İller

2 Nisan 2021 Cuma

Piyasanın durumu


ADESE… Şirketin 01.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 1- Zafer Mah. Dr. Ahmet Özcan Cad. N191/A Meram / KONYA " AHMET ÖZCAN CADDESİ" şubesinin demirbaşlarının Sn. Kazım FÜNLÜ 'ye deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; 2- İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazaların devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

ARZUM… Yönetim Kurulu 31.03.2021 tarih ve 2021/05 sayılı toplantısında; 1) Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 36.467.200 -TL (konsolide) dönem karı elde edilmiş olup, bunun 11.769.746 -TL'si ilgili mevzuat uyarınca hesaplanan ana ortaklığa düşen net dönem karının, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Dağıtım Politikası ve Esas Sözleşmenin 19.maddesi'nde belirtilen esaslara çerçevesinde ve ekli kar dağıtım tablosuna uygun olarak: i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın; brüt 11.769.746.-TL'lik kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması, ii. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 2.396.348.-TL'nin genel kanuni yedek akçe ayrılması, iii. Kalan karın geçmiş yıl karlarına eklenmesine, iv. Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payının dağıtımının 2021 yılı Haziran ayı içerisinde, tek seferde yapılması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, 2) İşbu kar dağıtım önerisinin 2020 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden en az on beş gün önce Şirket merkez ve şubelerinde hazır bulundurulmasına, e-GKS sistemine yüklenmesine ve en geç 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan genel Kurul Toplantısı gündeminin ilan edildiği tarihte ekteki kâr dağıtım tablosu ile birlikte kamuyu aydınlatma platformunda (KAP) kamuya açıklanmasına, katılanların oybirliği ile karar verdi.

ATAGY… 22.05.2018 tarihinde satın alınan Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 175 Ada 3 Parsel'de yer alan "Altı Katlı Betonarme İşyeri" nitelikli taşınmaz, yıkılıp yeniden inşa edilme amacıyla 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu kapsamında kentsel dönüşüm sürecine sokulmuş ve Çanakkale Valiliği Tapu Müdürlüğü'nden gelen 10/06/2019 tarihli, 9108 Yevmiye no'lu yazıyla riskli yapı olarak ilan edilmiştir.

 BERA… Şirket tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 7194 sayılı Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Kanuna eklenen geçici 4. madde hükmü ile, Borsa İstanbul'da İşlem gören ve içinde Holdingin de bulunduğu bazı ortaklıkların, ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı belirtilerek, bu Kanun kapsamında Şirketin taraf olduğu bir kısım ortaklık davalarının da "hüküm kurulmaksızın" sona ermesinin beklendiği ve bu davaların sona ermesi ile birlikte, Şirketçe yatırılan ve yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paradan 15 milyon TL düzeyinde yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretleri kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında Holdinge 140 milyon TL düzeyinde nakit girişinin olacağının hesaplandığı ifade edilmiştir. 31.03.2021 tarihi itibariyle yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen kararlar çerçevesinde bu güne kadar 124.340.143.-TL nakit girişi, 17.277.026.-TL yargılama ve vekalet ücretleri ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak toplam 107.063.117.-TL nakit girişi sağlanmıştır.

DEVA… Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemi; • Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 651.448.684 TL, • Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen DEVA Holding A.Ş.'nin bireysel mali tablolarına göre vergi sonrası 635.636.677 TL net kâr ile sonuçlanmıştır. Sermaye Piyasası Mevzuatı, tüm ilgili yasal düzenlemeler, Şirket Esas Sözleşmesinin 20.maddesi ve 15.04.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirket kâr dağıtım politikasına uygun olarak; 2020 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %3,14'üne (çıkarılmış sermayenin % 10'una ) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,10 TL (net 0,0850 TL) nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci kâr payı toplamı brüt 20.001.929 TL (Yirmimilyonbindokuzyüzyirmidokuz Türk Lirası) tutarındaki kâr ile Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kârın, 12.04.2021 tarihi itibariyle dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi oy çokluğu ile Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

EREGL… Şirketin 30.03.2006 tarihli genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın iptali amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından açılan davada Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi, 23.10.2008 tarih ve E. 2006/218; K. 2008/480 sayılı Kararı ile davayı reddetmiş; ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 30.11.2010 tarih ve E. 2009/1319; K. 2010/12257 sayılı Kararı ile yerel mahkeme kararını bozmuştur. 18.02.2011 tarihinde Erdemir tarafından bu karara karşı karar tashihi yoluna müracaat edilmiş; 14.10.2011 tarihinde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bu müracaatı reddettiği öğrenilmiştir. Yargılamayı yapan Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Haziran 2015 tarihli duruşmada davayı reddetmiştir. Gerekçeli mahkeme kararı, 26 Ekim 2015 tarihinde Şirkete tebliğ edilmiştir. Yerel mahkeme kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 24.05.2017 tarih, E. 2015/15771 ve K. 2017/3040 sayılı kararı ile bozulmuştur. Bozma kararı 02.08.2017 tarihinde Şirkete tebliğ edilmiştir. Erdemir, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 24.05.2017 tarih, E. 2015/15771 ve K. 2017/3040 sayılı bozma kararına karşı karar düzeltme başvurusunda bulunmuştur. 28.08.2019 tarihinde Şirkete tebliğ edilen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 27.06.2019 tarih, E. 2017/4580 ve K. 2019/4955 sayılı kararı ile Şirket tarafından yapılan karar düzeltme talebinin reddedildiği bildirilmiştir. Dava, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin E. 2019/418 E. No'lu dosyasında görülmeye devam etmektedir. Duruşma tarihi 01.07.2021 günüdür.

ISKPL… Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarda yer alan net dönem karı 65.507.546,64 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2020/ 4. dönem Geçici Vergi Beyannamesine göre mali tablolarda yer alan net dönem karı ise 65.472.239,78 TL'dir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 65.249,95 TL olup, söz konusu tutar ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarda yer alan 65.472.239,78 TL net dönem karından 17.474.729,36 TL geçmiş yıl zararı düştükten sonra kalan 48.234.934,24 TL üzerinden % 5 oranında (2.411.746,71 TL) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarda yer alan 65.507.546,64 TL tutarındaki net dönem karından; 25.034.104 TL geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan 40.473.442,64 TL tutarından Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 2.411.746,71 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 38.061.695,93 TL tutar ile ulaşılan, 38.061.695,93 TL Net Dağıtılabilir Dönem karının % 5' i olan 1.903.084,80 TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılmasına, Ortaklara dağıtılacak toplam 1.903.084,80 TL Birinci Temettü tutarı, ödenmiş sermayenin % 5'lik kısmın altında kaldığından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasına, Yasal kayıtlara göre kalan 36.158.611,13 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, Şirket ortaklara net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 1.903.084,80 TL kâr payının, şirket ortaklarının maliki bulundukları payların 2020 yılı karından herhangi bir istisnaya ve Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 61.maddesi kapsamında yatırım indirimi istisnasına tabi olmayan kısmından brüt 1.903.084,80- TL tutarın ortaklara dağıtılması ve kar payı dağıtımının 30.06.2021 tarihine kadar yapılmasına, bu hususların, Şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verildi.

LIDFA… 2020 Mali Yılı Kar Payı Dağıtımı Önerisi… https://ift.tt/3mabHny

MAALT… 19 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihi 31 Mart 2021 tarihinde Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

MEGAP… Şirketin dış ticaret işlemlerinin etkinliğinin artırılması için 03.11.2020 tarihinde kamuya açıklamış olduğu %100 şirkete ait 500.000 TL sermayeli firma kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 31.03.2021 tarihinde Mega Örme Dış Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile tescil edilmiştir.

PENGD… Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde yer alan şirketin mevcut 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000-TL'ye yükseltilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi; bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil edilmesi hususunda Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak şirkete iletilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan şirket esas sözleşme tadil tasarısı için bugün itibariyle Ticaret Bakanlığı ‘na izin başvurusu yapılmış olup Ticaret Bakanlığı' nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ilgili tadil tasarısı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

POLHO… Kar Dağıtım Tarihinin Kararlaştırılması… https://ift.tt/3mcBmfj

PSDTC… Kar payı dağıtımının 30.09.2021 tarihine kadar yapılması için yönetim kurulunun yetkili kılınması katılanların oybirliğiyle kabul edildi

TSGYO… 24.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmış olan Esas Sözleşme tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

YATAS… Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesindeki Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 2021-2025 yılları arasında 5 (beş) yıl için geçerli olacak şekilde 150.000.000,00 TL'den, 300.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak gerekli izni almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder