İller

1 Mart 2021 Pazartesi

Piyasadan haberler


AGHOL… Aktif varlıkları arasında AND Kozyatağı binasının bulunduğu AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. şirketinin %100 oranındaki hisselerinin, Maher Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Quick Sigorta A.Ş ve Corpus Sigorta A.Ş. şirketleri tarafından satın alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağlanmış olup ilgili taraflarla pay devrine ilişkin finansal, vergisel, hukuki inceleme ve müzakere süreci başlatılmıştır. Bu çerçevede, pay devir işlemlerinin gerektirebileceği izinler için resmi kuruluş ön başvuruları da dahil, gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Taraflarca sağlanmış mutabakata göre, hisse devir bedeli'nin 70 milyon TL seviyesinde olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu hisse devir bedeli ilgili şirketin kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan toplam aktifleri ile borç ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi şeklinde hesaplanacaktır.

AYCES… Şirketin 01/03/2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulu, 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.

BERA… Şirket tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 7194 sayılı Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Kanuna eklenen geçici 4.madde hükmü ile, Borsa İstanbul'da İşlem gören ve içinde Holdingin de bulunduğu bazı ortaklıkların, ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı belirtilerek, bu Kanun kapsamında Şirketin taraf olduğu bir kısım ortaklık davalarının da "hüküm kurulmaksızın" sona ermesinin beklendiği ve bu davaların sona ermesi ile birlikte, Şirketçe yatırılan ve yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paradan 15 milyon TL düzeyinde yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretleri kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında Holdingimize 140 milyon TL düzeyinde nakit girişinin olacağının hesaplandığı ifade edilmiştir. 28.02.2021 tarihi itibariyle yukarıda yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen kararlar çerçevesinde bu güne kadar 115.049.341.-TL nakit girişi, 16.557.357.-TL yargılama ve vekalet ücretleri ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak toplam 98.491.984.-TL nakit girişi sağlanmıştır.

BFREN… https://ift.tt/3sEnxIz

DGGYO… Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin solo olarak hazırlanan finansal tablolarına göre, 2020 yılı faaliyetlerinden (360.865.188) TL dönem zararı, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise (510.477.014,11) TL dönem zararı gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2020 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre gerçekleşen (510.477.014,11) TL dönem zararı ile SPK mevzuatına göre hesaplanan (360.865.188) TL tutarındaki dönem zararının geçmiş yıl zararlarına alınmasına ve dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına, bu hususlara ilişkin hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

DMSAS… Yönetim Kurulunun bugün yapılan toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucu Sayın Hasan Tahsin TUĞRUL ve Sayın Mustafa Kenan SELÇUK'un seçilmelerinin Genel Kurul'a teklif edilerek onayına sunulmasına karar verilmiştir.

DMSAS… Şirketin 07.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulu'nun 01.03.2021 tarihli toplantısında almış olduğu kar dağıtım önerisi ektedir. https://ift.tt/3uMLNdi

DOHOL… SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 1.390.240.000,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 40.464.707,57-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe", 34.247.798,44-Türk Lirası tutarında "İştirak Hissesi Satış Karı", 84.000.000,-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ve 8.961.409,72-Türk Lirası tutarında "Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe" düşüldükten ve 2020 yılında yapılan 14.953.779,28-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 1.237.519.863,55-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise; 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap döneminde, 927.541.949,77 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 40.464.707,57-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe", 34.247.798,44-Türk Lirası tutarında "İştirak Hissesi Satış Karı", 84.000.000,-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ve 8.961.409,72-Türk Lirası tutarında "Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe" düşüldükten sonra 759.868.034,04- Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu, görülerek Kar dağıtımında 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması, Bu çerçevede, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 4.915.308,56-Türk Lirası tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %6,87826'sı, net %5,84652'si oranında olmak üzere, toplam 180.000.000,-Türk Lirası ("brüt"), 153.000.000,-Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 30 Nisan 2021 tarihinde başlanması, SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 1.042.566.084,27-Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları ‘na göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 579.868.034,04-Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması, hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

DYOBY… Şirket 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmesinin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınarak; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2020 yılı net dönem kârı olan 133.569.666 TL'den 633.827 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, net dağıtılabilir dönem kârı 58.902.832 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 2.287.179 TL tutarındaki bağışlar ve 12.042.711 TL tutarında yasal dağıtılabilir kar sınırı da dikkate alınarak, 11.402.464 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, 640.246 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir. 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,0969 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

EGEEN… Yönetim Kurulunca hazırlanan ve 25.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında sayın pay sahiplerinin onayına sunulacak olan kar dağıtım tablosu ektedir. https://ift.tt/3bVHT9x EGPRO… Şirket hakim ortağı DECEUNINCK N.V, 01/03/2021 tarihi itibariyle şirkete bildirdiği kararı ile, sahip olduğu Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) paylarının borsada işlem gören nitelikteki, halka açık, hamiline paylardan; fiili dolaşım oranını arttırmak gayesi ile Borsa İstanbul A.Ş’de işlem yapmaya karar vermiştir. EGPRO… SPK‘nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II14.1) hükümleri dahilinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 1. Şirket oluşan dağıtılabilir net dönem karının %20'sinin, TTK ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu 19-20. maddeleri, Kar Payı Dağıtım Tebliği (II-19.1), şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak, kar payı olarak dağıtımı ile kar payı dağıtım usulü konusunda görüşülmesi ve karar verilmesi hususlarında Genel Kurul'a öneri sunulmasına, 2. Söz konusu gelişmeler ile Kurulumuzun kar payı dağıtım önerisine ilişkin aldığı işbu kararın KAP'ta duyurulmasına TTK Mad.390/4 uyarınca oy çokluğu ile karar verilmiştir.

GRFIN… Şirket yurtiçinde 2,500,000,000.- TL (İkiMilyarBeşYüzBinTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Bono ve/veya Tahvil ihraç etmesi, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve/veya ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun piyasada geçerli kabul edilen farklı gösterge faizlerin ve/veya endekslerin referans olarak alınması ile ihraç edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer ilgili resmi ve özel merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi ve düzenlenecek izah name, sirküler, sözleşme ile her tür mektup, talep, rapor ve sair evrakı Şirketimizin adına tanzim ve imza etmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Selahattin Güldü, Genel Müdür Sn. Ünal Gökmen, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Altuğ Toksöz, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Volkan Özbey, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Levent Gülbahçe, Genel Müdür Yardımcısı Habib Çelebi, Birim Müdürü Sn. Yücel Baştürk, Birim Müdürü Sn. Arzu Topcu ve Birim Müdürü Sn. Damla Binici'nin herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

HUBVC… İştirak Genz Biyo'nun yürüttüğü TUBİTAK destekli "Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazının Geliştirilmesi" başlıklı Projenin mevcut durumuna ilişkin olarak İştirakten; Çalışmaların TUBİTAK ile yürütülen tarafında; Projeye ilişkin belirlenen hedeflerin tutturulduğu, iş paketlerinin tamamlandığı ve kurum tarafından görevlendirilmiş bilirkişi tarafından başarılı bulunduğu, Projenin Mart ayı içerisinde TUBİTAK nezdinde tamamlanmasının beklendiği, Bunun dışında; POC (Point-Of-Care Test) Cihazının geliştirilmesi çalışmalarının halen sürdüğü, Sağlık Bakanlığı onayı için henüz başvurulmadığı bilgisi edinilmiştir. Belirtilen POC Cihazı projesi kapsamında yapılan çalışmalara paralel İştirak tarafından ayrıca; COVID-19 enfeksiyonundan şüphelenilen hastalar ve antikor tedavileri veya aşılama ile tedavi edilen hastalar için yüksek verimli, antikor taraması için tasarlanmış oldukça hassas ve spesifik bir teşhis kiti ("Elisa Tabanlı Test") üretimi çalışması yapıldığı, Sağlık Bakanlığı'na onay başvurusu yapıldığı ve halen Sağlık Bakanlığı tarafından istenen ek testler üzerinde çalışıldığı bilgisi edinilmiştir.

INVEO… INVEO Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak 2020 yılına ait bağımsız denetim raporu ve mali tabloları görüşmüş ve 19 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul' un bilgisine ve onayına sunulmasına karar verilmiştir; 1. Şirketin kâr dağıtım politikası; "Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Ortaklık, her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirketin gelişme ve büyüme hedefleri dikkate alınmak suretiyle, halka açık bir ortaklık olarak kar dağıtım politikamız, Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurul' un onayına sunulur. Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır." Yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan kar dağıtım politikasının, Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilerek Genel Kurul' un onayına sunulmasına, 2. Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, 3. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde oluşan SPK'na göre oluşan 458.486.141,00 TL net dönem karından 28.012.490,75 TL 1. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 430.473.650,25 TL'nin, yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı 560.249.815,02 TL'den 28.012.490,75 TL 1.Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 532.237.324,27 TL'nin, kar dağıtımı yapılmamasına ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin aşağıdaki tablodaki teklifin Genel Kurul' un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ISBIR… Bağlı Ortaklık İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.nin 26.02.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında; -Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığınca izin verilen 987.975.525 TL kayıtlı sermaye tavanıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, oybirliği ile kabul edilmiştir.

355.000.000.-TL olup, bu tutarın net dağıtılabilir dönem karına oranı %37,93'tür. - Yönetim Kurulu tarafından dönem karından, Vergi Usul Kanunu'nun 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde yapılacak girişim sermayesi yatırım fonu yatırımları için Genel Kurul'a 109.000.000.-TL tutarında fon ayrılması önerisinde bulunma kararı alınmıştır.

KARTN… (1) Ortaklığın net dönem kârı 137.342.733 TL (172.905.133-35.552.400) olup, bu tutarın 88.219 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 137.264.514 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır. (2) A Grubu Hisse Senetlerinin aynı zamanda B Grubu Hisse Senetlerine dağıtılan kar payından da yararlanma hakkı bulunmaktadır. Kar Payı oranları tablosunda toplam elde edilecek kar payı tutarları ve oranlarına göre gösterim yapılmıştır.

KRDMA, KRDMB, KRDMD… 2020 yılı hesap dönemi, yasal kayıtlarına göre dağıtılabilecek dönem karı bulunmamaktadır. Buna göre; 2020 yılı dönem karının dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesi önerilmektedir.

MARKA… Şirket %45 iştiraki olan MARKAM REDİST KOZMETİK PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin internet satış sitesi çalışmaları tamamlanmış olup ürünlerin internet sitesi üzerinden iç ve dış piyasada satışlarına başlanmıştır. MERIT… Şirket 16.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında aldığı kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.02.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 26.02.2021 tarih ve 10276 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

MMCAS… Şirket yönetim kurulu 01.03.2021 tarihli toplantısında; 1)Şirket yönetim kurulu üyeliğinden 01.03.2021 tarihi itibariyle istifa eden Sayın Kamil Dönmez'in istifasının kabulü ile mevcut imza sirkülerinde yer alan tüm temsil ve ilzam yetkilerinin kaldırılmasına, 2) Boşalan yönetim kurulu üyeliğine toplanacak ilk genel kurul ‘un onayına sunulmak üzere Sayın İhsan Serkan Kazancık'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

MSGYO… Şirket Mistral İzmir projesi, ofis kulesinde yer alan ve halihazırda seçkin ve uluslararası boyutta kurumsal kiracılarımızdan olan kiracımızla, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, brüt 476 m2 (yarım kat) yüzölçümünde ve ofis niteliğindeki bağımsız bölümün, 8 yıl süreli, aylık kira ödemeli olarak kiralanması için ek bir sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme sonrası Mistral İzmir projemizde sözleşmeler gereği aylık tahakkuk eden toplam kira tutarı KDV hariç 1.013.000 TL'ye ulaşmıştır.

PEGYO… Şirket merkez adresi Rıhtım Caddesi N51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresinden Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2 Şişli/İstanbul adresine taşınmıştır. Şirketin telefon ve faks numaralarında bir değişiklik olmamıştır. Şirketin güncel iletişim bilgileri şu şekildedir; Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2 34394 Şişli/İstanbul

PEKGY… Almanya'da yapılacak yeni yatırımları gerçekleştirmek üzere oluşturulan yeni yapılanmanın bir parçası olarak Peker GYO AŞ'nin %100 sahibi olduğu 1.000.000 Euro sermayeli Almanya/Düsseldorf merkezli Peker GYO Global GMBH şirketi kurulmuştur. Bu nedenle, Peker GYO AŞ yıl sonu mali tabloları hem bireysel hem de konsolide olarak sunulacaktır

OYAYO… Şirketin 26.02.2021 tarih, 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, Sermaye Piyasası Kurulu Kararları ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili kar dağıtım maddesi gereğince, Yasal kayıtlarda yer alan 5.525.098,09 TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karı ile, SPK kayıtlarında yer alan 5.580.779.41.- TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karının karşılaştırılması sonucunda, SPK Kayıtlarına göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının yasal kayıtlardan karşılanabilmesi nedeniyle, Yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kar tutarından hesaplanmak suretiyle 276.254,90-TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK kayıtlarında yer alan 5.304.524,50.-TL'nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesine ve dağıtılabilir karın % 20'si olarak tespit edilen Birinci Temettü tutarı olan 1.060.904,90 TL'nin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, Birinci Temettü olarak dağıtılan tutarın ödenmiş sermayenin %5'ni aşması nedeniyle aşan kısım 60.904,90-TL üzerinden %10 oranla hesaplanan 6.090,49.-TL tutarında yasal yedek akçe ayrılmasına, yasal ve SPK kayıtlarında kalan bakiyelerin de Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılmasına, Kar dağıtımına 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başlanması hususunun Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

PETUN… Şirketin 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmesinin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınarak; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2020 yılı net dönem kârı olan 95.319.330 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 95.319.330 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 3.670.611 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 19.797.988 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması, kalan tutardan çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara %3 oranını aşmamak üzere kâr payı dağıtılması ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayenin (43.335.000 TL) %129,20'sini bulacak şekilde 46.071.212 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 55.988.820 TL), 6.960.559 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması teklif edilmiştir. 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 1,2920 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

PINSU… Şirketin 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

RAYSG… Şirket 2020 yılında vergi sonrası elde ettiği 58.923.677 TL tutarındaki net dönem karının Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi, SPK mevzuatı ve Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2.946.184.-TL'lık tutarın 1.Tertip Yedek Akçe olarak " Yasal Yedekler" hesabına aktarılması konusunda ve Kalan ve Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca Dağıtılabilir Net Kar Tutarı'nın %20'si olan 11.195.499 TL'lık tutarın ise " mevcut özkaynak yapısının korunması" sebebi ile ortaklara kar payı şekilde dağıtılmayıp, 55.977.493 TL tutarın "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına aktarılması konusunu Genel Kurul onayına sunma kararı almıştır.

PNSUT… Şirketin 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmesinin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınarak; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2020 yılı net dönem kârı olan 40.187.453 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 40.187.453 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 4.131.420 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 8.863.775 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayenin (44.951.051 TL) %39,53'ünü bulacak şekilde 12.038.464 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 17.766.903 TL), 2.110.969 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir. 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,3953 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

RTALB… Şirket bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve Sanayi A.Ş.'nin iştiraki Genz Biyo tarafından bugün itibarıyla Şirketimizle paylaşılan bilgide; - TUBİTAK ile yürütülen Covid-19 antikor testi projesine ilişkin olarak, proje için önceden belirlenmiş hedeflerin tutturulduğu, iş paketlerinin tamamlandığı ve kurum tarafından görevlendirilmiş bilirkişi tarafından başarılı bulunduğu, Projenin Mart ayı içerisinde TUBİTAK nezdinde tamamlanmasının beklendiği, - Elisa test kiti içinse T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ek testlerin talep edilmiş olduğu, çalışmaların devam ettiği, - POC (Point-Of-Care Test)sistemi içinse T.C. Sağlık Bakanlığı'nın onayına başvurulduğu açıklamaları tarafımıza iletilmiştir.

SANFM… Almanya'da kurulu bulunan bağlı ortaklığımız Sanifoam GmbH şirketinin 50.000 Euro olan sermayesi 100.000 Euro tutara yükseltilmiş olup, Alman yetkili kurumları tarafından tescil edilmiştir. Sermaye artışının 25.000 Euro bedeli Sanifoam Sünger San.Tic.A.Ş. tarafından karşılanmıştır. Almanya'da kurulu bulunan %50 hissesine sahip olduğumuz, Sanifoam GmbH şirketinin Dr.-Hans Müller Ring 1 85276 Pfaffenhofen a.d.IIm Almanya adresi Joseph-Fraunhofer-Str. 49 85276 Pfaffenhofen a.d.İlm Almanya olarak değişmiştir

SANFM… Şirket Yönetim Kurulumuzun, İstabul Şube adresinin, Güneşli Evren (15 Temmuz) Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi B Blok N22 Kat:2 Bağcılar İSTANBUL adresinden, Güneşli 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi C Blok 6/2 Zemin Kat N1 Bağcılar İSTANBUL adresine taşınmasına ilişkin kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23 Şubat 2021 tarih, 10273 sayısı ile ilan edilmiştir.

SAYAS… Bilindiği üzere üretim tesisimizin yer aldığı SAYAS Kemalpaşa Yerleşkesi, ilişkili tarafımız Ateş Wind Power'a aittir. Ateş Wind Power tarafından yerleşkede yapılan yatırım sonucu 1700 metrekare ek kapalı üretim ve stok sahası oluşturulmuş ve Şirketimiz tarafından kabul işlemleri tamamlanmıştır. SEK, SKBNK… Genel Müdür Yardımcılarımızdan Sn. Salih Zeki Önder emekli olarak görevinden ayrılmıştır. THYAO… Ortaklık tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 5.588.000.000 TL net dönem zararı vardır, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 17.339.310.713 TL net dönem zararı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 16.345.436.976 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere; Ortaklık yasal kayıtlarında bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 5.588.000.000 TL net dönem zararının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup 2020 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır. https://ift.tt/302Ylz5

 TMPOL… 26.02.2021 tarihli duyurumuza ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 01.03.2021 tarihi itibariyle yapılmıştır.

VKING… Şirketin 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder