İller

21 Ocak 2021 Perşembe

Piyasadan haberler


ADESE

Bosna Hersek Mah.Mesaj Cad.N17/A Selçuklu / KONYA adresindeki "HERSEK "şubesinin demirbaşlarının Özçelikkayalar A.V.M. Pet.Tar.ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.'ne devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına;   İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazaların devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.

AEFES

Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait finansal raporlarının 25 Şubat 2021 Perşembe günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.

AKSEN

21 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı Aksa Energy Company Congo ile Kongo Cumhuriyeti arasında, Pointe- Noire şehrinde bulunan 50 MW kurulu güce sahip doğalgaz santralinin 30 yıl süre ile işletme hakkına yönelik bir imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. Bahsi geçen anlaşma çerçevesinde, 50 MW kurulu güç, Aksa Energy Company Congo tarafından kapasite artışı yatırımı yapılarak 100 MW'a çıkarılacaktır. Doğalgaz tedariğinin Kongo'dan çıkarılan yerli doğalgazdan yapılması planlanmaktadır. Üretilen elektriğin ise mevcut iletim sistemi üzerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ihraç edilmesi planlanmaktadır.Öte yandan, Şirket tarafından yayınlanan 22 Ekim 2019 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda, Kongo Cumhuriyeti'nde doğal gaz kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki proje için ön lisans alındığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bahsi geçen projelerle ilgili çalışmalar yapılmakta olup, gelişmeler oldukça kamuoyuyla bilgi paylaşımı yapılacaktır.

AKSGY

Şirketin 1.000.000.000,-TL  kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, mevcut 554.699.850,-TL  olan çıkarılmış sermayesinin, 250.300.150,-TL  nominal tutarda nakden artırılarak 805.000.000,-TL'ye yükseltilmesi hususundaki ihraç talebine ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Henüz Kurul'ca onaylanmamış taslak izahname KAP'ta yer almaktadır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   OYAYO, YGYO

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında OYAYO.E ve YGYO.E paylarında 22/01/2021 tarihli işlemlerden  (seans başından) 05/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

DOAS

Almanya'da mukim Volkswagen Financial Servis AG ile şirketi ortak kuruluşlarının, yönetsel etkinliğin artırılması için yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olarak; Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (VDF Finans) unvanlı iştiraki hisselerinin, VDF Servis Ve Ticaret A.Ş. (VDF Servis) bünyesine "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile devir alınması için aşağıda yer alan işlemlere Şirket nezdinde başlanarak Şirketin VDF Finans'ın sermayesinde sahip olduğu toplam sermayenin %48 oranına karşılık gelen her birine 1 (bir) TL nominal bedelli toplam 86.399.987 TL tutarındaki hisselerinin "iştirak modeliyle kısmi bölünme" yöntemi ile VDF Servis'e ayni sermaye olarak konulmasına,Kısmi bölünme işleminin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmasına,Kısmi bölünme işlerinin 31.12.2020 tarihli mali tabloların esas alınarak gerçekleştirilmesine,Kısmi bölünme işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onay ve izinlerin alınması için başvuru yapılmasına,Şirketin aktifinden çıkacak olan VDF Finans payları yerine, VDF Servis paylarının Şirket aktifine gireceğinden bu işlem dolayısıyla şirketin sermayesinde herhangi bir azaltım ve esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamasına,Kısmi bölünme işlemi kapsamında, Yönetim Kurulunca Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu taslağının, duyuru metni ve ilanların hazırlanması, Yeminli Mali Müşavir Raporunun ve Uzman Kuruluş Görüşünün temini yanında diğer ilgili her türlü belgenin düzenlenerek kısmi bölünmenin tamamlanması için gerekli işlemlerin yerine getirilmesine,karar verilmiştir.

DOCO

DO & CO Aktiengesellschaft'ın 100 milyon Avro tutarında paya dönüştürülebilir tahvilleri tedavüle çıkartması hakkındaki duyuru metnine KAP'a yer verilmiştir.

EGSER

07 Ocak  2021 Perşembe günü duyurusu yapıldığı üzere , Şirket ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında   01/01/ 2021 & 31/12 /2022   tarihlerini    kapsayacak,  Toplu    İş Sözleşmesi    Değerlendirme   toplantısı   21 /01 / 2021      Perşembe  günü gerçekleştirilmiş  olup ;  anlaşmaya  varılamayan   maddeler   üzerinden   yeniden   görüşülmek   üzere , toplantının    26/01/2021 Salı gününe ertelenmesi hususunda karar alınmıştır.

ESEN, NATEN

Şirketin operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak, santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmiştir. Bu bağlamda, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklıkları olan Energes 1 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Energes 9 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Berrak Ges 1 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine karar vermiştir. Yine Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklıkları olan Ysf Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Snl Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Margün 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortağı olan Angora Elektrik Üretim A.Ş.'ye devredilmesine karar vermiştir.Devir işlemleri 20.01.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.Bu işlem bağlı ortaklıkları üzerinde ortak kontrolünde herhangi bir değişim olmaması sebebiyle, şirketin konsolide finansal tablolarında bir etkisi bulunmayacaktır.

GARAN

Banka Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 6.000.000.000 ABD Doları tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için yetkilendirilmiştir

GARAN

Banka Yönetim Kurulu tarafından, bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, toplamda 750 milyon Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin, yurtdışında satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi, ihraca ilişkin ilgili sözleşmelerin ve diğer dokümanların imzalanması, yetkili kurumlara izin, yetkilendirme ve sair başvuruda bulunulması ve diğer tüm işlemlerin ikmali amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

HDFGS

Şirket'in  bağlı ortaklığı Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermaye artırımı kapsamında 45.000.000 TL ödenerek sermayesi 100.000.000.-TL'na çıkarılmıştır.

IHGZT

Şirketin 800.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 620.000.000 TL (% 344,44444 oranında) artırılarak 800.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna 20.01.2021 tarihinde başvuruda  bulunulmuştur. Henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname KAP'ta yer almaktadır.

INVEO

Yönetim Kurulu'nun 21.01.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda,İştiraki, NOVEL SCALA BASILI YAYIN VE TANITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne büyüme stratejisine uygun olarak, kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 920.000,00 TL (Dokuzyüzyirmibintürklirası) borç verilmesine  karar verildi.

KLGYO

İstanbul İli Kartal İlçesi 11371 Ada 184 parsel ve 11466 Ada 105 Parselde gerçekleştirilecek olan Referans Kartal Panorada Projesi için Biskon Yapı A.Ş. ile Müteahhitlik sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Biskon Yapı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraf kapsamındadır.

MARKA

Sermayesini temsil eden payların %56,14'üne sahip olduğu bağlı ortaklıklardan Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret  A.Ş. tarafından, Beşikli Köyü, Öksüzlü Mevkii, Çiçekdağı Kırşehir'de 21.500 metrekare çiftlik kiralanmış olup,  içinde  3000 metrekare kapalı  ahır, bir adet traktör, bir adet 100 metrekare çoban evi,bir adet 100 metrekare misafir evi, 8 metreküp yem karma makinesi,3000 metrekare yem saman deposu, 400 tonluk su havuzu ve çiftliğe özel trafo  ile birlikte büyükbaş hayvan çiftlik kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret  A.Ş.tarafından 67 adet büyükbaş hayvan satın alınarak bu büyükbaş hayvanların  karkas şeklinde satışı gerçekleştirilmiştir.300 adet büyükbaş hayvan alımı için çalışmalar devam etmektedir.

MARKA

Şirketin  sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarından İstanbul Bujiteri Moda ve  Tekstil  Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin,  sermayesinin %50'sine iştirak ettiği  Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş., Fransız şirketi SARL BGEM şirketine 23.050 Euro (Yirmi Üç Bin Elli Euro) Defacto markalı ürünlerin satış işlemlerini tamamlamış olup bu satışla ilgili ihracat işlemlerini başlatmıştır. Aylık olarak 75.000 Euro (Yetmiş Beş Bin Euro) ürün ihracatı gerçekleştirilecektir.

MARKA

Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) pay piyasasında 23.05.2017-23.02.2018 döneminde gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) pay piyasasında 23.05.2017-23.02.2018 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.

Karar 2021/4 sayılı 21.01.2021 tarihli SPK Bülteninde yer almaktadır.

MERIT

04.01.2021 tarihinde, K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanmakta olan 3 (üç) günlük karantinasız girişlerin, 10 (on) günlük karantinalı girişler şeklinde değiştirilmesi sebebiyle; KKTC'de bulunan otellerde müşteri kabullerinin durdurulmuş olup faaliyetlerine ara verildiğini duyurmuştu.Her ne kadar alınan tedbir kararlarında şu an için bir değişiklik olmasa da toplumdan gelen yoğun talepler doğrultusunda KKTC'de bulunan işletmeke olduğu otelleri 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle tekrar hizmet vermeye başlayacaktır.

MMCAS

Şirket  yönetim kurulu  tarafından,  Sayın İhsan Serkan Kazancık'ın genel müdürlük görevine  atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

NTHOL

04.01.2021 tarihinde, K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanmakta olan 3 (üç) günlük karantinasız girişlerin, 10 (on) günlük karantinalı girişler şeklinde değiştirilmesi sebebiyle; K.K.T.C.'de bulunan otellerde müşteri kabullerinin durdurulmuş olup faaliyetlerine ara verildiğini duyurmuştu.Her ne kadar alınan tedbir kararlarında şu an için bir değişiklik olmasa da toplumdan gelen yoğun talepler doğrultusunda K.K.T.C.'de bulunan otelleri 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle tekrar hizmet vermeye başlayacaktır.  K.K.T.C.'de bulunan casinoları ise halen hizmet vermeye devam etmektedir.

OSTIM

İmzalanan Kat Karşılığı ve Hasılat Paylaşımlı İnşaatın Kat Karşılığı İnşaat Yöntemi ile Yaptırılması Hakkında KAP'ta yer alan detaylı bildirim

PRKME

Daha önce kamuya açıklandığı üzere, Şirketin uhdesinde, Siirt ili sınırları içinde kurulması planlanan 49,9 MWm gücündeki "Tarihler Hidroelektrik Santrali Projesine" ilişkin 7 Mayıs 2009 tarihli ve EÜ/2086-5/1475 sayılı 49 yıl süreli elektrik üretim lisansı bulunmaktadır.Söz konusu Projede geride kalan süreç zarfında, ağırlıklı olarak evrak/izin süreçleri (ÇED Belgesi, İmar Planı Onayı, Zemin Etüdü, Ön Proje Onayı vb.) tamamlanabilmiş olup bölgede elverişli çalışma koşullarının oluşmaması nedeniyle yaşanan gecikmeler kaynaklı olarak inşaat faaliyetlerine başlanamamıştır. 2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7257 sayılı "Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 45'inci maddesi kapsamında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 29'uncu maddesine eklenen "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında mevcut olan üretim veya otoprodüktör lisanslarını, önlisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak ya da kurulu güç düşümü suretiyle tadil etmek isteyen tüzel kişilerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içerisinde Kuruma başvurmaları hâlinde lisansları, önlisansları veya lisans başvuruları sonlandırılarak ya da tadil edilerek teminatları ilgisine göre kısmen veya tamamen iade edilir." hükmü çerçevesinde ilgili lisansın sonlandırılması için Yönetim Kurulunca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.Söz konusu Projede inşaat faaliyetlerine başlanamamış olması nedeniyle, lisans iptalinin Şirketin mevcut faaliyetleri ve finansal sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.

QNBFB

İlgi: 18.08.2015 - 28.08.2015 - 16.09.2015 - 24.07.2018 - 26.09.2018 - 26.12.2018 - 30.01.2019 - 04.11.2019 – 23.01.2020 tarihli açıklamaları: İlgide kayıtlı açıklamaları ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Ticaret Bakanlığı) ile İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne karşı Bankaya kesilen 43.568.630,00-TL idari para cezasının ve bu cezaya dayanak yapılan raporun iptali talebi ile açtığı davanın ilk derece ve istinaf incelemesinde lehine sonuçlandığı, Danıştay 10. Dairesi tarafından yapılan temyiz incelemesi neticesinde ise idare tarafından düzenlenen inceleme raporunun hukuka uygun olduğu gerekçesiyle kararın banka aleyhine bozulduğu, dosya ile ilgili bölge idare mahkemesi nezdinde yapılan yeni inceleme neticesinde ise temyiz yolu açık olmak üzere Banka tarafından açılan davanın reddine karar verildiği duyurulmuştur.Gelinen aşamada yargılama sürecinin sonunda, söz konusu dava Banka aleyhine kesinleşmiş olup ilgili tutar idareye ödenerek dosya kapatılmıştır.

TSPOR

Profesyonel Futbolcu Fousseni Diabate, 2020/2021 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Göztepe A.Ş'ye kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcunun 2020/2021 sezonu ikinci yarısındaki garanti maaş ödemeleri, Göztepe A.Ş. ile Kulüp tarafından eşit oranda paylaşılarak ödenecektir.

TTKOM

Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 03.02.2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

TURSG

Türkiye Sigorta Birliği'nde yayınlanacak bilgiler ile paralel olarak 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmemiş Şirketin toplam brüt prim üretimi 8.887.128.129 TL oldu.

ZOREN

Şirketce bir yandan faaliyetlerin verimli olarak yürütülmesi sağlanmaya çalışılırken, diğer yandan borç ve özkaynak dengesini sağlıklı bir şekilde tutarak Şirket karının ve piyasa değerinin artırılması hedeflenmekte olup, bu kapsamda yatırımlarımız da göz önüne alınarak yapılan değerlendirme neticesinde; mevcut kayıtlı sermaye tavanına henüz ulaşılmamış olsa da, Şirket hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına, Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirket mevcut 3.000.000.000,00- TL (Üçmilyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000,00.- TL (Altımilyar Türk Lirası)'na artırılmasına,Bu çerçevede Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin KAP'taki şekilde tadiline, Tavan artırımına ilişkin süreç devam ederken, Şirketin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına, Hedeflenen %100'e kadar bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarına, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatına, ihraç edilecek payların satış yöntemini içeren sermaye artırımı kararının, Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının açıklanmasını takiben Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanmak suretiyle kamuya açıklanmasına,İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönderme