 Cuma günü saat 11:00'da yapılacaktır.

EGPRO… Yönetim kurulu 22.02.2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda; Şirket devamlı büyüyen ve kendine büyük hedefler koyan bir yapıya sahip olup, şirket içi organizasyonun bu yapıya uyum sağlaması, organizasyonun canlı ve dinamik tutulması adına aşağıda belirtilen değişikliklerin ve terfilerin yapılmasına ve 22.02.2021 tarihi itibariyle uygulanmasına, ilgili değişikliklerin KAP'ta yayınlanmasına Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca oy çokluğu ile karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911846

 

ERGLI… ''28/07/2020 tarihli duyurumuzda Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.' ye rehnedilen paylardaki değer artışı nedeniyle 65.000.000-TL olan teminat bedeli 90.000.000-TL' ye çıkarılmıştır.''

ESCOM… Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım AŞ’den alınan bilgiye göre, Erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda PackUpp Teknoloji Yazılım ve Lojistik Sanayi Anonim Şirketini'ne 200.000 TL. tutarında iştirak etme kararı almış ve 09.06.2020 tarihli KAP açıklamasıyla duyurmuştuk. 09.06.2020 tarihinde edinilen 200.000 TL tutarındaki paylar 1.496.000 TL bedelle satılmış olup 23.02.2021 itibariyle tamamı tahsil edilmiştir. Bu işlemle Şirket 8 ayda %648 sermaye geliri elde etmiştir.

GOODY… Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 23.02.2021 tarihli kararıyla; 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Şirket Hukuk ve Mevzuata Uyum Müdürü olarak görev yapmakta olan Seçkin Savaşer'in ve 01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Şirket İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmakta olan Selda Kalleci'nin görev değişikliği nedeniyle Şirketten ayrılmalarına karar verilmiştir. Yerlerine yapılacak olan yeni atamalar, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

GARFA… Şirket 23.02.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Kayıtlı sermaye tavanının 397.500.000-TL'ye çıkarılması ve 31.12.2020 tarihinde sona eren mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024 yılı sonuna kadar geçerli olması yönünde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılmasına, Şirket Esas Sözleşmesinin değişikliğine izin verilmesi için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygunluk görüşü alınarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben esas sözleşme değişikliğinin, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

KORDS… Şirket Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2021 tarih 2021/7 nolu kararı ile, Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 179.930.044,00 TL konsolide dönem kârı elde edilmiştir. Bu doğrultuda; yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2020 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına, SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2020 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak, yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 152.970.598,00 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının yaşanılan küresel ekonomik şartlar çerçevesinde şirketin finansal esneklik kabiliyetini daha da artırmak amacıyla dağıtıma konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve bu hususun 24 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine, Dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımıza göre oluşan 16.432.501,66 TL dönem zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına karar verilmiştir.

KRTEK… Yönetim Kurulu'muzun 23.02.2021 tarih ve 2021/06 nolu kararı gereği; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan; 2020 dönemi finansal tablolarımız kârlı olmasına rağmen, şirketin geçmiş yıl zararları bulanması nedeniyle temettü dağıtımına elvermediği için temettü dağıtılamayacağının Genel Kurul'da pay sahiplerine bildirilmesine karar verilmiştir.

 KUYAS… Şirket 22.02.2021 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve günün gereklerine yönelik olarak "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş olup , başvuru evrakları 22.02.2021 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.

MNDRS… Şirket Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in 500.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 1.250.000.000 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve buna ilişkin olarak; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik 29.01.2021 tarihli kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.02.2021 tarihinde (bugün) başvurulmuştur.

MBFTR… Şirket, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.‘ nin 04.02.2021 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanlı borçlanma aracı programına 100% garantörlük sunan ana ortak Daimler AG' nin Garanti Mektubu (Almanca ve İngilizce) ve Türkçe tercümesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

OZRDN… Şirkette İmalat Müdürü olarak görev yapan Erkan Cıvak işten ayrılmıştır.

SAHOL, AVISA… Şirketin stratejik iş kollarından biri olan finansal hizmetler grubundaki temel yatırımlarımızı, Türkiye bireysel emeklilik ve hayat sigortası pazarının önde gelen şirketlerinden AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. (AvivaSA) ile hayat dışı sigorta sektörünün köklü şirketlerinden Aksigorta A.Ş. (Aksigorta) oluşturmaktadır. Her ikisi de payları Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık ortaklık statüsündeki şirketlerden AvivaSA, Birleşik Krallık merkezli Aviva plc'nin bağlı ortaklığı Aviva International Holdings Ltd. (Aviva) ile Şirketin ortak yönetimine tabi bir şirket olup; AvivaSA'nın sermayesinin %80'ini temsil eden payları Şirket ve Aviva tarafından eşit oranda paylaşılmaktadır. Öte yandan, Aksigorta'nın ise sermayesinin %72'sini temsil eden payları, Belçika merkezli Ageas SA/NV'nin bağlı ortaklığı Ageas Insurance International N.V. (Ageas) ile Şirket arasında eşit oranda paylaşılmakta olup; Aksigorta, Şirket ve Ageas'nın ortak yönetimine tabi bir şirkettir. Aviva Grubu, Birleşik Krallık, İrlanda ve Kanada'daki faaliyetlerine odaklanacaklarını ve iş ortaklıklarındaki opsiyonlarını değerlendireceklerini daha önce kamuya duyurmuştur. Buna mukabil, Ageas Grubu ise Türkiye ekonomisine ve sigorta sektörüne olan güveninin bir göstergesi olarak, Şirket ile hayat dışı sigortacılık alanında süregelen başarılı ve istikrarlı işbirliğini, bireysel emeklilik ve hayat sigortası pazarını da kapsayacak şekilde genişletme niyetini Şirkete iletmiştir. Bu gelişmeler ışığında, Ageas Grubu ile Aviva Grubu arasında 23.02.2021 tarihli bir Hisse Alım Sözleşmesi imzalandığı ve buna göre Aviva'nın sahip olduğu AvivaSA'nın sermayesinin %40'ını temsil eden 72.000.006,72 TL nominal değerli paylarının tamamının Ageas tarafından devralınması konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenilmiştir. Taraflar arasındaki Hisse Alım Sözleşmesinde belirlenen kapanış koşullarının yerine getirilmesini takiben, Aviva'ya ait AvivaSA paylarının Ageas'a devrinin gerçekleşeceği bilgisi edinilmiştir. Yeni durumda Avivasa, Şirket ile Ageas'ın %40-40 ortaklığı ile ortak yönetime tabi bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecek olup, Şirketin sahip olduğu AvivaSA paylarının adedinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Bu kapsamda, AvivaSA paylarının satışına ilişkin Ageas ve Aviva arasındaki görüşmelere zemin hazırlanması ve yeni durumda AvivaSA'nın ortak yönetimine ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla Şirket ile Ageas arasında 14.01.2021 tarihli bir Hissedarlar Sözleşmesi imzalanmıştır. Hissedarlar Sözleşmesi, Ageas ile Aviva arasındaki Hisse Alım Sözleşmesinde belirlenen kapanış koşullarının yerine getirilmesi ve taraflar arasındaki pay devrinin tamamlanması ile eşzamanlı olarak yürürlüğe girecektir. (*)

SELEC… Yönetim Kurulumuzun 23.02.2021 tarihli toplantısında 2020 mali yılı karının ekli şekilde dağıtılması ve dağıtıma 20.04.2021 tarihinden itibaren başlanması hususlarının genel kurula önerilmesine karar verilmiştir. *A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır. B grubu brüt temettü alacak pay sahipleri için oran %17 ve beher 1 TL nominal değerli hisse başına ödenecek temettü 0,17 TL'dir. TATGD… Yönetim Kurulumuzun 23.02.2021 tarihli toplantısında, 2020 yılı karının Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesine ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere toplam 34.000.000 TL brüt kar dağıtılması ve kar dağıtımının 26.03.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi konularının 19.03.2021 tarihinde yapılacak olan Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

UTPYA… Şirketin sahibi olduğu Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Utopia World Hotel ' in satış sürecinde, alıcı ATG (Anex Tourism Group) iştiraki Adalı Otelcilik Tur. Org. Tic. A.Ş. tapu devri işlemlerinin başlaması için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından istenen belgeleri ve teminat mektubunu kendilerine belirtilen tarih içerisinde ilgili makama teslim etmiş bulunmaktadır. İlgili resmi kurumlar nezdinde tapu devri işlemleri başlatılmıştır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder