İller

25 Şubat 2021 Perşembe

Türk Prysmian Kablo'da kar dağıtımı


Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş'de kar payı dağıtımı yapılacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri/kararları/rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile şirketimiz esas sözleşmesinin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış bulunan kar dağıtım politikası dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 42.418.644 TL net dönem karı oluştuğu, bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi dikkate alındığında, 55.734.746 TL tutarında net dönem karı oluştuğu (kısaca yasal net dönem karı olarak anılacaktır), SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan kar payı rehberinde, yasal net dönem karının dağıtılabilir toplam kar payı tutarının limitini oluşturduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla 01.01.2020 -31.12.2020 mali dönemi dağıtılabilir kar payı için üst sınır 42.418.644 TL'dir. Net dağıtılabilir dönem karına, geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve söze konu mali yıl içerisinde yapılan bağış tutarlarının toplamının eklenmesi suretiyle  ulaşılacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılabilir kar payı olan 42.418.644 TL'den 2.786.737 TL olan genel kanuni yedek akçenin düşülmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan 238.806 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile geçmiş yıllardan gelen zarar da bulunmadığı dikkate alınarak 39.870.713 TL olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda çıkarılmış sermayenin %3,68'ine tekabül eden 7.974.143 TL'nin 24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,036792362 TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra net olarak 0,031273508 TL dağıtılmasına, geri kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına, bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2020 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak olağan genel kurulun onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder