İller

3 Şubat 2021 Çarşamba

Piyasadan haberler


ADESE,  ITTFH

Erenköy Mah. Karlıbel Cad. N26/A Selçuklu / KONYA  " ERENKÖY" şubesinin demirbaşlarının, Aysel Feyza AVCU'ya devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazaların devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan      sonra duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

AFYON

Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve 450.000.000 (dörtyüzellimilyon) TL'lik kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 800.000.000.-(sekizyüzmilyon) TL olarak belirlenmesi Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan tanınması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 11'inci maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere uygun görüş verilmesi talebiyle 03.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

AKGRT

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının 750.000.000.- TL olarak belirlenmesine, Gerekli izin ve onayların alınmasını müteakiben Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi. Söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.

AYGAZ

Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 11.02.2021 Perşembe günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.     ISKPL

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL.E) payında 04/02/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı" tedbirine ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 03/03/2021'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.  GLBMD, VERTU

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GLBMD.E ve VERTU.E paylarında 04/02/2021 tarihli işlemlerden  (seans başından) 18/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

CIMSA

Şirket kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibariyle sona ermiş olması ve hâlihazırda kayıtlı sermaye tavanı olarak belirlenen tutarın günümüz şartlarında düşük kalmış olması nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL'lik kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 350.000.000.-(üçyüzellimilyon) TL olarak belirlenmesi,Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkân tanınması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 9'uncu maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere uygun görüş verilmesi talebiyle 03.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

CUSAN

Bağlı Ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyumun Devam Eden Projesi Hakkında KAP'ta yer alan detaylı bildirim

DAGI

Şirket, Palladium Antakya Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır.Açılan bu mağaza ile birlikte bayileri ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 74 olmuştur.

DENGE

09.10.2020 tarih 09 sayılı ve 02.02.2021 tarih 01 sayılı fon girişi kabulüne ilişkin yönetim kurulu kararları kapsamında, Sayın Erdal kılıç'tan 20.000.000,-TL. ve Sayın Veysi kaynak'tan 10.000.000,-TL. olmak üzere toplam 30.000.000,-TL'nın, Şirkete ödenmesi 02.02.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

EKGYO

Şirket projelerinden İstanbul Üsküdar Barbaros Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Validebağ Konakları), 1137 Ada 48 Parsel A1, C2, C3, D1, D2 ve E Bloklar İle Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 01.02.2021 tarihinde onaylanmıştır.

EREGL, GOZDE

Şirket tarafından KAP'a yapılan 04.01.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketin Yönetim Kurulu kararı ile, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının satın alınmasına (İşlem) ilişkin Şirket ile Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı ve Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. hisselerinin devrinin, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleşeceği duyurulmuştu. Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin toplam sermayesinin %100'ünü temsil eden payların devri; 340.000.000 ABD Doları işletme değeri üzerinden net borç tutarı ve net işletme sermayesinin dikkate alınması sonucunda 296.979.916 ABD Doları hisse bedeli üzerinden 03.02.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.

ESEN, NATEN

Bilindiği üzere şirket, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak, santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmişti. Bu bağlamda, şirket yönetim kurulu, %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin altında yer alan bağlı ortaklıklar Kural Enerji A.Ş., Maral Enerji A.Ş., Soral Enerji A.Ş., Güneş 5 Enerji A.Ş. ve Hanel Global Gayrimenkul Pazarlama A.Ş.'nin Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleştirilmesine karar verilmiş olup 03.02.2021 tarihi itibariyle ticaret sicile gerekli başvurular yapılmıştır.Yine %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları olan Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş., Energes 9 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Berrak Ges 1 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş. ünvanı altında birleştirilmesine karar verilmiş olup 03.02.2021 tarihi itibariyle ticaret sicile gerekli başvurular yapılmıştır.Margün Enerji Üretim A.Ş.'nin diğer bağlı ortaklıkları için de birleşme çalışmaları devam etmektedir.Bu işlem bağlı ortaklıkları üzerinde ortak kontrolünde herhangi bir değişim olmaması sebebiyle, şirketin konsolide finansal tablolarında bir etkisi bulunmayacaktır.

GOZDE, EREGL

Şirket tarafından KAP'a yapılan 04.01.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket ve Yıldız Holding A.Ş.'nin 04.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin (Kümaş) toplam sermayesinin %100'ünü (Gözde GSYO A.Ş. - %51'ini, Yıldız Holding A.Ş. - %49'unu) temsil eden paylarının Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Alıcı)'ya satışına (İşlem) ilişkin Şirket ve Yıldız Holding A.Ş. ile Alıcı arasında Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı ve Kümaş hisselerinin devrinin, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleşeceği duyurulmuştu.Kümaş'ın toplam sermayesinin %100'ünü (Gözde GSYO A.Ş. - %51'ini, Yıldız Holding A.Ş. - %49'unu) temsil eden paylarının devri, 340.000.000 Amerikan doları işletme değerinden net borç tutarı ve net işletme sermayesinin dikkate alınması sonucunda 296.979.916 Amerikan doları hisse bedeli üzerinden 3 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Şirketin Kümaş'ın sermayesindeki %51 hissesine tekabül eden hisse bedeli 151.459.757 Amerikan dolarıdır.

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB

Banka 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin yıllık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 08.02.2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

KRVGD

Stratejik hedefler doğrultusunda ve Avrupa Bölgesi'ndeki yapılanma çerçevesinde, Avrupa Birliği sınırları içerisinde %100 Kervan Gıda San. ve Tic A.Ş.'nin sahipliğinde yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Gerekli incelemelerin ve araştırılmaların yapılması için KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KUTPO

Şirketin Çimse-İş   Sendikası ile yapmış olduğu toplu iş sözleşmesi 31.12.2020  tarihinde sona ermiş olup, 01.01.2021-31.12.2022 tarihleri arasını   kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi Şirket ve Çimse-İş Sendikası   arasındaki görüşmeler neticesinde 01.02.2021 tarihinde taraflar  arasında  imzalanmıştır.

MARKA

Şirketin bağlı ortaklıklarından İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %50 sine iştirak ettiği Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş.'nin Amerikan şirketi  Fashion Atlas Group Corporation şirketine 146.704 Dolar (Yüz Kırk Altı Bin Yedi Yüz Dört Dolar) tutarında Defacto markalı ürün satışı gerçekleştirilmiş olup ürün teslimatı ile ilgili ihracat işlemleri  başlatılacaktır.

MERIT

K.K.T.C. Bakanlar Kurulu'nun 03.02.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararları uyarınca mevcut sokağa çıkma yasağı tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 10 Şubat 2021 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.'de bulunan işletmekte olduğu tüm oteller söz konusu tarihe kadar kapalı olacaktır.

NTHOL

K.K.T.C. Bakanlar Kurulu'nun 03.02.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararları uyarınca mevcut sokağa çıkma yasağı tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 10 Şubat 2021 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.'de bulunan tüm otel ve casinolar söz konusu tarihe kadar kapalı olacaktır.

ORGE

Şirketin merkez adres değişikliği; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 03 Şubat 2021 tarihinde tescil, 03 Şubat 2021 tarih ve 10259 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.Yeni Şirket Merkezi: Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule N18 Kat:18 34742 Kadıköy/İSTANBUL

PEGYO

Şirketin 02.02.2021 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahipleriNin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 263.408,725 TL nominal değerli payların 3 Şubat ve 4 Şubat 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı 03.02.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

PEKGY

Şirketin iştiraki Almanya'da kurulu Peker GYO Global GMBH şirketine, Almanya'nın Nordrhein-Westfalen eyaletinin Grevenbroich şehrinde yer alan 202 m2 arsa alanına sahip, yıllık kira geliri 15.000 € olan taşınmazın   270.000 €'ya satın alımı amacıyla sözleşme imzalanmıştır.

PINSU

Şirketi Yönetim Kurulu'nun 03.02.2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 50.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 220.000.000.-TL. na yükseltilmesi, 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolacağından, Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve konunun yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

RALYH

Şirketin Bağlı Ortaklıklarından Hera Teknik Yapı A.Ş., Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 03.02.2021 tarihinde düzenlenen, '' Kastamonu Kadıdağı Olimpiyatlara Hazırlık Kamp Eğitim Merkezi İnşaatı Yapım İşi '' ihalesine katılmıştır. 56.937.000,00TL teklif sunarak katılımcılar arasında 7. en düşük teklifi vermiştir.Teklifler değerlendirme aşamasındadır.

TOASO

2021 yılı beklentileri: Yurtiçi Hafif Araç Pazarı (PC+LCV) (adet) 700bin-750bin, Tofaş Yurtiçi Pazar Satışları (adet) 120bin-135bin, İhracat adetleri 150bin-165bin, Toplam Üretim Adetleri 265bin-290bin, Yatırımlar €100M olarak öngörülmektedir.

TTKOM

Mevcut koşullarda 2021 yılı için öngörüler: Konsolide gelirlerde (UFRYK 12 hariç) yıllık yaklaşık %14 seviyesinde artış, Konsolide FAVÖK tutarının yaklaşık 15 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi, Konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 7,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi.

VAKBN

Banka Katar Şubesi için bankacılık lisansı alındığı bildirilmişti. Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) tarafından şubenin faaliyete geçmesine 2 Şubat 2021 tarihi itibarıyla izin verilmiştir.

ZOREN

21.01.2021 ve 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamaya istinaden, Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya dair onay 03.02.2021 tarihinde tebliğ alınmıştır.

TCELL

%100 bağlı ortaklığı Lifecell Ventures Coöperatief U.A.'nın ("Lifecell Ventures") sermayesi 15.000.000 EUR artırılmış olup, sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkımızın tamamı ödenmiştir.

TTKOM

Şirket'in 2020 yılı 12 aylık konsolide net karı 3.177.873.000 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 2.406.783.000 TL)

YKBNK

Banka'nın 2020 yılı 12 aylık solo dönem net karı 5.079.518.000 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 3.600.060.000 TL)

TOASO

Şirket'in 2020 yılı 12 aylık konsolide net karı  1.784.170.000 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 1.481.639.000 TL)

ARDYZ

Şirket'in 2020 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 65.669.260 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 26.407.760 TL)

 

Kaynak A1 Capital 
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönderme