İller

13 Ocak 2021 Çarşamba

Piyasadan haberler


AKGRT

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketin 01.01.2020- 31 .12.2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt Genel Toplam 5.256.423 TL oldu.

AKSGY

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği  (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca;  2020 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, satım işlemleri toplamı 23.136.826,76 TL + KDV,  kiralama işlemleri aylık kira bedeli toplamları  ise 3.097.286,37 TL + KDV  olacak şekilde gerçekleşmiştir.

AVISA, FONET

30/12/2020 tarihinde Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) payları ile ilgili olarak 12.47 ortalama fiyattan 312,445 adet alış işlemi, kurucusu olduğu emeklilik yatırım fonlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) sermayesindeki sahip olunan paylar 30/12/2020 tarihi itibarıyla %5 sınırını aşmıştır.

CUSAN

Bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB 1. Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi" kapsamında yapmış olduğu sözleşme görüşmeleri neticelendirilmiş olup Taraflar arasında 13.01.2021 tarihinde "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi 1. Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi Kulede Cephe İşleri Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 15.548.867,07-USD + 81.718.855,75-TL'dir (Güncel gösterge niteliğindeki USD satış kuruna göre TL cinsinden hesaplanan toplam sözleşme bedeli KDV hariç 197.935.752,79 TL'dir).

EKGYO

İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1.Oturumu 13.01.2021 Çarşamba günü saat 11:00' de yapılmıştır.İhale komisyonu tarafından isteklilere ait ön yeterlik zarfları içerisindeki belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra, ihalenin Pazarlık-Açık Artırma-Kapalı Zarf Teklif Alma bölümünü içeren 2. Oturumunun tarihi ve saati isteklilere yazı ile bildirilecektir.Söz konusu ihalenin ön yeterlik bölümüne katılan 11 istekli KAP'ta paylaşılmıştır.

ENKAI

Yönetim Kurulu, 12.01.2021 tarihinde Şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin KAP'ta yayınlanan şekilde değiştirilmesi ve gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar vermişti. 13.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

EREGL

Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. Davasına İlişkin KAP'ta yayınlanan Bilgilendirme

GOLTS

11.12.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunduğu 2.fırınımız, planlı bakım çerçevesinde yapılan revizyon ve onarım işlerinin tamamlanması neticesinde öngörülen tarih olan 13.01.2021 tarihinde  faaliyete geçmiştir.

ISGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40/3/ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında; 2020 yılı içerisinde Şirket gayrimenkul portföyüne ilişkin olarak aylık kira bedeli toplamı yaklaşık 3,8 milyon TL + KDV olan kiralama işlemi yapılmış, yaklaşık 14,8 milyon TL+ KDV tutarında arsa alımı ve yaklaşık 7,8 milyon TL+ KDV tutarında konut alımı yapılmıştır.Şirket portföyünde bulunan Manzara Adalar, Topkapı İnistanbul ve Ege Perla projeleri kapsamında, 2020 yılı içerisinde toplam satış değeri KDV hariç 178,4 milyon TL olan 231 adet konut satılmıştır. 67 adet ünite ekspertiz değerinin altında satılmış olup, söz konusu konutların toplam satış değeri KDV hariç yaklaşık 42,5 milyon TL, ekspertiz değeri toplamı ise KDV hariç yaklaşık 44,5 milyon TL'dir.

KLGYO

Şirket Kiler GYO A.Ş. ile Biskon Yapı A.Ş.'den oluşan ve Şirketin %99 pay ile pilot ortak olduğu ortak  girişim grubu, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından düzenlenen "İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 13.01.2021 tarihli 1.oturumuna katılmıştır.

KLGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1 ) 40'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak - 31 Aralık 2020 döneminde, kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemlerinin toplu bildirimi kapsamında; satış işlemlerin toplamı  64.895.575 TL (+KDV), kiralama işlemlerin toplamı ise 19.782.029 TL (+KDV) olarak gerçekleşmiştir.

KONTR

Şirketin katılmış olduğu,Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen 23.12.2020 tarihli 1005000 ihale numaralı,vergiler hariç 30.560.677,47 TL tutarında teklif verdiği, " Mardin 2.Grup 2021 Yılı AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi" İhalesinde, sözleşmeye hak kazandığımız, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kesinleşen komisyon kararı olarak şirkete bildirilmiştir. Toplam tutarı vergiler hariç 30.560.677,47 TL olan söz konusu ihaleyle ilgili olarak sözleşmeye davet yazısı beklenmektedir, bu sürecin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.12.2020 tarih ve 2020/33 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin hükümleri çerçevesinde işlem belirsizlik taşıdığından dolayı, kamuya açıklama yapılması hem yatırımcıları yanıltabilecek, hem de Şirketin faaliyetlerini rekabet açısından da olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu nedenlerle, ilgili iş ve işlem'e ilişkin sözleşmenin imzalandığı ve/veya iş/işlemin kesinlik arz edecek şekilde şirkete tebliğ edildiği ya da bu bilginin kamu tarafından duyulması halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde erteleme kararı ile birlikte kamuya mevzuat gereği gerekli açıklamaların yapılmasına karar verilmiştir.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.   SAHOL

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamaya göre; Şekerbank, Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde  9 milyon 985 bin 524TL nominal tutarlı Sabancı Holding  pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt  Kuruluşu'na başvuru yaptı.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.   TLMAN

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamaya göre; Albayrak Turızm Seyahat Inşaat Tıcaret A.Ş., Kurul kaydında olan ancak  Borsada işlem görmeyen statüde 2 milyon TL nominal tutarlı Trabzon Liman İşletmeciliği pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuru yaptı.

MNDRS

Şirketin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Şirketin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa")'de işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nun 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklıkları Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ("Akça Enerji A.Ş.") ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Tan Elektrik A.Ş.") tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirket tarafından devir alınmak suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesine,Şirket, devir olan Akça Enerji A.Ş. ve Tan Elektrik A.Ş.'nin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olması sebebiyle birleşme işleminde Şirkette sermaye artırımı yapılmamasına ve birleşme işleminin TTK'nın 155 ve 156'ncı maddeleri ile SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin 13'üncü maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmesine,SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) hükümlerine uygun olarak, anılan Tebliğ ekinde (EK/1) listelenen gerekli bilgi ve belgelerden, söz konusu Tebliğ'in 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında, "kolaylaştırılmış usulde birleşme" başvurusu kapsamında SPK'ya iletilmesine gerek olmadığı belirtilen; ‘bağımsız denetim raporu', ‘birleşme raporu' ve ‘uzman kuruluş görüşü' hariç diğer belgelerin hazırlanması ve bu belgeler ile birlikte SPK'ya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına,Kolaylaştırılmış usulde yapılacak birleşme işleminde, SPKn.'nun 24'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) hükümlerine göre herhangi bir "ayrılma hakkı" doğmayacak olduğunun tespitine  Birleşme Sözleşmesinin hazırlanması ve imzalanmasına,Şirkete devir olan Akça Enerji A.Ş. ve Tan Elektrik A.Ş. ile TTK'nun 156'ncı ve diğer ilgili maddeleri hükümlerine göre kolaylaştırılmış şekilde birleşildiğinden, birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmasına gerek olmadığının tespitine,Karar verildi.

OZKGY

Şirket Özak GYO ve İnter Yapı İnşaat Turizm San.ve Tic. A.Ş.'den oluşan ve Şirketin %99 pay ile pilot ortak olduğu ortak  girişim grubu, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından  düzenlenen "İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 13.01.2021 tarihindeki 1. oturumuna katılmıştır.

PEGYO

Şirket, 16.10.2020 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklaması ile Ardus Gayrimenkul Yatırımları ("Ardus") tarafından başlatılan ve kesinleşen İstanbul 34. İcra Müdürlüğü'nün 2020/17602 E. sayılı dosyası üzerinden Şirkete ait Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesinde kayıtlı AVM ile muhtelif ofis ve mesken fonksiyonlu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarına haciz konulması için Merkezefendi Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere gönderildiği ve işbu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarına 01.10.2020 tarihinde haciz konulduğu bilgisinin, İcra İflas Kanunu m. 103 uyarınca 16.10.2020 tarihinde Şirkete tebliğ edilen müzekkere ile öğrenildiği duyurulmuştu.İstanbul 34. İcra Müdürlüğü'nün 2020/17602 E. sayılı dosyasına Şirket tarafından yapılan kısmi ödeme (200.000-TL) neticesinde Ardus tarafından haciz konulan Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi mevkiinde kain ve tapunun M22A22B2D pafta, 6226 ada, 1 parsel, B Blok, 4736 yevmiye, 43 cilt, 4243 sahife'de kayıtlı bulunan 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 27, 35, 55, 57, 87, 103, 104, 113 ve 151 no'lu bağımsız bölümlerdeki hacizler 13.01.2021 tarihinde kaldırılmıştır.

QNBFB

Bankanın hakim ortağı Qatar National Bank Q.P.S.C. ("QNB")'nin 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 12 Ocak 2021 tarihinde QNB'nin web sitesinde ilan edilmiştir. QNB'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankanın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuş olup, bu veriler QNB Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup, belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankanın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 241.3 milyar TL, 153.4 milyar TL ve 136.2 milyar TL'dir. Bankanın BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2020 dönemine ait finansal tablolarının 28 Ocak 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.

RTALB

09.12.2020 tarihli Özel Durum Açıklamaya konu olduğu üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. şirketten aynı tarihte toplam 1.000.000 adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kiti sipariş etmiş olup bu siparişin teslimi 13.01.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

SERVE

Şirkete ait daha önce hazırlanan  Finansal Raporlar Konsolide Olmayan olarak hazırlanarak ilan edilmekteydi.İlişkili taraf olan Kuvva Gıda A.Ş'nin sermayesi'nin % 40 oranında iştirak etmiş olup; İştirak işlemleri 28.12.2020 tarihinde tamamlanması nedeniyle 31.12.2020 tarihli Finansal Raporların Konsolide olarak hazırlanarak ilan edilecektir.İlan bitiş tarihi 11.03.2021 olacaktır.

TKFEN

İlgi açıklamada, bağlı şirketlerden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin, Azerbaycan'da yapılacak olan Azerbaycan Merkez Bankası Yönetim Binası işinin mühendislik, ekipman ve malzeme temini, anahtar teslimi yapım işleri için İhale Kazanım Bildirim Mektubu aldığı belirtilmiştir. Projenin sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmış olup, Proje tutarı 218 milyon Euro olarak belirlenmiştir.

TSPOR

Şirketin 12.01.2021 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.043.337,464 TL nominal değerli payların 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı 13.01.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

ULUUN

Şirket ile TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ve  EBRD ( Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) bankalarının ortak finansmanı kapsamında  2 yıl vadeli 40.000.000 TL tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili kaynak işletme sermayesi finansmanında kullanılacaktır.

VERTU

Şirketin %25 oranında iştirak ettiği Girişim Şirketi Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.01.2021 tarihli toplantısında, Golive Yazılım'ın halka açılmasına, bu kapsamda çalışmalara başlanılmasına ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

YKBNK

Bankaca; BNP Paribas, BofA Securities, HSBC, MUFG, J.P. Morgan ve Unicredit Bank'dan oluşan banka grubu Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcılarla 13 Ocak 2021'te başlayacak bir seri toplantı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirilmiştir. Piyasa koşullarının uygunluğuna göre söz konusu yatırımcı toplantılarını müteakip Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Katkı Sermaye başlıklı 8. Maddesi uyarınca ABD Doları cinsinden sermaye benzeri tahvil (Basel III uyumlu sermaye) ihraç edilmesi hususu değerlendirilecektir. Söz konusu ihracın gerçekleşmesi durumunda yurt dışında ihraç edilen 9 Mart 2026 vadeli 500.000.000 ABD Doları tutarında 10 yıl vadeli, 5. yılda geri ödenebilir şekilde yapılandırılan sermaye benzeri tahvilin, İhraççı Çağrı Tarihi olan 9 Mart 2021 tarihinde geri alınması hususu da değerlendirilecektir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder