İller

28 Şubat 2021 Pazar

Piyasadan haberler


AKCNS… Yönetim Kurulunun 15.02.2021 tarihli kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirket kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonunda sona ermiş olması nedeniyle, 2016-2020 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması, Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkân tanınması, amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 13'üncü maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere uygun görüş verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya onay verilmiştir. Gerekli onayların alınması için Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmuştur.

AKM, AKMEN… Yönetim kurulunun 26.02.2021 tarihli, 2021/30 numaralı kararı ile: Gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirket ortağının olağan olarak 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 13:30'da Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine uyularak ilan merasimine gerek kalmaksızın toplantıya davet edilmesine ve İstanbul ili Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

AKSA… Esas Sözleşme’nin tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması için 26 Şubat 2021 tarihinde başvurulmuştur.

ALGYO… Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 26.02.2021 tarihli toplantısında, - Şirketin 2020 yılına ait finansal tablolarında yer alan 330.185.303 TL dönem karından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 4.850.189 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, - Yıl içinde yapılan 1.125.000 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş 326.460.114 TL net dağıtılabilir dönem kârından, 50.232.000 TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, - Dağıtılacak kâr payı üzerinden 4.701.200 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, - Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, - Kâr payı dağıtımına 24 Mayıs 2021 tarihinde başlanmasına, Bu önerinin Genel Kurulun onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

ALGYO… Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 26.02.2021 tarihli toplantısında, kurumsal Yönetim Komitesinin raporla kurula sunduğu Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Mustafa Tansu USLU, Kudret VURGUN ve Hami Özçelik ÇATALOĞLU'nun adaylıklarının Yönetim Kurulunca da onaylanmasına ve Olağan Genel Kurul'a sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

ALKIM… Çayırhan'daki mevcut üretim kapasitesi 210.000 ton/yıl idi. Burada yapılacak 180.000 tonluk artış ile 390.000 ton/yıl sodyum sülfat üretimi planlanmıştır. Pandemi ortamında öncelik Tesis'in çalışmasına verilmiştir ve bu konuda üretim faaliyetleri başarıyla sürmektedir. Yatırım çalışmaları da başlamış olup iki basamaklı olarak yürütülmesi planlanmaktadır. İlk basamakta mevcut ünitelere yapılacak ekler, ilaveler ve revizyonlarla 180.000 tonluk kapasite artışının yarısı sağlanacaktır. Tesis 2021 yılı ortalarında 300.000 ton/yıl kapasiteye ulaşacaktır. Bunu takiben devam edecek yatırımla da 90.000 ton daha artırılarak Alkim Çayırhan Tesislerinin toplam kapasitesi 390.000 ton/yıl'a ulaşacaktır.

ALKIM… Yönetim Kurulunun 26.02.2021 tarihinde aldığı karara göre; Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ve Yönetim Kuruluna teklif edilen; Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelikleri için Sayın H. Mehmet Çolpan'ın ve Sayın M. C. Nazım Barbarosoğlu'nun adaylıklarının kabulüne ve Olağan Genel Kuruluna teklif edilmesine karar verilmiştir.

ALKIM… Şirket 26.02.2021 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Şirketin 2020 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelenmiş, müzakere edilmiştir; Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre ana ortaklığa ait 199.189.141 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 128.437.515,70 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda; Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur; buna göre 6.421.875,79 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 194.062.265,22 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 38.812.453,04 TL' nin birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına, Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 1.220.156,40 TL nakit kâr payı verilmesine, İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 39.277.556,50 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. Maddesine göre 7.181.016,59 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına, Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 78.090.009,55 TL, net 66.376.508,11 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 52,06 nispetinde ve 0,5206 TL brüt, % 44,2510 nispetinde ve 0,442510 TL net nakit temettü ödenmesine, Bu hususların Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve kar dağıtımına 14 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlanılmasına, karar verilmiştir.

ARCLK… Yönetim Kurulunun 26.02.2021 tarihli Kararı ile İnsan Kaynakları Direktörü görevini yürütmekte olan Sayın Buket Çelebiöven'in 31.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kendi isteğiyle ayrılma talebinin kabulüne ve Şirket İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı görevine 01.06.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Sayın Toygan Pulat'ın atanmasına karar verilmiştir.

ARENA… Şirket 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinde belirtilen 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2016 yılı sonunda dolduğundan, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin ve esas sözleşmenin ekli tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi amacıyla SPK onayı almak üzere gerekli başvuru yapılmıştır.

BANVT… Şirkette İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Behiç Gülşen Şirketteki görevinden 05.03.2021 tarihi itibariyle ayrılmıştır. İnsan Kaynakları Müdürü pozisyonuna gelecek yeni kişi ilerleyen günlerde belirlenecek olup, bu konuda gelişmeler Şirketçe duyurulacaktır.

CRDFA… Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına dayanılarak şirkete gönderilen vergi ve ceza ihbarnameleriyle şirket adına 1,836,368.23 TL vergi ve 1,836,368.23 TL vergi zıyaı cezası düzenlendiği 18.01.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna daha önce duyurulmuştu. İlgili daire başkanlığının daveti üzerine yapılan uzlaşma toplantısı sonucunda sadece Banka Muamele Vergisi için 4.609 TL'de uzlaşılmış ve ödemesi yapılmıştır. İncelemenin diğer konularıyla ilgili uzlaşma sağlanamamış ve şirket hukuki süreci başlatma kararı almıştır.

DAGI… Şirket, Antalya TerraCity Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 77 olmuştur.

DOHOL… Bağlı ortaklık Galata Wind Enerji A.Ş.'nin, halka açılma çalışmaları kapsamında, Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Mevzuatı ‘na uyumunun sağlanmasını teminen yapmış olduğu Esas Sözleşme tadil başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2021 tarih (bugün) ve E-29833736- 110.03.03-2450 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (İdealist Koru-İdealist Cadde)'nde Yüklenici ile yapılan Sözleşmeye Ek 4 No.lu Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Askeri Şirket Payı Toplam Geliri 15.070.000,00 TL'den 21.250.207,98 TL'ye artmıştır. Şirket projelerinden Denizli Merkezefendi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Evora Denizli )'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-10 No.lu Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri 141.665.707,24 TL'ye yükselmiştir.

EMKEL… EMCO Industries Ltd şirketi ile "Tedarik ve Ortak Üretim Anlaşması" imzalanması üzerine ön görüşmeler tamamlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu 25/02/2021 tarihinde toplanarak - Satış bölgesinin Pakistan, Gilgit-Baltistan & Azad Jammu Kashmir ile, ürünler in 145KV ve 245KV Akım ve Gerilim Transformatörleri ile sınırlandırılması, - EMCO-EMEK markası altında imal edilecek ürünlerin üretim ve kalitesinin Emek kontrolünde olması, - Bilgi paketinin montaj ve yan sanayi ölçeğinde sağlanmasına, ürünlerin tasarım ve teknik bilgisinin Emek bünyesinde korunması, - Teknik bilgi içeren ana parçaların Türkiye'deki üretim tesislerimizde, montaj ve fırınlama işlemlerinin Pakistan'daki üretim tesislerinde tamamlanması, - Sağlanacak montaj ve yan sanayi ölçeğindeki teknik bilgi bedelinin EMCO'ya ihraç edilecek yarı mamuller üzerine maliyet olarak eklenmesi, bedelin her koşulda tahsiline ilişkin alım garantisinin alınması, şartlarıyla anlaşmanın imzalanmasına karar vermiştir. 2022 yılından itibaren Pakistan'da üretime geçilmesi ve yarı mamul ihracatının etkisiyle, Şirket satışlarında yıllık 1 ila 1,5 milyon dolar arasında bir artış olacağı öngörülmektedir.

FRIGO… Sermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000.-TL dan 175.000.000.-TL na artırılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin, ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak üzere 16.02.2021 tarihinde yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 25.02.2021 tarihinde onaylanmıştır.

GARFA… 01 Ekim 2018 tarihinden itibaren Şirket Satış ve Pazarlama fonksiyonlarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Barış Uzmay, Ana hissedar T. Garanti Bankası A.Ş.' nin başka bir şirketinde görev almak üzere 28 Şubat 2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılacaktır. GRNYO… https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913360

HUBVC… Şirket 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda; 50.036.250 TL olan Finansal Yatırımlar kalemi, 31.12.2020 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda %60,21 artış ile 80.161.000 TL olmuştur. Bu artış portföyümüzde yer alan finansal varlıkların değerlemesi sonucu ortaya çıkan gerçeğe uygun değer artışlarından kaynaklanmaktadır. 424.453 TL olan Nakit ve Nakit Benzerleri kalemi 31.12.2020 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda %1090,28 artış ile 5.052.172 TL olmuştur. Bu artış bedelli sermaye artırımı ile iştirak satışlarından sağlanan nakit artışından kaynaklanmaktadır. 1.750.000 TL olan İlişkili Taraflara Diğer Borçlar kalemi Inveo Yatırım Holding A.Ş.'ne olan 1.750.000 TL borcun tamamının dönem içinde ödenmesi ile 31.12.2020 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda %99,7 oranında azalarak 5.205 TL olmuştur. 1.301.993 TL olan İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar kalemi 31.12.2020 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda %100 azalış ile 0 TL olmuştur. Bu tutar bağlı ortaklığımız STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'ne ("STRS") verilen sermaye avansı karşılığı olup, STRS'nin 13.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 18.871.137 TL tutarındaki sermayesinin 3.128.863,00 TL artırılarak 22.000.000,00 TL'ye çıkartılmasında sermayeye katılmıştır.

 IDGYO… Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 11'inci maddesi gereğince Şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Yusuf ŞİMŞEK bu görevinden ayrılmıştır. Yeni atanacak Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ayrıca kamuya duyurulacaktır.

 INFO, IYF… 04.11.2020 tarihinden itibaren likidite sağlayıcılık faaliyetleri yürütmekte olunan İdealist Danışmanlık A.Ş. (IDEAS.E) paylarındaki likidite sağlayıcılık faaliyetleri, Şirket talebi üzerine 26.02.2021 gün sonu itibarıyla sonlandıracaktır.

 ISGYO… Yönetim Kurulu 26 Şubat 2021 tarihli toplantısında; sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak hazırlanmış olan kar payı dağıtım önerisi uyarınca; Şirketin mevcut stratejileri çerçevesinde, genel ekonomik konjonktür ve Şirket finansman politikası dikkate alınarak, Şirketin nakit akışlarını optimize etmek amacıyla kar payı dağıtılmaması, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlardaki net dönem karları üzerinden mevzuat gereği ayrılması gereken kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra; Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan kardan kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan kardan kalan bakiyenin geçmiş yıl karlarına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ITTFH, ADESE… Şirket ile Burgan Bank A.Ş. arasında 29.05.2019 tarihinde düzenlenen ve 28.02.2021 tarihinde sona erecek olan, 11.041.000 TL tutarındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi 30 .06.2021 tarihine uzatılmıştır. KLN,

KLNMA… Banka Yönetim Kurulu'nun 26.02.2021 tarihli toplantısında Banka bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı mali tablolarına göre oluşan net dağıtılabilir dönem karından yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak Banka bünyesinde bırakılmasının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

JANTS… Şirket 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait açıklanan finansal tablolara göre 150.492.336 TL net dönem karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisi aşağıdaki gibidir. Önerilen Kar Dağıtım Tablosunun KAP'da açıklanmasına ve Genel Kurul'un onayına sunulmasını oy birliği ile karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20'sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, a. 555.000 TL cari yıl karından ortaklara I. temettü, b. 66.045.000 TL cari yıl karından ortaklara II. temettü, c. 6.604.500 TL cari yıl karından II. Tertip Yasal Yedek Akçe, d. 77.287.836 TL cari yıl karından olağanüstü yedek ayrılması, e. Ortaklara ödenmesi önerilen temettünün nakden ve 06.04.2021 tarihinde dağıtılmasına başlanması, f. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 6,00 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer pay sahiplerimize 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 5,1000 TL net nakit temettü ödenmesi.

KLN, KLNMA… Banka Yönetim Kurulu; Bankanın kayıtlı sermaye tavanının 7.500.000.000.- TL artırılarak 2.500.000.000.- TL'den 10.000.000.000.- TL'ye yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihinin 2021-2025 yılları olarak güncellenmesine, Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesine ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ön izinlerin alınması sürecinde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir.

 MERKO… T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılan Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı onaylanmış ve Şirketin 27.11.2020 tarih ve 36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile güncellenen Sermaye Artımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin raporda belirtilen tesis ve altyapı yatırımlarıyla ilgili olarak onaylanan teşvik kapsamında aşağıdaki destek unsurlarından yararlanılacaktır; 1- KDV İstisnası 2- Gümrük Vergisi Muafiyeti 3- Vergi indirim oranı %50- Yatırım Katkı Oranı %15 4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (2 Yıl)

NTHOL, MERIT… K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, mevcut sokağa çıkma yasağını tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 08.03.2021 saat 05:00'a kadar uzatmış olup kapsamını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir; * 01 Mart 2021 tarihinden 05 Mart 2021 saat 05.00'a kadar, gece 21.00'dan sabah saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır. * 06 Mart 2021 saat 05.00' dan 08.Mart 2021 saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır. Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.'de bulunan işletmekte olduğumuz tüm oteller söz konusu tarihe kadar kapalı olacaktır.

OYAYO… Şirket Yönetim Kurulunun 26.02.2021 tarih, 2021/2 sayılı toplantısında; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirket 26.03.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Alaaddin VAROL ve Sn. Bekir Yener YILDIRIM 'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmesine karar verilmiştir.

OYAYO… Şirket 26.02.2021 tarih, 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, Sermaye Piyasası Kurulu Kararları ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili kar dağıtım maddesi gereğince, Yasal kayıtlarda yer alan 5.525.098,09.- TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karı ile, SPK kayıtlarında yer alan 5.580.779.41.- TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karının karşılaştırılması sonucunda, SPK Kayıtlarına göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının yasal kayıtlardan karşılanabilmesi nedeniyle, Yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kar tutarından hesaplanmak suretiyle 276.254,90-TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK kayıtlarında yer alan 5.304.524,50.-TL'nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesine ve dağıtılabilir karın % 20'si olarak tespit edilen Birinci Temettü tutarı olan 1.060.904,90 TL'nin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, Birinci Temettü olarak dağıtılan tutarın ödenmiş sermayenin %5'ni aşması nedeniyle aşan kısım 60.904,90- TL üzerinden %10 oranla hesaplanan 6.090,49.-TL tutarında yasal yedek akçe ayrılmasına, yasal ve SPK kayıtlarında kalan bakiyelerin de Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılmasına, Kar dağıtımına 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başlanması hususunun Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

PBT, PBTR… Banka Yönetim Kurulu, 26 Şubat 2021 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin net dönem kârının, dağıtım konusu yapılmayarak, kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra geriye kalan dağıtılabilir net dönem kârının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.

PRKAB… Yönetim Kurulunun 25.02.2021 tarihli toplantısında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış bulunan "Kar Dağıtım Politikası" dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; - SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 42.418.644.- TL "net dönem karı" oluştuğu - Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi dikkate alındığında, 55.734.746.-TL tutarında, "net dönem karı" oluştuğu (kısaca "Yasal Net Dönem Karı" olarak anılacaktır.), - SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanan Kar Payı Rehberi'nde; i. Yasal Net Dönem Karı'nın, dağıtılabilir toplam kâr payı tutarının limitini oluşturduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla 01.01.2020 -31.12.2020 mali dönemi dağıtılabilir kar payı için üst sınır 42.418.644.-TL'dir. ii. Net dağıtılabilir dönem kârına, geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve söze konu mali yıl içerisinde yapılan bağış tutarlarının toplamının eklenmesi suretiyle ulaşılacağı öngörülmektedir. - Bu çerçevede; net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılabilir kar payı olan 42.418.644.-TL den, 2.786.737.- TL olan genel kanuni yedek akçenin düşülmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan 238.806.- TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile geçmiş yıllardan gelen zarar da bulunmadığı dikkate alınarak 39.870.713.-TL olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda, çıkarılmış sermayenin %3,68'ine tekabül eden 7.974.143.-TL'nin, 24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,036792362.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,031273508.-TL dağıtılmasına, geri kalan kısmın tamamının "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde bırakılmasına; Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2020 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

QNBFL… https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913382

SASA… Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 312.188.000 TL Konsolide Net Dönem Kârı elde edilmiştir. Yönetim Kurulunun 24 Şubat 2021 tarihli toplantısında; -Kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere Net Dönem Kârından Esas Sözleşmemizin 31.maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 15.433.632,57-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 296.894.367,43-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 6.754.367,43-TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve kalan 290.000.000-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına, -Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtları esas alındığında ise; yasal kayıtlarında yer alan 388.853.661,28-TL. Net Dönem Karından 80.181.009,84-TL'lik geçmiş yıl zararının düşülmesinden sonra, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak 15.433.632,57-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 293.379.018,87-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 3.379.018,87-TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve kalan 290.000.000-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına, -Mevcut 830.000.000-TL sermaye karşılığında pay sahiplerine %34,93975 oranında bedelsiz kâr payı dağıtılmasına, bu hususun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

SNGYO… Şirket Yönetim Kurulu, yaşanmakta olan Covid-19 salgını ve buna bağlı olarak ekonomide meydana gelen gelişmeler neticesinde ortaya çıkabilecek finansman ihtiyaçları dikkate alınarak, Şirketin 31.12.2020 tarihli bireysel finansal tablolarında oluşan dönem karının dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasının Şirketin 2020 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanılacak olan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar vermiştir.

SNKRN… Şirket 30.09.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarında Yer Alan Borçları Hakkındaki Gelişmeler Başlığı ile 22.11.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan Borçluluk Yapısına ilişkin dağılımda; Kısa ve uzun vadeli olmak üzere Banka kredi borçlarına ait 5.577.346,01.- TL tutarın içinde yer alan Ziraat Bankasına ait 1.869.798,25 TL (güncel tutar 1.950.119,35 TL) borcumuza istinaden Ziraat Bankası ile sürdürülen borç yapılandırma görüşmeleri olumlu sonuçlandırılmış olup, taraflar arasında bugün, borcun tamamen ödenerek kapatılması hususunda Ödeme Protokolu imzalanmıştır.

SODSN… https://ift.tt/3bIq7GE TACTR… Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 1-02.07.2020 Tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın Musa ARIKAN'ın istifasının görüşülmesi neticesinde istifasının kabul edilmesine, 2-Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Musa Arıkan'ın istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilk Genel Kurulda onaya sunulmak üzere şirket hissedarı OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen Sayın Deniz AKSU'nun Yönetim Kurul Üyesi olarak atanmasına, 3-Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Deniz AKSU'nun Yönetim Kurul Başkanı olarak atanmasına, 4-02.07.2020 Tarihinde müştereken İmza yetkilisi olarak seçilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İrfan BAŞKÖY'ün imza yetkisinin iptal edilmesine, 5-Sayın Deniz AKSU'nun şirket unvanı veya kaşesi altında atacağı imza ile şirketi münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

TAVHL… TAV Tunus ve mevcut borç verenler grubu arasında, TAV Tunus'un finansman koşullarını yeniden yapılandıran bir anlaşma imzalandı ve anlaşmaya dair finansal kapanış gerçekleşti. Anlaşma sonucunda TAV Tunus'un banka kredisi 371,0 milyon avrodan 233,6 milyon avroya indi.

THYAO… Ortaklık Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak İran'ın Urmiye şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.

 TMPOL… Şirket Yönetim kurulu 26.02.2021 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre ; 25.000.000-TL olan Kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve ayrıca Kayıtlı Sermaye geçerlilik süresinin 2021 yılının sonunda dolacak olması nedeniyle, söz konusu Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

TUPRS… 02.12.2020 tarihinde İzmir Rafinerisinde bakım ve iyileştirme çalışmaları amacıyla üretime ara verildiği duyurulmuş olup, ilgili rafinerideki üniteleri önceden duyurulan takvime paralel olarak Mart ayı başından itibaren kademeli olarak devreye alma çalışmaları başlamıştır.

UMPAS… Grup şirketlerinden "SERANOVA SERAMİK ANONİM ŞİRKETİ" Uşak 3.Asliye hukuk Mahkemesi 2020/597 Sayılı Dosyasın 26.02.2021 tarihli duruşmasında mahkemece verilen kararlar şu şekildedir; Konkordato geçici mühletin uzatılması ve kesin mühlet verilmesi talebimizin reddine, Şirket hakkında verilen geçici mühletin kaldırılmasına, Şirketin konkordato talebinin reddine, T.C. Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesince (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) verilen tüm tedbirlerin kaldırılmasına, geçici konkordato komiserinin görevinin sona erdirilmesine karar verilmiştir.

VKFYO… Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 11.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılması ve ön izinlerin alınmasını takiben ilgili madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

YAPRK … Şirket Yönetim Kurulu 26.02.2021 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır. Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 5.145.861 TL tutarında net dönem karı (tamamı ana ortaklığa düşen net dönem kârı), Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 1.389.408,10 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir. Buna göre; - 11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kâr Dağıtım politikası, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerisi; - VUK kayıtlarına göre hesaplanan 1.462.534,84 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 73.126,74 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 177.500 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,025 TL, her 1-TL'lik hisse başına net 0,02125 TL ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılması, 7.100.000 TL'lık çıkarılmış sermaye üzerinden %17 oranında 1.207.000 TL'lik kar payının bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması, kalan 4.908,10 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, - TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 5.145.861 TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 73.126,74 TL tutarında genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen brüt 177.500 TL nakit kar payı ve 1.207.000 TL'lik bedelsiz pay dağıtımından sonra kalan 3.688.234,26 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması, nakit kar payının 20 Nisan 2021 tarihinde, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması, hususlarına ilişkin önerimizin 30.03.2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

YKGYO… Diğer A Grubu gerçek pay sahiplerinin Şirket sermayesinde sahibi olduğu paylarının, Şirket ortaklarından Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş'ye devrine ilişkin olarak Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'den Şirkete ulaşan açıklama ekteki şekildedir. https://ift.tt/3uEs5QV

YONGA… Şirket ile Türk Ağaç İş Sendikası arasında yürütülmekte olan 2021-2022 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında 25.02.2021 Perşembe günü yapılan toplantı sonucu uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup, taraflar arasında Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca konu arabulucuya intikal edecektir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

 Hiç yorum yok:

Yorum Gönder