İller

7 Mart 2021 Pazar

Piyasadan haberler


AKENR… Şirket Yönetim Kurulu tarafından; 1-Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2020 yılına ait konsolide finansal tablolarda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığına, 2-VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarında yer alan net dönem zararı ile SPK'nın Seri:II, No:14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarda muhafaza edilmesine, 3-Yönetim Kurulunun yukarıda yer alan önerisinin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

AKYHO… Yönetim Kurulu'nun 02.03.2021 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Şirket bilanço aktifinde bulunan İstanbul Bağcılar, Mahmutbey mevkiinde 2069 ada 11 parselde kayıtlı 857,40 metrekare büyüklüğündeki arazi üzerine kurulu 3.805,12 metrekare büyüklüğündeki binanın satış öncesi pazarlama sürecinin yönetilmesi için sözleşme yapılmasına karar verilen (Alf Alliance Ticari) Menteşeli Gayrimenkul Danışmanlık Reklam Hizmetleri Limited Şirketi ile sözleşme yapılmıştır.

ALGYO… Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 05.03.2021 tarihli toplantısında; Marksistskaya Sok., No 16, 109147 Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip olan, faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesinin yaptırılmasına, değerleme sonucunda çıkan rapora göre bu şirketin % 40 hissesinin satın alınması konusunda Yönetim Kurulu'nca ayrıca karar verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

BNTAS… Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle şu kararları almıştır: 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000-TL'den 250.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına, 2. Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline, 3. Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

BRKT… Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Mustafa KARAMEHMETOĞLU yerine, Şirket yönetim Kurulu tarafından geçici olarak Sn. Muzaffer ÇÖLMEK'in seçilmesine, bu atamanın yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmasına, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapmasına ve genel kurulda onaylanması hâlinde ise selefinin süresini tamamlamasına karar verilmiştir.

CASA… Şirket Yönetim Kurulu 05.03.2021 tarihinde toplanarak şu kararları almıştır. KARARLAR : 1- Şirket tarafından, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları 'na (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait solo finansal tablolarında TFRS'ye göre 6.867.661 TL ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre 5.024.853,11 TL net dönem karı oluşmuştur. 2- Ekli kar dağıtım tablosunun kabulüne, 3- Dönem karı elde edilen her sene temettü dağıtma politikasını benimseyen Şirketin, ortaklarına 2020 yılı dağıtılabilir net dönem karının % 30'u oranında nakit temettü dağıtılması hususunun genel kurula önerilmesine, katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

CASA… Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak akaryakıt emtia ürünlerinden LPG ürününün Türkiye içi satışına dönük olarak, alım bedeli 2.300.000 TL ‘yi aşmayacak şekilde, lisans ve altyapısı hazır bir şirketin satın alınmasına yönelik görüşmeler ifa etmek üzere Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Oytun PASTIRMA ‘ya yetki verilmesine karar vermiştir.

 DESA… Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirket 2020 yılında 1.646.934,00TL Net Dönem Karı elde etmesine karşılık bu tutarın şirket kaynaklarında muhafaza edilmesi doğrultusunda, kar dağıtılmamasının Genel Kurul'a arz ve teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

DEVA… Şirket 2020 yılı faaliyet dönemi; • Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 651.448.684 TL, • Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen DEVA Holding A.Ş.'nin bireysel mali tablolarına göre vergi sonrası 635.636.677 TL net kâr ile sonuçlanmıştır. Sermaye Piyasası Mevzuatı, tüm ilgili yasal düzenlemeler, Şirket Esas Sözleşmesinin 20.maddesi ve 15.04.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirket kâr dağıtım politikasına uygun olarak; 2020 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %3,14'üne (çıkarılmış sermayenin % 10'una ) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,10 TL (net 0,0850 TL) nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci kâr payı toplamı brüt 20.001.929 TL (Yirmimilyonbindokuzyüzyirmidokuz Türk Lirası) tutarındaki kâr ile Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kârın, 12.04.2021 tarihi itibariyle dağıtılmasının, yapılacak olan 2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiştir.

EKGYO… İstanbul Beşiktaş Ortaköy İhalesi 1. Oturum Sonucu… https://ift.tt/3rDEanq

ENKAI… Yönetim Kurulu, 2020 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 döneminde oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'ndan; Ortaklara Birinci Kar Payı (Nakit) 1.700.000.000 TL Ortaklara İkinci Kar Payı (Nakit) 300.000.000 TL İntifa senedi sahiplerine (Nakit) 41.902.793 TL olmak üzere kâr dağıtım tablosunun hazırlanması, - Dağıtılacak 2.000.000.000 TL nakit kâr payının 5.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %35,714286 ve net %30,357143 oranında 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren dağıtılması, - Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, konularında Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

ERSU… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait solo finansal tablolarına göre vergi sonrası 557.360 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolara göre vergi sonrası 211.770 TL. net kâr elde edilmiştir. Ancak, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortakların, şirketin ve çalışanların uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2020 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

GOLTS… Şirketin %6,62 oranında ortağı olduğu; Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu' nun 03.12.2020 tarihli sermaye artırımı kararı gereğince; sermayesinin 16.500.000 TL' sından %100 oranında bedelli artırım yapılmak suretiyle 33.000.000 TL ‘sına çıkarılması nedeniyle; bedelli sermaye artırımına kullanım süresi içinde iştirak payına isabet eden yeni pay alma hakkının tamamının kullanılması suretiyle iştirak edilmesine ve pay hakkı kullanım bedeli olan 1.092.868,96 TL.sının ilgili aracı kurum hesaplarına ödenmesine karar verilmiştir.

IEYHO, CEMAS… Dolaylı Bağlı Ortaklık Işıklar Pazarlama A.Ş. , Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) ‘nin devam eden sermaye artırımı rüçhan hakkı kullanımı sürecinde , bu gün itibarı ile rüçhan haklarının tamamını kullanarak CEMAS sermayesindeki nominal pay tutarını 8.196.721 TL den , 13.678.493,742 TL ' ye çıkarmıştır.

IHLAS… Daha önce 18.02.2021 tarihinde Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için bağlayıcı olmayan fiyat teklifinde bulunduğumuz kamuoyu bilgisine sunulmuştu. Taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde bağlayıcı olmayan fiyat teklifi yukarı yönlü revize edilerek karşı taraf yetkililerine bildirilmiştir. IHLAS… İstanbul ili Avcılar İlçesi Firüzköy Mahallesi 648 Ada 5 parselde kayıtlı 14.607 m² yüzölçümlü arsa üzerinde konut ve işyerinden oluşan Bizimevler 9 adı verilecek inşaat projesi yapmak üzere hasılatın %45'i arsa sahibine ait olacak bir hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu projenin Mayıs ayında başlayıp 36 ayda tamamlanması planlanmaktadır.

 IHYAY, IHGZT… Bağlı ortaklık İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin halka açılma çalışmaları çerçevesinde Sermaye Piyasası mevzuatına uyum kapsamında esas sözleşme değişiklik metninin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli 12/316 sayılı toplantısı ile olumlu görüldüğü, SPK onayını takiben Bakanlık onayı için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılacağı, iştirak tarafından şirkete bildirilmiştir.

INFO, IYF… Şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket bünyesinde sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere; İstanbul ilinde Levent İrtibat Bürosu açılmasına ve söz konusu irtibat bürosunun faaliyete hazır hale getirilmesine, Bu konuda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

INFO, IYF… Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2025 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılması ve bu kapsamda ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek kabul edilmesi kapsamındaki başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından iletilen 01.03.2021 tarih ve 2635 sayılı yazı ile onaylandığı bildirilmiştir. SPK onaylı tadil metni ekte yer almakta olup, söz konusu husus Ticaret Bakanlığı'nın da izni alınarak yapılacak ilk genel kurul gündemine eklenmek suretiyle pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. https://ift.tt/2OBj4b2 IZTAR… 04.03.2021 tarihli SPK bülteninde ilan edildiği üzere 23.12.2020 tarihli Alpha Ventures Investment LLP tarafından Şirket'in diğer ortaklarına ait payların satın almak üzere zorunlu pay alım teklifi bilgi formunda belirlenen esaslar çerçevesinde Kurul tarafından onaylandığı anlaşılmıştır. Zorunlu pay alım teklifi fiyatı 1TL nominal değerle B grubu için ilgili Tebliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde belirlenen 7,4995 TL'ye ve yine aynı Tebliğ'in 17 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren iki ayı aşan her gün için yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarının eklenmesi suretiyle bulunacak fiyat olarak belirlendiği ilan edilmiştir.

KOCFN… 05/03/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da 9.500.000-TL tutarında temettü ödenmesi kararı alınmıştır. NETAS… Yönetim Kurulu'nun 5 Mart 2021 tarihinde yaptığı toplantıda Jiang Xiangyang'ın 14 Aralık 2020 tarihindeki istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaylanmak üzere Bowen Mei'in atanmasına karar verilmiştir.

NATEN… Şirket 5 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen karın dağıtımının ekli tablolarda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesine ve kar dağıtımının 2021 yılı Nisan ayı içerisinde, tek seferde yapılması hususlarının 2021 yılı Nisan ayında yapılması planlanan Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. https://ift.tt/3rq7Qog

NTHOL, MERIT… K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, mevcut sokağa çıkma yasağını tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 15.03.2021 saat 05:00'a kadar uzatmış olup kapsamını şu şekilde düzenlemiştir; * 08 Mart 2021 tarihinden 13 Mart 2021 saat 05.00'a kadar, gece 21.00'dan sabah saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır. * 13 Mart 2021 saat 05.00' dan 15.Mart 2021 saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır. Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.'de bulunan işletmekte olunan tüm oteller söz konusu tarihe kadar kapalı olacaktır.

ODAS… Özbekistan sınırları içerisinde faaliyet göstermesi için kurulan iştirak ODAS ENERJI CA LLC ile Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) arasında Özbekistan'da toplam 174 MW kurulu güce sahip bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralden üretilen elektriğin dolara endeksli garantili satış fiyatı ile 25 yıl süresince satışını içeren bir anlaşma imzalanmıştır. 174 MW kurulu güce sahip olacak santral yatırımının 140 MW'ı Urfa'da yer alan Doğalgaz Çevirim Santralinin relokasyonu yapılarak sağlanacaktır. Bu sayede de enerji ve maden alanındaki faaliyetlerden elde edilen gelirlerin tamamına yakını Dolara endeksli hale gelecektir. Santralin 2021 yılı Kasım ayında devreye girmesi hedeflenmekte olup yeni işletmenin Grubun 2021 yılı 4. Çeyrek FAVÖK'üne de etkisini göstermesi beklenmektedir.

 OLMIP… Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarınca 2020 yılı Kâr Dağıtım Tablosu ile yasal kayıtlara göre hesaplanan net dönem kârının dağıtımı önerisinin kabulüne ve Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. a) Şirket'in yasal kayıtlara göre 2020 yılı vergi sonrası net dönem karı 5.292.365,24 TL'dir ve geçmiş yıl zararları -134.206.020,50 TL'dir. b) Şirket'in geçmiş yıl zararları olduğundan, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması gereken herhangi bir miktar bulunmamaktadır. c) Bu hususları göz önüne alarak; Yönetim Kurulu, Şirket'in yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararları bulunması sebebiyle Şirket'in kâr dağıtımı yapmamasının Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

OMD, OSMEN… Şirketin " Saraylar Mah. 464 Sk. Durmuşali Çoban İş Merkezi N1/8/3 Merkezefendi / DENİZLİ" adresinde faaliyette bulunan DENİZLİ ŞUBESİ "Sümer Mah. 2482/2 Sk. SKY City B Blok N4/1 İç Kapı N 13 DENİZLİ " adresine taşınmıştır. Yeni adres 05.03.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

OYAKC… Şirket'in Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. , Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerini devralarak birleşmesi nedeniyle ödenmiş sermayesi 1.159.793.441 TL'ye ulaşmış olup kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL olarak devam etmektedir. Şirket Yönetim Kurulu toplantısında, Birleşme nedeniyle aşılan kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL olarak belirlenebilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin "Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek uygun görüş ve izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, alınan görüş ve izinler çerçevesinde diğer resmi merciler nezdinde yapılacak tüm işlemler için şirket yönetiminin yetkili kılınmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ilgili işlemlerin pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi. Bu kapsamda 12.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.

OYAKC… Şirket yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımının planlanan idame, teknoloji ve büyüme yatırımları nedeniyle doğması muhtemel nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmamasına karar verilmiştir.

OYAKC… Şirket 05.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurul'unun Bağımsız Yönetim Kurulu adaylıkları ile ilgili olumsuz görüş bildirilmediğini içeren 03.03.2021 tarih, E-29833736- 110.07.07-2773 nolu yazısına istinaden Şirketin 31.03.2021 tarihinde yapacağı 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Kazım YETİŞ , Sn. Sezai A. ENSARİ ve Abdurrahman ÇELİKER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

RALYH… Şirket Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 05.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile düzenlenen ''İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'' ihalesinin ön yeterlik bölümünü içeren 1. oturumuna katılmıştır, 2. oturum için İdare tarafından gün ve saat yazılı olarak bildirilecektir. SEK, SKBNK… Yönetim Kurulunun 05.03.2021 tarihli toplantısında; Bankanın bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı finansal tablolarına göre oluşan 52,617,016.75 TL tutarındaki dönem karının Banka Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; - % 5'inin 2,630,850.84 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılmasına, - 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince özel fonlar hesabında tutulmak üzere 25,689,566.41 TL'nin özel fonlar hesabına alınmasına, - Yasal yedek dağıtımı ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan dönem karı tutarı olan 24,296,599.50 TL'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına, Diğer taraftan, geçmiş yıl zararı olan 5,999,705.09 TL içerisinde yer alan Banka gayrimenkul satışı ile ilgili tutar olan 4,049,570.86 TL'nin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince tutulmak üzere dönem karında yer alan tutar ile birlikte toplam 29,739,137.27 TL'nin özel fonlar hesabına alınmasına, bu hesaplamaların sonucunda geçmiş yıl zararı hesabında kalan 10,049,275.95 TL ve dönem karından transfer edilen tutar ile birlikte toplam 14,247,323.55 TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına transfer edilmesine karar verilmiştir.

SNGYO… Şirket 01 Ocak 2021 – 05 Mart 2021 tarihleri arasında 58 adet konut ve 2 adet ticari ünite olmak üzere toplam 60 adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam ciro ise (KDV Hariç) 78.006.658-TL'dir. Yine aynı tarih aralığında 40 adet bağımsız bölümün fiilen teslimi gerçekleştirilmiştir. Şirket Marmaris'te bulunan Kızılbük Devremülk Projesine 01 Ocak 2021 – 05 Mart 2021 tarihleri arasında 1.229 adet devre mülk satışını (ön satış) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam (KDV Hariç) 99.199.076-TL ciro elde etmiştir.

TACTR… Pay Alım Teklifi Tebliği Uyarınca Yapılan Zorunlu Pay Alım Teklifi Başvurusu Hk.: https://ift.tt/3kWdGek

TMPOL… Esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmış olup, Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

VKFYO… Şirketin 2020 faaliyetleri sonucu yasal kayıtlarına göre elde edilen 360.306,47-TL karın geçmiş yıllar zararında yer alan 1.745.166,13-TL'den mahsup edilmesi, 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmaması ve bu kararın Genel Kurul'un öneri ve onayına sunulması hususu bildirilmiştir.

 VAKFN… https://ift.tt/3sXUU9h

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder