İller

8 Mart 2021 Pazartesi

Piyasadan haberler


ADESE, ITTFH… Şirket 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sancak Mah. Sukünet Sk. N35/A Selçuklu / KONYA " SANCAK " şubesinin demirbaşlarının Saraçoğlu Market Gıda ve İht. Mad. San.ve Tic.Ltd.Şti. 'ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 ARENA… Şirket 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinde belirtilen 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2016 yılı sonunda dolduğundan, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin ve esas sözleşmenin ekli tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olunan başvuru onaylanmıştır.

 BAYRK… 2020 ve önceki yıl karları için kar dağıtımı yapmayacaktır.

 BIMAS… Şirket Yönetim Kurulu 8 Mart 2021 tarihinde aldığı karara istinaden; - Ortaklara ödenmiş sermayenin %350'sine isabet eden brüt 2.125.200.000 TL 'nin nakden dağıtılmasına, dağıtılan tutarın tamamının 2020 yılı karından karşılanmasına, - TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına, - 209.484.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, - Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahipleri için brüt=net 3,5 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 3,5 TL) net 2,975 TL nakit kar payı ödenmesine, - Nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksitin 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 2,00 TL olarak, ikinci taksidin ise 17 Kasım 2021 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,50 TL olarak dağıtılmasının teklif edilmesine, - Kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine karar verilmiştir.

EKGYO… Yönetim Kurulunun 8 Mart 2021 tarihli toplantısında, 2020 yılı karının Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 05 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

EKGYO… 05.03.2021 Cuma günü 1. Oturumu yapılan İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 11.03.2021 Perşembe günü saat:14:30'da yapılacaktır.

EMKEL… Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu numarataj çalışması kapsamında faaliyet adresi güncellenmiştir. Güncellenen adres "Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı N224 Akyurt - Ankara" olmuştur.

ESEN… Şirket 8 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen karın dağıtımının tablolarda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesine ve kar dağıtımının 2021 yılı Nisan ayı içerisinde, tek seferde yapılması hususlarının 2021 yılı Nisan ayında yapılması planlanan Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

GEDZA… Bağlı ortaklık Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık San.Tic.A.Ş'nin almış olduğu yatırım teşvik belgesinin harcama kalemleri listesinde yer alan '' Bina ve inşaat harcamaları '' içerisinde Gediz Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrika sahasında yapılmak üzere '' Fabrika binası ve '' idari bina inşaat işleri yapım sözleşmesi ' yüklenici firma Karataş Prefabrik İnşaat - Etem Karataş ile imzalanmış olup ön ödemesi bugün gerçekleştirilmiş ve inşaata ilişkin çalışmalar başlamıştır.

GEREL… Şirketin Zonguldak İli Çaycuma İlçesinde yer alan üretim tesislerin de Türk Metal Sendikası ile yapmış olduğumuz Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştır. Bundan sonra yasal süreç içerisinde arabulucuya giderek çözüm yolu aranacaktır.

GSRAY… Şirket Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş hissedarı Hasan Ahmet Özdoğan tarafından, 14.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen Şirket yıllık olağan genel kurul toplantı gündeminin 14 üncü maddesinde yer alan ve Şirketin finansal yeniden yapılandırılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin olarak alınan genel kurul kararının iptali ve 14. Maddenin uygulanmasının tedbiren durdurulması için 29.12.2020 tarihinde açılmış olan iptal davasının, İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 08.03.2021 tarihli duruşmasında dava şartı yokluğu sebebi ile usulden reddine karar verilmiştir.

HDFGS… Şirket %1,71 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. ("Qua Granite") tarafından Şirket sermayesinin 105.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 15.000.000 TL ve mevcut hakim ortağın sahip olduğu 9.000.000 TL olmak üzere toplam 24.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin olarak izahnamenin onaylanması ve Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görebilmesi için eş zamanlı olarak SPK ve Borsa İstanbul'a bugün itibarıyla başvuru yapılmıştır.

INDES… Şirket 03.03.2021 tarih ve 2021/03 sayılı toplantısında aldığı karar kapsamında; Şirket 56.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak şartıyla % 300 artırarak 224.000.000 TL' ye çıkarılmasına, artış tutarı olan 168.000.000 TL'nin tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve esas sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i " başlıklı 6 no'lu maddesinin tadil tasarısına ilişkin izin ve onay verilmesi amacı ile 08.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB… Banka 2020 yılı kar dağıtımına ilişkin 02.03.2021 tarihli özel durum açıklaması "Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim" şablonundaki hata nedeniyle "Özel Durum AçıklamasıGenel" şablonundan gönderilmiş olup, hatanın giderilmesinin ardından ilgili şablondan tekrar gönderilmektedir. Yönetim Kurulunun 02.03.2021 tarihinde aldığı karar ile 2020 yılı kar dağıtımının ekli tablolardaki gibi gerçekleştirilmesi ve nakit kar payı dağıtımına 02.04.2021 tarihinde başlanması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması kararlaştırılmıştır.

KAPLM… SELÜLOZ-İŞ sendikası ile Şirket arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma henüz sağlanamamış olması nedeniyle, sendika yetkilileri tarafından Resmi Arabulucu tayini talebiyle İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne başvurulmuştu. İşverenlikçe tebliğ alınan yazı gereğince, Resmi Arabulucu ataması gerçekleşmiştir.

KCHOL… Yönetim Kurulunun 8 Mart 2021 tarihli toplantısında, 2020 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin 19'ncu maddesine ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 14 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KFEIN… Şirket kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000-TL'ye artırılmasına dair Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 25.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061791806 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanmıştır. https://ift.tt/2OhzipR

KRDMA, KRDMB, KRDMD… Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.02.2021 tarihli kararına istinaden kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılında sona eriyor olmasından dolayı sürenin uzatılması amacı ile şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusu yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen taahhüt ve yapılan açıklamalar çerçevesinde, Şirket hesaplarına aktarılan sermaye avansı devam eden yatırımlar ve işletme sermayesi ihtiyaçları ile ilgili olarak kullanılmaya başlanılmıştır.

MNDRS… Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre ana ortak payına düşen 94.124.331.-TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 35.188.611,19 TL "Dönem Karı" oluşmuştur. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap dönemine ilişkin olarak zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verildi.

MEGAP… Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Eda Özhan'ın sahip olduğu Şirket B grubu paylarından, sermayenin %15,13'üne tekabül eden 5.749.400 TL nominal değerli olan kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin olarak, pay satış bilgi formunun onaylanması talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu onay çerçevesinde 12-25.02.2021 tarihleri arasında Sn. Eda Özhan tarafından gerçekleştirilen 5.736.047 TL nominal değerli payların satışı sonucunda elde edilen 54.198.312 TL tutarındaki net hasılat daha önce Kurul'a sunulan pay satış bilgi formunda ve kamuoyuna 13.11.2020, 18.01.2021 ve 05.02.2021 tarihli açıklamalarında da belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na verdiği taahhüt çerçevesinde Şirket hesaplarına sermaye avansı olarak aktarılmıştır.

MGROS… Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Şirkete sürdürülebilir büyüme stratejilerini desteklemek amacıyla 60 milyon Euro (karşılığı TL) kredi limiti tahsis edilmiştir. Söz konusu finansman ile Migros, işgücünde cinsiyet dengeli istihdam sağlama çalışmalarını artırmayı ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerle mağazalarının enerji verimliliğini daha da artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, 2.000'den fazla kadın çalışanın istihdam edilmesi planlanmaktadır.

MSGYO… Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2420 ada, 3 parsel adresindeki 1.298,08 m2 yüzölçümüne sahip arsanın %50'si (yüzde elli) ve Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2420 ada, 2 parsel adresindeki 20.879,36 m2 yüzölçümüne sahip arsanın %50'sinin (yüzde elli) şirket tarafından satın alınmasına ilişkin arsa sahibi ile görüşmeler yapılmasına ve bu hususta arsa sahibi ile niyet mektubu niteliğinde bir protokol imzalanmasına, İmzalanacak protokol kapsamında her bir arsa için arsa sahibine 25.000 € (yirmibeş bin Avro), toplam 50.000 € (elli bin avro) kaparo ödemesi yapılmasına, Protokole konu olan her iki arsanın da rayiç bedellerinin belirlenmesi için Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirtilen ve şirketçe kararlaştırılıp KAP'da ilan edilen 2 şirketten birisi ile değerleme hizmetine ilişkin sözleşme imzalanmasına ve arsalarının rayiç bedellerinin tespit ettirilmesine, karar verilmiştir.

NUGYO… 03/03/2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketin tahsisli sermaye artırım süreci tamamlanmış olup, Şirketin yeni sermaye yapısı çerçevesinde Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin ekli tadil metninin onaylanması için 08.03.2021 tarihinde SPK'ya başvurulmuştur.

 OZRDN… Şirket Yönetim Kurulu Toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında şirket kayıtlı sermaye tavanının; 30.000.000-TL(OtuzmilyonTürkLirası)'den 100.000.000- TL( YüzmilyonTürkLirası) ‘na artırılmasına, kayıt sermaye tavanının 2021-2025 yılları için ( 5 yıl süre ile) geçerli olmasına ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapılmasına; Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile ilgili diğer tüm kurum, kuruluş ve merciiler nezdinde gerekli başvuruların ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, Gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli diğer işlemlerin ikmaline; karar verilmiştir.

VKGYO… Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Şirket kar dağıtım politikası ve Şirket ana sözleşmesi gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, birinci temettünün hesaplanacağı net dağıtılabilir dönem kârının %34.5224'ü oranına tekabül eden, safi karın 40.000.000,-TL'lik kısmının bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder