İller

26 Ocak 2021 Salı

Piyasadan haberler


ACSEL

ISO 10002:2018 (Müşteri Memnuniyeti Sistemi); ISO 14001:2015 (Çevre Yönetim Sistemi); ISO 45001:2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi);Sertifikaları alınmıştır.

ADESE, ITTFH

Musalla Bağları Mah.Hal-1 Sk. N46 Selçuklu / KONYA adresindeki " KONYA HAL" şubesinin demirbaşlarının Öz Çavdar Tarım Ürünleri Hay.ve Otom.San.Tic.Ltd.Şti.'ne devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazaların devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.

AGYO

Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.01.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda,Yönetim Kurulu tarafından 10/04/2020 tarihinde alınan kararlar kapsamında ve 22/12/2020 tarihli, 3316 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca;Şirket de kısa çalışma uygulamasına Genel Müdürlük Şoförü ve Genel Müdürlük Sekreteri bakımından 01/01/2021 – 28/02/2021 tarihleri arasında devam edilmesine;Birinci bentte sayılan personel haricindeki tüm personel bakımından kısa çalışma uygulamasının 01/01/2021 tarihi itibariyle sona erdirilmesine, bahse konu personelin 01/01/2021 tarihinden itibaren tam zamanlı olarak çalışmasına ve ücretlerinin tam olarak ödenmesine;01/01/2021 tarihinden itibaren Şirket İcra Kurulu Üyeleri'nin ve Genel Müdür'ünün ücretlerinin tam olarak ödenmesine;Oybirliği ile karar verilmiştir.

AKFGY

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi hükümleri uyarınca 26.01.2021 tarihinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;Yaşanan pandeminin turizm sektörü genelinde ve oteller özelindeki negatif etkisi   gelirlerde önemli düşüşe sebep olduğundan Credit Europe Bank NV Hollanda, Credit Europe Bank Ltd Rusya ve Fibabank ("Bankalar")  ile mevcut borç tutarı olan 177.728.000 EUR' nun 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırılması ("Yeniden Yapılandırma") konusunda mutabakata varılmıştır. Buna göre Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 243.066.196 TL' den, 113.924.051 TL arttırılmak suretiyle 356.990.247 TL' ye çıkarılmasına, prim olarak 336.075.950,45 TL'nin Şirkete ödenmesine,Şirketin arttırılacak olan 113.924.051 TL nominal tutarında ve 336.075.950,45 TL emisyon primli sermayesine ilişkin olarak ihraç edilecek payların Hamdi Akın tarafından verilecek satın alma taahhütnamesi çerçevesinde Hamdi Akın'a tahsis edilecek.Şirket' in yukarıdaki Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde gerekli izin ve onayların alınması için 26.01.2021 tarihinde BİAŞ' a ve SPK' ya başvuruda bulunulmuştur.

AKFGY

Satın alma işlemi için hazırlatılan değerleme raporundaki değer hesapları SPK'nın III-62.1 sayılı Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Tebliği uyarınca Uluslararası Değerleme Standartları (UDS) kapsamında sağlanmıştır. Bu doğrultuda; Uluslararası Değerleme Standartları'na uygun olarak kabul görmüş iki farklı yöntem olan Nakit Akım Yöntemi (İNA) ve Net Aktif Değer yöntemi (NAD, Dayanak Varlık) sonucu bulunan değerlerin ortalaması alınarak şirket değeri hesaplanmıştır. Değerlemeye konu satın alma işlemi ilişkili taraf arasında gerçekleşmektedir. Masanda'nın portföyünde bulunan 184 yataklı Bodrum Loft Oteli Akfen Tur.Yat.ve İşl.A.Ş. tarafından işletilmektedir.

AKFGY

ISPARTA YURT YATIRIMLARI A.Ş.'nin Satın Alınması; Satın alma işlemi için hazırlatılan değerleme raporundaki değer hesapları SPK'nın III-62.1 sayılı Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Tebliği uyarınca Uluslararası Değerleme Standartları (UDS) kapsamında sağlanmıştır. Bu doğrultuda; Uluslararası Değerleme Standartları'na uygun olarak kabul görmüş iki farklı yöntem olan Nakit Akım Yöntemi ("İNA") ve Net Aktif Değer yöntemi ("NAD, Dayanak Varlık") sonucu bulunan değerlerin ortalaması alınarak şirket değeri hesaplanmıştır.

BLCYT

Şirketin 31.12.2020 tarihinde sona eren, 300.000.000 TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kayıtlı Sermaye Piyasası Tebliği (II-18.1)'nin 5. Maddesine göre, aynı tutarda kalacak şekilde    5 yıl (2021-2025)    uzatılmasına ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "   Sermaye ve Hisseler   " başlıklı    6.    Maddesinin değiştirilmesi  için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruz, kurulun 20.01.2021 tarih ve  E-29833736-110.04.04-522 sayılı yazısıyla uygun görülmüş olup SPK onaylı tadil metni KAP'ta sunulmuştur.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmekte olan Çelik Hurda, EgePamuk, Anadolu Kırmızı Buğday ve Makarnalık Buğday vadeli işlem sözleşmelerinde yeni vade aylarının işleme açılmamasına karar verilmiştir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.      YESIL

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında YESIL.E payları 27/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.     ISKPL

Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin (Şirket) 11.286.293 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 51.802.638 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 11.286.293 TL nominal değerli paylar 28/01/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 16,10 TL/pay baz fiyat, "ISKPL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

BUCIM

Şirketin 180.000.000  (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %177,77777  oranında 320.000.000 (Üçyüzyirmimilyon) Türk Lirası arttırılarak 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi çerçevesinde hazırlanan ve Şirketin 26.01.2021 tarihli 1083 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan  "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor" KAP'ta paylaşılmıştır.

COSMO

Bağlı ortaklığı ENERJİ Ofisi Akaryakıt Paz. ve Dağ. Aş Almanya da yerleşik Sloane Consulting GmbH şirketi ile 28.Ocak.2021 günü stratejik işbirliği ve ortaklık görüşmelerine başlayacaktır. Ortaklık oranının çerçevesi görüşmelerin seyrine göre netleştiğinde Özel Durumlar Tebliği nin 24. maddesi kapsamında ivedilikle KAP açıklaması yapılarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

COSMO

Sermaye Piyasası Kurulunca, 30.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması için verilen ve 2020 yılı sonunda bitmiş olan kayıtlı sermaye tavan izin süresi Sermaye Piyasası Kurulunca 2016-2020 yılları arası için verilen Kayıtlı Sermaye Tavan izninin 2021-2025 yılları arası için (5 yıl) uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvuru 21/01/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmştır.

DAGI

Şirket, Espark Eskişehir Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır.Açılan bu mağaza ile birlikte bayileri ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 72 olmuştur.

EGSER

31/12/2020 tarihinde sona eren toplu iş sözleşmesi ile ilgili olarak, Şirket ile Türkiye Çimse-İş İşçi Sendikası arasındaki görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmış olup, 01/01/2021 – 31/12/2022 dönemini kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi 26/01/2021 tarihinde saat 13:00 itibariyle taraflar arasında imzalanmıştır.

GEDIK

Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL 'den 600.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verildiğini 18.01.2021 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile duyurmuştu. Duyuruya istinaden, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.01.2021 tarihi itibariyle başvuruda bulunulmuştur.

GLRYH

Şirketin 20.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen, Şirketin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere,  mevcut 30.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 90.000.000 TL (%300) artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuzun 26.01.2021 tarihli kararıyla kabul edilen güncellenmiş "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" KAP'ta paylaşılmıştır.

GLYHO

7 Aralık 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH"), Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Port Akdeniz") satışı ile ilgili olarak Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals W.L.L. ("QTerminals") ile 21.10.2020 tarihinde imzaladığı Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi kapsamında, QTerminals'ın Rekabet Kurumu onayı başvurusunun Rekabet Kurumu tarafından onaylandığını duyurulmuştu. GPH, söz konusu satış işlemi ile ilgili bütün ön şartların yerine getirildiğini, gerekli yasal onayların alındığını ve bunun sonucunda Port Akdeniz'in QTerminals'e, daha önceden kamuya duyurulmuş olan 1.033.158.000 TL (140 milyon ABD Doları) şirket değeri (Enterprise Value-EV) üzerinden satışının 25.01.2021 tarihinde tamamlandığını Şirkete bildirmiştir. Port Akdeniz'in net borç durumu ve borç benzeri kalemlere göre yapılan ayarlamalar sonucu satış bedeli 849.837.111 TL olarak gerçekleşmiştir. QTerminals toplam bedelin 764.853.400 TL'lik kısmını peşin olarak ödemiş olup, bakiye 84.983.711 TL'lik kısmını (ödeme günündeki TCMB döviz ABD Doları alış kuruna tabii tutularak kesinleşecek olan) 2021 yılının son çeyreğinde ödeyecektir. QTerminals'in 2021'in son çeyreğinde yapacağı söz konusu ödeme ile satış bedelinin tamamının elde edilmesinin ardından, GPH satış işlemine ilişkin giderleri ödeyecektir. Satış işlemine ilişkin olarak yukarıda verilen TL değerleri, 25 Ocak 2021 tarihli TCMB döviz ABD Doları alış kuru olan 7,3797 üzerinden hesaplanmıştır.

HDFGS

Şirketin faaliyet konusu dahilinde yapı sektöründe faaliyet gösteren QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'ne yatırım yapılmasına ilişkin girişim sözleşmesi imzalandığı kamuya duyurulmuştu.Söz konusu girişim yatırımına ilişkin pay devirleri tamamlanmış olup 1.800.000 adet paya karşılık 27.432.000.-TL şirket tarafından 26.01.2021 itibarıyla ödenerek tamamlanmıştır.

INVEO

Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL 'den 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiğini 18.01.2021 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile duyurmuştu. Duyuruya istinaden, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.01.2021 tarihi itibariyle başvuruda bulunulmuştur.

KFEIN

19.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında, Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibariyle sona ermesi sebebiyle, 2016-2020 yılları arasında geçerli olan mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere 200.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı hususunda bilgi verilmişti.Sermaye Piyasası Kurulu görüşüne istinaden tadil metinleri KAP'ta yayınlanan şekilde revize edilmiştir. İçerikte bir değişiklik yapılmamış olup, pay grupları gösterim formatı revize edilmiştir.

KONTR

Şirketin katılmış olduğu,Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen 23.12.2020 tarihli 1005000 ihale numaralı, vergiler hariç 30.560.677,47 TL tutarında teklif verdiği, " Mardin 2.Grup 2021 Yılı AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi" İhalesinde, sözleşmeye hak kazandığı, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kesinleşen komisyon kararı olarak şirkete bildirildiği ve söz konusu ihaleyle ilgili olarak sözleşmeye davet yazısı beklendiği kamuoyuna duyurulmuştu.Sözleşmeye davet yazısının şirkete ulaşmasına müteakip istenilen evrakların hazırlanmasıyla ihale sözleşmesi vergiler hariç 30.560.677,47 TL bedelle 26.01.2021 tarihi itibariyle imzalanmıştır.

KONTR

Şirketin katılmış olduğu,Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen 21.12.2020 tarihli 1005024 ihale numaralı, vergiler hariç 20.284.997,67 TL tutarında teklif verdiği, " Batman 6.Grup 2021 Yılı AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi" İhalesinde, sözleşmeye hak kazandığı,Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kesinleşen komisyon kararı olarak şirkete bildirildiği ve söz konusu ihaleyle ilgili olarak sözleşmeye davet yazısı beklendiği kamuoyuna duyurulmuştu.Sözleşmeye davet yazısının şirkete ulaşmasına müteakip istenilen evrakların hazırlanmasıyla ihale sözleşmesi vergiler hariç 20.284.997,67 TL bedelle 26.01.2021 tarihi itibariyle imzalanmıştır.

KONTR

Şirketin katılmış olduğu,Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen 22.12.2020 tarihli 1005006 ihale numaralı, vergiler hariç 14.018.692,29 TL tutarında teklif verdiği, "Diyarbakır 3.Grup 2021 Yılı AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi" İhalesinde, sözleşmeye hak kazandığı, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kesinleşen komisyon kararı olarak şirkete bildirildiği ve söz konusu ihaleyle ilgili olarak sözleşmeye davet yazısı beklendiği kamuoyuna duyurulmuştu.Sözleşmeye davet yazısının şirkete ulaşmasına müteakip istenilen evrakların hazırlanmasıyla ihale sözleşmesi vergiler hariç 14.018.692,29 TL bedelle 26.01.2021 tarihi itibariyle imzalanmıştır.

KRSTL

Şirketin, 22/01/2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında; Hasanpaşa Mah. Şehid Cevdet Koç Cad. N51/A Sapanca/ SAKARYA  adresindeki  tesisleri için  planlanan tevsi  yatırımlar ile ilgili olarak; T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapmış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı onaylanmış olup   tevsi yatırımı için şirkete 25/01/2021  tarih 519490 sayılı 22/01/2021 başlangıç 22/01/2024 bitiş tarihli Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.  Söz konusu Teşvik Belgesi ;34.379.750 TL  (FOB) tutarında ithal yeni makine,57.215.000 TL tutarında yerli yeni makine, 3.500.000 TL tutarında yapılacak diğer harcamaları kapsamaktadır.  Teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurları: 1)    KDV İstisnası, 2)    Gümrük Vergisi Muafiyeti, 3)    Vergi İndirim oranı (%55, YKO %20) 4)    Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (3 Yıl)

MARKA

Şirket Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin  sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklardan Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş.'nin, Sg Deri Tekstil Giyim ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne 7.689.600,00 Bin (Yedi milyon altı yüz seksen dokuz bin altı yüz) TL tutarında satış işlemi gerçekleştirilmiş olup ürün teslimatı yapılmıştır.

POLHO

Polisan Holding, 5 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklamasında, durdurulan tarımsal faaliyetlerle ilgili olan ve %100 bağlı ortaklığı Polisan Kimya'nın mülkiyetinde bulunan, Balıkesir ve Manisa illerindeki yaklaşık 3,9 milyon metrekarelik tarım arazisini 8 milyon TL (KDV hariç) bedel karşılığında satmak üzere bir protokol imzaladığını duyurmuştu. 25 Ocak 2021 tarihinde satış işlemi tamamlanmış olup, ilgili tutar hesaplarımıza transfer edilmiştir.

TCZ, TCZB

İlgi: a) 21.05.2014 tarihli özel durum açıklaması, b)22.01.2021 tarihli özel durum açıklaması, İlgi "a" da kayıtlı açıklama ile  GMTN Programı kurulduğu  ve ilgi "b" de kayıtlı açıklama ile yurtdışında 4 milyar ABD Dolarına kadar borçlanma için SPK onayı alındığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Banka tarafından, piyasa koşullarının uygun olması durumunda değerlendirilmek üzere, Rule 144A ve Regulasyon S'ye göre yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışının yapılması planlanan ve Euronext Dublin İrlanda'ya kote edilecek tahvillerin ihracı ile ilgili olarak, BNP Paribas, Citigroup, HSBC Bank, ICBC Standard Bank, J.P. Morgan Securities  ve Mizuho International yetkilendirilmiştir.

YAPRK

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin süresinin 2020 yılı sonunda dolması sebebiyle halihazırda Şirket Esas Sözleşmenin 6. maddesinde yer alan 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden, süresinin beş yıl (2021-2025 yılı sonuna kadar) uzatılmasına ve ve bu kapsamda kayıtlı sermaye maddesinin KAP'ta yayınlanan şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmıştır.

ESEN, NATEN

Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 25.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında mevcut 40.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini nakden 210.000.000 TL artırarak 250.000.000 TL'ye çıkarma kararı almıştır. Anılan sermaye artışı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin 26.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve şirketin bu sermaye artışına iştirak etmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu sermaye artırımı 26.01.2021 tarih itibariyle tescil edilmiştir.Bu sermaye artışından elde edilen tutarın bir kısmı güneş elektrik üretim santrali satın alımlarının finansmanında kullanılmış, kalan tutar ise YEKA ihalelerinde ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır.

VAKKO

Şirketin Yönetim Kurulu, Mali İşler Grup Başkanlığı'na bağlı Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticiliği' ne 209709 numaralı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı' na sahip Semih Çetin' in atanmasına,Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine, karar vermiştir.

GRNYO

Şirket'in 2020 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 1.201.526 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 3.638.883 TL)

PAMEL

Şirket'in 2020 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 3.576.307 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 919.942 TL)

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönderme