İller

22 Şubat 2021 Pazartesi

Piyasadan haberler


ALCAR… Şirket, 2020 yılına ait finansal tablolarında yer alan 78.036.118,-TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 16.164.649,-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 61.871.469,-TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,

• 2020 yılında bağış yapılmadığından, net dağıtılabilir dönem kârı 61.871.469,-TL'nin %40,15'ine tekabül eden 24.840.000,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

• Şirketin nakit dengeleri dikkate alınmak suretiyle kâr payının 2 eşit taksitte ödenmesine, ilk taksitin dağıtımına 15 Haziran 2021 tarihinde, 2. taksitin dağıtımına ise 15 Kasım 2021 tarihinde başlanmasına,

• Dağıtılacak kâr payı üzerinden 2.430.000,-TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

• Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, Bu önerimizin genel kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

ARENA… Şirket 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinde belirtilen 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2016 yılı sonunda dolduğundan, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin ve esas sözleşmenin ekli tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

ARENA… Yönetim Kurulu'nun 22.02.2021 tarihli toplantısında; Şirket, 2020 yılında SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarının yasal kayıtlarındaki dağıtılabilir kardan daha az olması üzerine SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan tutarın kar dağıtımına esas olmasına; Bu doğrultuda; Şirket, 2020 yılında SPK mevzuatına göre hesaplanan 64.640.650,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından, T.T.K.'nun ilgili maddelerine göre, I. Tertip Kanuni Yedek Akçe üst sınırına ulaşılmış olması nedeniyle I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmaması ve yıl içerisinde yapılan 16.123,00 TL tutarındaki bağışların da ilavesi sonucunda 64.656.773,00 TL olarak hesaplanan net dağıtılabilir kardan; - I. Temettü olarak brüt 12.931.354,60 TL, - II. Temettü olarak brüt 3.232.838,65 TL karın dağıtılmasına, - 1.456.419,33 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve - geriye kalan 47.020.037,43 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesine; Ayrıca, hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarı 16.164.193,25 TL ve brüt temettü oranı % 50,5131 olup, beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,505131 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 15 Nisan 2021 tarihinde nakden dağıtılmasının, Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ARTI… Şirket tarafından, 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL'ye arttırılması amacıyla hazırlanan izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından reddedilmiş olup, Şirket gerekçeli Kurul kararın iletilmesi sonrasında süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirecektir.

CEMTS… Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uygun olarak; Şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 5.000.000.-USD olan, 1 yıl süreli Şirket Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri için ''Yönetici Sorumluluk Sigortası'' poliçesi imzalamıştır.

CRFSA… Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.02.2021 tarihli toplantısında; Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 304.172.725-TL "Dönem Net Zararı" oluşması nedeniyle, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2020 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 18.03.2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

ENJSA… Şirket Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat 2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirket 2020 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda: - 1.052.352.418,14 TL tutarındaki kısmı 01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde oluşan konsolide bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından, - 81.473.790,30 TL'lik kısmı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 1.133.826.208,44 TL kar payının, 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak (brüt %96, net %81,60 oranında olmak üzere) dağıtılmasına, - Nakit kar payının 9 Nisan 2021 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına, karar verildi.

FROTO…Şirket de yürütülen iç denetim çalışmaları sonucunda; Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışan tarafından bayi cari hesapları ile Doğrudan Borçlanma Sistemindeki bayi limitleri üzerinde gerçekleştirilen usulsüzlükler ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığı tespit edilmiş olup, konuyla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir. Bu kapsamda, söz konusu kişiler hakkında güveni kötüye kullanma nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili kişilerin iş sözleşmeleri feshedilmiş ve şu ana kadar tespit edilen alacak riski tutarı olan 247,8 Milyon TL tutarında (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) tazminat davası açılmıştır. Söz konusu usulsüzlüklere konu ticari alacaklar finansal raporlarımıza yansımış olmakla birlikte, alacak yaşlandırma tablolarının gerçek durumu yansıtmadığı anlaşılmış olup, konunun finansal raporlarımız üzerindeki nihai etkisi üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.

IAZ… İstanbul 11. İcra Dairesi Müdürlüğü'nün 2020/2936 Esas no'lu dosyasına istinaden, icra dairesinin atadığı bilirkişi talimatları doğrultusunda kurumumuzda bulunan 7860 no'lu hesaptaki Kervansaray hisse senedinin satış sürecine başlandığına ilişkin duyurumuz kapsamında gelinen aşamada: Hesaptaki hisse senetlerinin şimdiye kadar satışı yapılarak paraya çevrilen kısmının İstanbul 11. İcra Dairesi Müdürlüğü'nün banka hesabına gönderilmesine, mezkur hesapta haciz sırasında daha önde olan dosyalar ve diğer alacaklılara ilişkin değerlendirme ve paylaştırılma işleminin İstanbul 11. İcra Dairesi Müdürlüğünce yapılacağına karar verilmiş olduğundan icra dairesinin satış kararı kapsamında şimdiye kadar satışı yapılan hisse senetlerinden elde edilen para İstanbul 11. İcra Dairesi Müdürlüğü'nün hesabına yatırılacaktır.

IEYHO… 18.11.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında bağlı ortaklık Işıklar Coin Bulgaria EOOD (Işıklar Coin) yönetiminin aldığı kararla 23 Kasım 2020 tarihinde başlamak üzere 10 milyon isikc nin satışı için ikincil arz sürecini başlatacağı, 3 ay sürmesi öngörülen satış sürecinde önceliğin ilk ayda Işıklar Tuğla bayilerine verileceği, kalan miktarın ise global yatırımcılara arz edileceği ve satışın tamamlanmasını takip eden 30 günlük lock-up süresi sonunda satın alınan kripto paraların (isikc) yatırımcıların elektronik cüzdanlarına gönderileceği açıklanmıştır. Işıklar Coin'in yürüttüğü ikincil coin arzının yatırım süresi gelen talepler doğrultusunda 30 Nisan 2021 tarihine uzatılmıştır. 23 Şubat 2021 tarihine kadar ödemelerini yapan bayi veya yatırımcıların isikc coin'leri e-cüzdanlarına önceden ilan edilen 23 Mart 2021'de yatırılacak olup, 23 Şubat 2021'den sonra ödeme yapanların isikc coinleri e-cüzdanlarına 1 Mayıs 2021'de yatırılacaktır.

IZTAR… 03.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında Yönetim Kurulu üyeleri Sinan Araç, Aynur Özcan ve Aslıhan Kanlıdağ'ın İstifalarının kabul edilmesine , boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Ömer Uyan, Umut Emirler ve Alpha Ventures Investment LLP firmasını temsilen – David James Price‘nin kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmesine karar verilmişti. Bu kerre anılan Yönetim Kurulu Üye değişiklikleri İstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilmişlerdir. Görev dağılımı aşağıdaki şekildedir. Yönetim Kurulu Başkanı : Alpha Ventures Investment LLP firması , firmayı temsilen David James Price, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Umut Emirler, Yönetim Kurulu Üyesi : Ömer Uyan.

KORDS… Şirket Yönetim Kurulu'nun 19 Şubat 2021 tarih, 2021/4 nolu kararı ile, Kurumsal Yönetim Komitesince Yönetim Kurula sunulan 19 Şubat 2021 tarihli ve 2021/2 sayılı tavsiye kararı doğrultusunda, Mehmet SAMİ ve Güngör KAYMAK'ın Şirketin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

KRSTL… 21/02/2019 tarih saat 18;32 ‘deki özel durum açıklamasında "Sermaye artırımının tamamlandığına dair esas sözleşme ve karar İstanbul Ticaret Sicilinde 15/02/2019 tarih tescil edilmiş olup 21/02/2019 tarih 9772 sayılı TTSG'de ilan edilerek süreç tamamlandığını " duyurulmuştu. Kap sisteminde diğer süreçler alt sekmesinde sermaye tescil tarihi teknik işlem nedeniyle işaretli olmadığından süreç sistem üzerinden kapanmamış olarak gözükmekte olup İşlem 2019 yılı süreç kapatma ile ilgili yapılan açıklamadır.

MARKA… Şirket bağlı ortaklıklarımızdan İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %50'sine iştirak ettiği Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş.'nin 260.000 Dolar (İki Yüz Altmış Bin Dolar) tutarında Defacto markalı ürün satışı gerçekleştirilmiştir.

MERIT… K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, mevcut sokağa çıkma yasağını tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 01.03.2021 saat 05:00'a kadar uzatmış olup kapsamını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir; 22 Şubat 2021 tarihinden 27 Şubat 2021 saat 05.00'a kadar, gece 20.00'dan sabah saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır. 27 Şubat 2021 saat 05.00' dan 1.3.2021 saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır. Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.'de bulunan işletmekte olduğumuz tüm oteller söz konusu tarihe kadar kapalı olacaktır.

NTHOL… K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, mevcut sokağa çıkma yasağını tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 01.03.2021 saat 05:00'a kadar uzatmış olup kapsamını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir; 22 Şubat 2021 tarihinden 27 Şubat 2021 saat 05.00'a kadar, gece 20.00'dan sabah saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır. 27 Şubat 2021 saat 05.00' dan 1.3.2021 saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır. Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.'de bulunan tüm otel ve casinolarımız söz konusu tarihe kadar kapalı olacaktır.

NUGYO… 12/02/2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirket 400.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 295.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 190.000.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("Borsa") 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ("TSP Prosedürü") çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılması, artırılan sermaye tutarını temsil edecek B grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding A.Ş.'ye ("Nurol Holding") Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılması ve bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması taleplerini değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), talebimizin olumlu karşılanmasına ve TSP Prosedürü çerçevesinde sermaye artırımına konu bir adet payın satış fiyatının hesaplanabilmesi için Şirket tarafından Borsa'ya başvuruda bulunularak, satış fiyatının nominal değerden ve baz fiyata %10 oranında iskonto uygulanması suretiyle bulunan pay fiyatından aşağı olmamak üzere belirlenmesinin ardından, kesinleştirilmiş nominal ihraç tutarının yer aldığı, sermaye artırımına ilişkin olarak alınacak yeni bir yönetim kurulu kararının örneği ile bu kapsamda hazırlanmış ihraç belgesinin SPK'ya iletilmesini müteakip ihraç belgesinin onaylanarak Şirkete teslim edilmesine karar vermiştir.

SPK'nın söz konusu kararı çerçevesinde, Şirketin 22/02/2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında; 1) Sermaye artırımına konu payların satış fiyatının12,50-TL olarak belirlenmesine, 2) Şirket 400.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 295.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 190.000.000 TL olacak şekilde, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere 15.200.000-TL artırılarak 310.200.000- TL'ye çıkarılmasına, 3) İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek B grubu payların imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına, 4) Tahsisli olarak artırılacak 15.200.000-TL nominal değerdeki payların, tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding'e Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, 5) Bu amaçla yeniden düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına, karar verilmiştir.

SAHOL… Topluluk Şirketlerinden Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa)'nin 22.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, diğer hususların yanında; Teknosa'nın 110.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 91.000.000 TL artırılarak 201.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmayarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 3 TL fiyatla kullandırılmasına Yönetim Kurulunca karar verildiği kamuya duyurulmuştur. Teknosa'nın söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın kullanılmasına ilişkin konuyu değerlendiren Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında; - Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı bedelli sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamen ve nakden kullanılmasına, - Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek Şirketçe satın alınmasına, karar vermiştir. Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı bedelli sermaye artırımında, Şirkete ait Teknosa sermayesinin %50,01'ini temsil eden paylara ait yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamı, bedelleri tamamen ve nakden ödenerek Şirketçe kullanılacaktır. Ayrıca, yeni pay alma hakkı kullanılmayan ve daha sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılamayan pay olması halinde, bu paylar da Şirketçe satın alınacaktır. Bedelli sermaye artırımının tamamlanmasıyla birlikte, Şirketçe Teknosa'ya asgari 136,5 milyon Türk Lirası nakit fon girişi sağlanmış ve Şirket Teknosa sermayesindeki payının en az %50,01 düzeyinde korunmuş olacağı öngörülmektedir.

TATGD… Yönetim Kurulu 2021 yılında dolacak olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izin alınmasını takiben değişikliğin yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönderme