İller

2 Ocak 2020 Perşembe

Şirket haberleri


ŞİRKET HABERLERİ

 

ASELS

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Zırhlı Muharebe Araçları Modernizasyon Projesi ile ilgili olarak 31.12.2019 tarihinde, toplam bedeli 900.000.000,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2023 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

·

ATEKS

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından İBB Encümenince 27.11.2013 tarih ve 2817-2436 sayılı kamulaştırma kararı ile Şirketin maliki bulunduğu Bakırköy ilçesi, Osmaniye Mahallesi'nde kain; 71 pafta, 192 ada, 24 parsel no.sunda kayıtlı 51.383 m2 alanlı taşınmazın tamamının pazarlık (uzlaşma) sureti ile bedelinde  anlaşılarak İBB'ye devri kararlaştırılmıştı. Bu kez Şirkete İBB Encümeninin 04.12.2019 tarihli ve 2646-2764-3137 sayılı kararıyla söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 21. maddesine istinaden vazgeçildiği bugün şirkete tebliğ edilmiştir.

·

BORSA İSTANBUL

ADANA.E, AKGRT.E, ALKIM.E, ANHYT.E, AYGAZ.E, BIZIM.E, BRISA.E, BRSAN.E, BTCIM.E, BUCIM.E, CIMSA.E, ECZYT.E, ERBOS.E, GOODY.E, INDES.E, ISGYO.E, ISMEN.E, KAREL.E, KARTN.E, KLMSN.E, LOGO.E, TATGD.E ve TRCAS.E payları 02/01/2020 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'ne dahil edilmiştir.             AFYON.E, AVOD.E, BERA.E, BJKAS.E, CEMAS.E, DGKLB.E, FENER.E, GEREL.E, GLYHO.E, GOLTS.E, GSRAY.E, ICBCT.E, IEYHO.E, IHLAS.E, IHLGM.E, ITTFH.E, KONYA.E, METRO.E, PARSN.E, POLHO.E, PRKME.E, TUKAS.E ve VERUS.E payları ise 02/01/2020 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'nden çıkarılmıştır.

·

BURCE

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek madde 2 hükümleri gereği yürürlüğe girmiş olan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanmak üzere yapılan başvuru, Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından yapılan uygunluk tespiti sonucunda döküm fabrikasında çalışan yalnız 59 işçi için, 01.01.2020 tarihinden başlamak ve 30.03.2020 tarihinde sona ermek üzere,  uygun görüldüğü şirkete bildirilmiştir.

·

CEMAS

Bağlı ortaklık BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin 16.10.2015 tarihinde Odea Bank A.Ş.'den kullandığı 19.000.000USD tutarındaki yatırım kredisinin  11. taksiti olan 617.056,40 USD 02.01.2020  ödenmiştir. Yapılan ödemenin 500.000 USD tutarındaki kısmı anapara, 117.056,40 USD tutarındaki kısmı ise faiz ödemesi olup, taksit ödemesi sonrasında kalan borç miktarı 12.315.452 USD'dir.

·

DERAS

2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla İstanbul  ili Bahçelievler  ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 462.000 TL değerle Osman BİLGİN 'e satılmıştır. Oluşan 292.400 TL gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.

·

FLAP

Tamamlanan Organizasyonlar ile ilgili paylaşım

·

GLYHO

Sermaye Piyasası Kurulu 02 Ocak 2020 tarihli 2020/1 nolu yayımladığı bültende, Global Yatırım Holding A.Ş.’nin, sermayesinin ve oy hakkı veren payların %100’üne sahip olduğu, halka açık olmayan Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurul tarafından onay verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

·

GOLTS

13.12.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunduğu 2.fırının bakım çalışmalarının halen devam etmesi nedeniyle, 17.01.2020 tarihinde faaliyete geçmesi beklenmekte olup, klinker stoku tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyededir ve bu duruştan çimento üretim ve satışları etkilenmeyecektir.

·

GSDDE

Şirket Yönetim Kurulu 02.01.2020 tarihinde, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Üyesi olan Şirket Mali İşler Müdürü Ergin Egi'in görevinden ayrılması nedeniyle, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Esra Mutlu'nun ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi olarak Selen Karaman'ın atanmasını, Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin, yine aynı ilkelere uygun olarak Şirket Mali İşler Bölümü'nce Şirket Genel Müdürü'ne doğrudan bağlı olarak yerine getirilmesini, kararlaştırmıştır.

·

IEYHO

Bağlı ortaklık Işıklar İnşaat Malzemeleri  Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin  45.413.981 TL olan  sermayesinin 37.150.000 TL  azaltılarak (fon çıkışı olmayan) 8.263.981 TL' ye  düşürülmesi ve eş zamanlı  76.736.019 TL nakit artırmak suretiyle  85.000.000 TL'ye yükseltilmesi işlemi tamamlanmış olup, %97,37 oranındaki  sermayedeki payı, sermaye artırımı sonrasında %99,74'e yükselmiştir.

·

LINK

Şirketin 31.12.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 3 üncü gündem maddesinde görüşülerek toplantıya katılan pay sahiplerimizin oybirliğiyle onaylanan önemli nitelikteki işlemlerden olan Link Holding A.Ş.'ni devralmak suretiyle "Birleşme" işlemine ve Birleşme Sözleşmesine olumsuz oy veren ve ayrılma hakkını kullanabilmek için gerekli muhalefet şerhini Toplantı Tutanağına işleten pay sahibi bulunmadığından, ayrılma hakkı kullanımı ile ilgili herhangi bir süreç yürütülmeyecektir.

·

LKMNH

Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım

·

MPARK

Medical Park ve Liv Hospital markalarımızın 30 Aralık 2019 tarihi itibariyle 2015/9 sayılı "Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar'ın" 12'inci maddesinde yer alan Turquality Destek Programı kapsamına alındığı bildirilmiştir. Böylece, MLP Care hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve iki ayrı markasıyla bu programa kabul edilen ilk şirket oldu. MLP Care, Yurtdışı Sağlık Turizmi'nden elde ettiği hasılatında 2016 ve 2018 yılları arasında %71'lik yıllık bileşik büyüme oranı sağladı. Aynı dönemde Yurtdışı Sağlık Turizmi'nin toplam gelir içindeki payı %5'ten %11'e yükseldi. TURQUALITY® Programı ile Medical Park ve Liv Hospital markalarının hedef uluslararası pazarlardaki etkin tanıtım faaliyetlerine odaklanarak şirketin Yabancı Sağlık Turizmi'nden elde ettiği yabancı para cinsinden gelirlerin toplam hasılat içindeki payını arttırmayı hedefliyor.

·

OZBAL

Sermaye azaltım ve artırım ve Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında SPK'una yapılan başvuru ve onaya sunulan taslak izahname ve fon kullanım raporu ile ilgili paylaşım

·

OZBAL

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 20.540.000-TL'ndan 17.700.000-TL'lik sermaye azaltımı yapılarak 2.840.000.-TL'ye indirilmesine, eş zamanlı olarak 41.080.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000.-TL'ye artırılmasına ve Şirket esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu sermaye azaltımı işlemini, Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili için, 02.01.2020 Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

·

SERVE

Şirkette  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdüren Sayın Taner Mirza 26.12.2019 tarihinde,Yönetim Kurulu üyeliği ve Komitelerden istifa etmiştir

·

VESBE

31.12.2019 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, 2012 yılından itibaren Vestel Beyaz Eşya Satınalma Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve 31 Aralık 2019 tarihinde Klima & Termosifon Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Sn. Kemal Özgür görevinden ayrılmıştır. Sn. Kemal Özgür'ün görevinden ayrılması ile boşalan Klima & Termosifon Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna vekaleten "Pişirici Cihazlar Fabrikası'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapan Sn. Mehmet Yavuz atanmıştır.

·

YUNSA

Sermaye Piyasası Kurulu 02 Ocak 2020 tarihli 2020/1 nolu yayımladığı bültende, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’nin Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinde sahip olduğu %57,88 oranındaki payların 26.11.2019 tarihinde Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.(Sürmegöz Tekstil)’ye devri sonucunda Yünsa’nın yönetim kontrolüne sahip olan Sürmegöz Tekstil tarafından Yünsa’nın diğer pay sahiplerine yönelik pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1 sayılı Tebliğ) çerçevesinde hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun Kurulca onaylanmasına ilişkin başvurunun; zorunlu pay alım teklifi fiyatının, 1 TL nominal değerli Yünsa payı için, II-26.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde 4,34 TL den düşük olmayacak şekilde belirlenmesi ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren iki ay içerisinde Yünsa’nın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere fiili pay alım teklifine başlanmaması halinde, iki ayı aşan her gün için yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarının pay alım teklifi fiyatına eklenmesi kaydıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

FRIGO

Emre TURAÇ 31.12.2019 - 31.12.2019 tarihinde FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,88 - 11,45 TL fiyat aralığından 5 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 31.12.2019 tarihi itibariyle %0,0000635 sınırına ulaşmıştır.

·

FRIGO

SATYAŞ GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİC.A.Ş 31.12.2019 - 31.12.2019 tarihinde FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,62 - 10,88 TL fiyat aralığından 15.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte FRİGOPAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki pay hakkı 31.12.2019
tarihi itibariyle %4,25 sınırına ulaşmıştır.

·

GUSGR

VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLER 31.12.2019 - 31.12.2019 tarihinde GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,21 - 2,23 TL fiyat aralığından 1.600.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 31.12.2019 tarihi itibariyle %9,7037 sınırına ulaşmıştır.

·

GUSGR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YA. 31.12.2019 - 31.12.2019 tarihinde GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,22 - 2,23 TL fiyat aralığından 1.250.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 31.12.2019 tarihi itibariyle %4,7785 sınırına ulaşmıştır.

·

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR

T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI 31.12.2019 - 31.12.2019 tarihinde TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,4 - 6,56 TL fiyat aralığından 3.400.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 31.12.2019 tarihi itibariyle %38,94 sınırına ulaşmıştır.

·

KRGYO

KÖRFEZ TATİL BELDESİ TURİSTİK TESİSLER VE DEVREMÜLK İŞLETMECİLİĞİ 31.12.2019 - 31.12.2019 tarihinde KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,45 - 2,45 TL fiyat aralığından 80.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 31.12.2019 tarihi itibariyle %8,26 sınırına ulaşmıştır.

·

MEMSA

Necdet ÜNSAL 31.12.2019 tarihinde MEMSA A.Ş payları ile ilgili olarak 0.32 TL fiyat aralığından 12000 Ad. toplam alış işlemi tarafından gerçekleşmiştir.

·

MEMSA

Halil TOKTAŞ 31/12/2019 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,32 TL fiyat aralığından 10000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 31/12/2019 tarihi itibariyle % 2,055 sınırını aşmıştır.

·

RYGYO

Egemen DÖVEN 31.12.2019 - 31.12.2019 tarihinde REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,56 - 4,6 TL fiyat aralığından 43.600 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 31.12.2019 tarihi itibariyle %7,05 sınırına ulaşmıştır.

·

RYSAS

Egemen DÖVEN 31.12.2019 - 31.12.2019 tarihinde REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,33 - 4,36 TL fiyat aralığından 200.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 31.12.2019 tarihi itibariyle %4,73 sınırına ulaşmıştır.

·

SANFM

Süleyman KABALAK Sanifoam sünger sanayi ve ticaret A.Ş. Sermayesindeki payları 31.12.2019 tarihi itibariyle % 7.30'a ulaşmıştır.

·

SOKM

Hakan KOYUN 31.12.2019 - 31.12.2019 tarihinde ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,067 - 10,068 TL fiyat aralığından 8.689 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 31.12.2019 tarihi itibariyle %0 sınırına ulaşmıştır

·

SOKM

Münir Emre ERTÜRK 31.12.2019 - 31.12.2019 tarihinde ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,72 - 10,72 TL fiyat aralığından 29.425 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 31.12.2019 tarihi itibariyle %0 sınırına ulaşmıştır.

·

TDGYO

Hısham Younıs Yahya Qafısheh 31.12.2019 - 31.12.2019 tarihinde TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,2 - 2,28 TL fiyat aralığından 128.151 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 31.12.2019 tarihi itibariyle %2,0995 sınırına ulaşmıştır.

 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

·

SNKRN

16.12.2019 tarih ve 2019/39 sayılı Yönetim Kurulu kararında 3.750.000 TL toplam bedel şeklinde belirtilen tahsisli sermaye artırımı 1.340.000 nominal tutarlı tahsisli sermaye artırımı şeklinde karar düzeltmesi yapılmıştır.

Kaynak: A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder