İller

25 Şubat 2021 Perşembe

Piyasadan haberler


AKBNK… Banka Yönetim Kurulu'nun 25.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar gereğince; Banka 2020 yılı faaliyetlerinden sağlanan 6.267.167.124,74 TL.'lik net kârdan; · Ortaklara 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Banka ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL. ‘nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı; 366.080.000 TL. ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %12,04'ü olan 626.080.000 TL. nakit brüt kar payı dağıtılması, · Nakit kar payı ödemelerine 26 Mart 2021 tarihinden itibaren başlanılması, · Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 702.497,79 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 36.608.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesi, hususlarının, Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

AKM, AKMEN… Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 21.01.2021 tarihinde ihraç edilen 2.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01BR4 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 25.02.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

ALKA… Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.02.2021 tarihinde aldığı karara göre; Şirket 2020 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi; Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 83.746.432,00 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 82.015.076,62 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda; a. Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur, buna göre 962.349,26 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, b. Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 82.974.646,13 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr payı tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 16.594.929,23 TL' nın birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına, c. Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 827.840,83 TL nakit kar payı verilmesine, d. İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 29.764.157,11 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. Maddesine göre 4.456.192,72 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına, e. Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, f. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 46.359.086,34 TL, net 39.405.223,38 TL dağıtılmasına, g. 1 TL nominal değerde hisse senedine % 88,3030 nispetinde ve 0,883030 TL brüt, % 75,0576 nispetinde ve 0,750576 TL net nakit temettü ödenmesine, h. Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlanılmasına, karar verilmiştir.

ALKA… Yönetim Kurulunun 25.02.2021 tarihinde aldığı karara göre; Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ve Yönetim Kurulu'na teklif edilen; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için Sayın Hıdır Mehmet Çolpan ve Sayın Mehmet Celadet Nazım Barbarosoğlu 'nun adaylıklarının kabulüne ve Olağan Genel Kuruluna teklif edilmelerine karar verilmiştir.

 ALNTF, ANF… 15 Nisan 2016 tarihinde Bankaca ihraç edilen XS1396282177 ISIN kodlu USD 300 milyon tutarında, 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip katkı sermaye niteliğindeki sermaye benzeri borçlanma aracının (tahvilin), 16 Nisan 2021 tarihinde dolacak olan 5 yıllık süresi sonunda erken ödeme opsiyonunun kullanılmasına karar verilmiş olup, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumundan erken ödeme opsiyonunun kullanılmasına ilişkin gerekli izin alınmıştır. Söz konusu tahvil 16 Nisan 2021 tarihinde itfa edilecektir.

ANHYT… Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2020 dönem karına, TMS 19 uyarınca ayrılan 8.400.000 TL tutarındaki personele ödenecek temettü karşılığı da eklenmiştir. Ayrıca 2021 yılında yatırım yapılmasına karar verilen Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Atlas Büyüme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 10.000.000 TL, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 15.000.000 TL ve 2020 yılında satışı gerçekleştirilen hisse senetlerinden elde edilen 472.173 TL'lik satış karının %75'ini oluşturan 354.130 TL, mevzuatın öngördüğü istisnadan yararlanılarak kar dağıtımına konu edilmemiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33/a maddesi uyarınca yıllık net karın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılabilmektedir. Bu sınıra ulaşılması sebebiyle, kar dağıtımında birinci tertip genel kanuni yedek akçe hesaplanmamıştır. Ortaklara I. Kar Payı, SPK mevzuatı uyarınca, dağıtılabilir kara, dönem içinde yapılan bağışların eklenmesi suretiyle oluşan matrah dikkate alınarak tespit edilmiştir. Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 59.407.192 TL dikkate alınmıştır. Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

ANHYT… Şirket kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında uzatılması ve Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvuru, Ticaret Bakanlığı'nın ek'te yer alan 19 Şubat 2021 tarihli ve E-50035491-431.02- 00061654791 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. https://ift.tt/2NFd5BL

BASCM… Şirket Yönetim Kurulunun 25.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 41.499.408 TL net dönem zararı elde edilmiş olup kar dağıtımının Kar Dağıtım Politikası, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejileri, yatırım ve finansman politikası, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirket mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla kar dağıtılmamasına, Bu hususun 24 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

AEFES…Yönetim Kurulunun 25.02.2021 tarihli toplantısında, Şirketin, 2020 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi olan 592.105.263 TL üzerinden %193,48 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 1,9348 TL (net 1,64458 TL) kar payı olmak üzere 1,145,605,262.85 TL tutarında karın nakit olarak 28 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ödenmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

BRISA… Şirket Yönetim Kurulu'nun 19 Şubat 2021 tarih 2021/07 kararı ile Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 475.284.038,00 TL "Dönem Kârı" elde edilmiştir. Kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere, SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 475.284.038,00 TL tutarındaki 2020 yılı Dönem Kârı üzerinden, Esas Mukavelename'nin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 521.087.688,40 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir. Birinci Kâr Payı 15.255.843,75 TL İkinci Kâr Payı 230.973.474,38 TL Toplam Brüt Kâr Payı 246.229.318,13 TL İntifa Senedi Sahiplerine Kâr Payı 23.764.201,90 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 25.473.767,63 TL Olağanüstü Yedek 225.620.400,74 TL Böylelikle 2020 yılına ilişkin, 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt % 80,7 oranında toplam 246.229.318,13 TL, intifa senedi sahiplerine 23.764.201,90 TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılmasına, ortakların hukuki durumlarına bağlı olarak % 15 oranında gelir vergisi stopajının yapılmasına, kar paylarının 30 Mart 2021 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 26 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına Oybirliği ile karar verilmiştir.

DARDL… Şirket 19.02.2021 tarihli Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Bildirimine ilişkin, esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 25.02.2021 tarihi itibariyle yapılmıştır.

DENGE… Şirket iştiraki "Fer Yapı" Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. Almanya Hamburg şehrinde IVG mbh'ye ait 258.269 m2 araziyi geliştirmek amacıyla 6.500.000 Euro + Vergiler bedelle satın alma konusunda anlaşmış ve 25.02.2021 (bugün) tarihinde satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştır. DERAS… Şirket %100 bağlı ortaklığı Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama San.Tic.A.Ş. ile Silver markasıyla ayakkabı boyası vs. üreten Çığır Kimya San.Tic. A.Ş. arasında bayilik görüşmeleri için bir ön protokol imzalanmıştır.

DGGYO… Şirket 25 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 25 Şubat 2021 tarih, 2021/2 sayılı toplantı tutanağı ile uygunluğu bildirilen ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği II.17.1'e göre Bağımsız Üye uygunlukları saptanan ve Bağımsızlık Beyanı alınan Güler ARAS ve Murat Bahadır TEKER'in, 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak onaya sunulmasına ve Genel Kurulca onaylanmasını takiben üyeliklerinin KAP'ta açıklanmasına, oybirliği ile karar verildi.

DITAS… Kar payı dağıtım tarihinde herhangi bir değişiklik yoktur. "Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı Şablonu “na tarih girilmesi için güncelleme yapılmıştır. - "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın hesaplanmasında, SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların esas alınması, - Bu çerçevede, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 10.000,-Türk Lirası tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %6,00'sı, net %5,10'u oranında olmak üzere, toplam 600.000,-Türk Lirası (brüt), 510.000,-Türk Lirası (net) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 30 Nisan 2021 tarihinde başlanması, - SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 4.550.162,-Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınmasına, - Şirket Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 11.179.266,27-Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması, hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verildi.

DZGYO… Şirket İstanbul ili Sarıyer ilçesi Tarabya mahallesi 440 ada 82-89-90 numaralı parsellerde geliştirdiği Le Chic Tarabya projemizin inşaat faaliyetlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler sebebiyle ara verildiğini 27.03.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler tamamlanmış olup, projenin inşaatı tamamlanarak iskan alınmıştır.

EKGYO… Şirket portföyünde yer alan arsa üzerinde geliştirilecek İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 09.03.2021 Salı günü saat 11:00'da yapılacaktır.

ENJSA… Şirket Esas Sözleşmesinin 7. ve 10. maddelerinde yapılması planlanan değişikliğe onay alınması amacıyla 25 Şubat 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

EREGL… Şirket tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi Toker ÖZCAN'ın görevleri 23 Şubat 2021 tarihi itibariyle sona ermiştir. Şirket 23 Şubat 2021 tarih ve 9754 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla; Şirket tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin 23 Şubat 2021 tarih ve 2021/03 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince Gürtan DAMAR'ın OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir. Şirket 23 Şubat 2021 tarih ve 9755 no.lu Yönetim Kurulu Kararıyla; - OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (Temsilcisi: Aslıhan DÖĞER) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza, - OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Temsilcisi: Gürtan DAMAR) Murahhas Aza olarak görevlendirilmelerine karar verilmiştir.

FADE… Şirket Fade Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş. bünyesindeki; "Ege mimarisini yansıtan, açık hava konseptine sahip, Kuzey Ege'nin tek AVM' si" konumundaki alışveriş merkezi "Novada Menemen" 'in, marka lisansını 24.02.2021 tarihi itibari ile alarak; "Novada Menemen" ismi ile SÜRESİZ olarak tescil ettirilmiş bulunmaktadır.

FIN, QNBFB… Banka Yönetim Kurulu tarafından, 2020 yılı mali tablolarına göre vergilerden sonra kalan dağıtılabilir dönem karı 2.588.275.973,36 Türk Lirası'nın, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kanuni yedek akçe tutarının ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle, tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasının 25.03.2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

GUBRF… Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'ye ait 82050 nolu işletme ruhsatı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili olarak, ÇED Başvuru Dosyası 25.02.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-ÇED sistemine yüklenmiştir. Bu doğrultuda söz konusu proje için ÇED süreci başlatılmıştır. Ruhsat devir işlemleri resmi süreci tamamlanıncaya kadar Gübre Fabrikaları T.A.Ş. üzerinden yürütülecek olan resmi prosedürler, devir işlemlerinin tamamlanması sonrasında Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. adına devam ettirilecektir.

ISDMR… Şirket tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi Toker ÖZCAN'ın görevleri 23 Şubat 2021 tarihi itibariyle sona ermiştir. Şirketi 23 Şubat 2021 tarih ve 635 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla; Şirketin tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23 Şubat 2021 tarih ve 13 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince Gürtan DAMAR'ın Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir. Şirketin 23 Şubat 2021 tarih ve 636 no.lu Yönetim Kurulu Kararıyla; - Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Aslıhan DÖĞER) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza, - Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Gürtan DAMAR) Murahhas Aza olarak görevlendirilmelerine karar verilmiştir.

ISYAT… Şirket 300.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2021 – 2025 yılları için yeniden belirlenmesi amacıyla Ana Sözleşmenin 11. maddesi ve ayrıca Ana Sözleşmenin 3, 5, 8, 10, 12 ve 18. maddelerinin değiştirilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Kurul'un 09.02.2021 tarih, E-12233903-335.14-1523 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2021 tarih, E-50035491-431.02-00061546027 sayılı yazısı ile onaylanan Ana Sözleşme tadil tasarısı, pay sahiplerinin onaylarına sunulacaktır.

ISYAT… Kâr Payı Dağıtım Tablosunda yer alan 1.702.352,41 tutarındaki II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe tutarının 391.388,46 TL'si olağanüstü yedek akçeler kaleminden karşılanacaktır. Yönetim Kurulunun 25 Şubat 2021 tarihli toplantısında; Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabilir kârından karşılanmak üzere, çıkarılmış sermayesinin % 15,6 'sı (brüt=net) oranında, 25.053.488,30 TL tutarında temettünün ilişikte yer alan kâr dağıtım tablosuna uygun olarak, 29 Mart 2021 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KONYA… Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirket yönetimince hazırlanan ve 21 Mart 2012 tarihinde Genel Kurul tarafından onaylanan Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir. Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 18.241.984 TL net dönem karı elde edilmiş olup Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla 2020 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına, ve 2020 yılı karından dağıtılabilir dönem karının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Bu hususun 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KONYA… Aday Gösterme Ve Ücret Komitesi 'nin 22.02.2021 tarihli Raporu'nda önerildiği üzere; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin (II-17.1) Tebliği kapsamında; Sn. Aydın ESEN, Sn. Hüseyin ÇEVİK, Sn. Zeynep KARAÇOR ve Sn.Selçuk ÖZTÜRK‘ün yapılacak ilk genel kurul toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KSTUR… Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine göre hazırlanan finansal tablolara göre 1.463.376,00 Türk Lirası Net Dönem Karı elde edilmiştir. Tam Tasdik Raporu için Vergi Usul Kanuna göre hazırlanan Kar/Zarar Tablolarında 393.430,73 Türk Lirası zarar elde edilmiştir.

MEGAP… Şirketin Adıyaman – Besni Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika yerleşkesinde 2021 Ekim ayında tamamlanması beklenilen aylık 900 ton işlem kapasiteli kumaş boya ve apreleme işi üzerine tesis kurulması ve 80 milyon TL maliyeti olacağı öngörülen yeni yatırım için 6. Bölge kapsamında yeni bir yatırım teşvik belgesi alınması için Alfa Global Danışmanlık A.Ş. firmasına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

MIPAZ… Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirkete başvuran Metin Tanju Erkoç ve Gündüz Kösemen' in başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulu, Tebliğ hükümleri çerçevesinde daha önce Yönetim Kurulunun 13.05.2020 tarihli kararı uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, adı geçen kişilerin, 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları yönünde kamuya açıklama yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

PRKAB… - SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 42.418.644.-TL "net dönem karı" oluştuğu - Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemi dikkate alındığında, 55.734.746.-TL tutarında, "net dönem karı" oluştuğu (kısaca "Yasal Net Dönem Karı" olarak anılacaktır.), - SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanan Kar Payı Rehberi'nde; i. Yasal Net Dönem Karı'nın, dağıtılabilir toplam kâr payı tutarının limitini oluşturduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla 01.01.2020 -31.12.2020 mali dönemi dağıtılabilir kar payı için üst sınır 42.418.644.-TL'dir. ii. Net dağıtılabilir dönem kârına, geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve söze konu mali yıl içerisinde yapılan bağış tutarlarının toplamının eklenmesi suretiyle ulaşılacağı öngörülmektedir. - Bu çerçevede; net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılabilir kar payı olan 42.418.644.-TL den, 2.786.737.- TL olan genel kanuni yedek akçenin düşülmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan 238.806.- TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile geçmiş yıllardan gelen zarar da bulunmadığı dikkate alınarak 39.870.713.-TL olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda, çıkarılmış sermayenin %3,68'ine tekabül eden 7.974.143.-TL'nin, 24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ortaklara temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,036792362.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,031273508.-TL dağıtılmasına, geri kalan kısmın tamamının "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde bırakılmasına; Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2020 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

SAHOL… Şirket Yönetim Kurulu'nun 25 Şubat 2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlar Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde oluşan ana ortak payına düşen 4.767.573.000,00 TL net konsolide kardan, - 2.040.403.931,00 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %29,75, brüt %35 oranında olmak üzere 714.141.375,85 TL kar payı dağıtılmasına, - Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 23.851.874,98 TL kar payı dağıtılmasına, - Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, - 2020 yılında satılan iştiraklerden elde edilen kazançlar dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1- e maddesinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarımızdaki Dönem Kârının 44.807.323,59 TL'lık kısmının, Özel Yedek olarak ayrılmasına, nakit kar payının 5 Nisan 2021 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verildi.

SAHOL… Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 16'ncı maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 30 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

SARKY… Kastamonu İli, Hanönü İlçesi Sınırları içerisinde, Şirkete ait 201200541 numaralı IV. Grup Arama Ruhsatı'na ilişkin maden sahasında arama izin talebimizin reddine dair Orman Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2015 tarih, 603798 sayılı ret kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talepli açılmış olunan davada, daha önce açıklandığı üzere davanın kabulüne karar verilmiş ve davalı İdare tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştu. Davalı İdare'nin temyiz başvurusu Danıştay 8. Dairesince reddedilmiştir ve davalı İdare tarafından karar düzeltme yoluna başvurulmuştur. Hukuki süreç devam etmektedir.

SASA… Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 312.188.000 TL Konsolide Net Dönem Kârı elde edilmiştir. Yönetim Kurulunun 24 Şubat 2021 tarihli toplantısında; -Kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere Net Dönem Kârından Esas Sözleşmemizin 31.maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 15.433.632,57-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 296.894.367,43-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 6.754.367,43-TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve kalan 290.000.000-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına, -Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise; yasal kayıtlarında yer alan 388.853.661,28-TL. Net Dönem Karından 80.181.009,84-TL'lik geçmiş yıl zararının düşülmesinden sonra, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak 15.433.632,57-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 293.379.018,87-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 3.379.018,87-TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve kalan 290.000.000-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına, -Mevcut 830.000.000-TL sermaye karşılığında pay sahiplerine %34,93975 oranında bedelsiz kâr payı dağıtılmasına, bu hususun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

SASA… Yönetim Kurulunun şirketin 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Mahmut BİLEN, Sn. Haci Ahmet KULAK ve Sn. Kadir BAL'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar vermiştir.

 SONME,SNPAM… İştirak Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik San. Tic. A.Ş. nin Liman İşletmeciliği faaliyetiyle ilgili olarak , 3.Kişilere yükleme hizmeti verme ruhsatı alınmış olup ilk yükleme hizmeti gerçekleştirilmiştir.

TATGD… Şirketi kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahipleri onayına sunulacaktır.

TKFEN… 19 Şubat 2021 tarihinde görevinden istifa eden Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Cansen Başaran-Symes'in yerine yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere H. Sedat Eratalar'ın atanmasına ve görüş alınmak üzere SPK'ya başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

TKFEN… Şirketin 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre toplam 60.125 bin TL "Ana Ortaklığa Ait Konsolide Net Dönem Zararı" oluşmuş olup, Yönetim Kurulu 2020 yılı konsolide mali sonuçlarına göre kar dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir.

TKNSA… Şirket Yönetim Kurulu'nun 25 Şubat 2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 85.295.812,80-TL. "Dönem Karı", VUK hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 124.616.333,41-TL ‘'Dönem Karı'' oluşmuştur. SPK düzenlemeleri gereği geçmiş yıllar zararlarının, geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmının net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınması gerektiği göz önünde bulundurularak; a) Şirketin Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarında 385.722.050,90 TL geçmiş yıllar zararlarının bulunması ve yapılan düzeltme sonrası dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, b) 2020 yılında oluşan dönem karının, sözü edilen geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, c) İşbu teklifin 29 Mart 2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

TKNSA… Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 13'üncü maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır. TSGYO… Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadiline T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 25.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061768448 sayılı yazısı ile onay verilmiştir.

TURGG…Şirket 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum derecelerini gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır. https://ift.tt/3bGCymf

YKGYO… Diğer A Grubu pay sahiplerinin Şirket sermayesinde sahibi olduğu paylarının, Şirket ortaklarından Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş'ye devrine ilişkin olarak Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'den Şirkete ulaşan açıklama ekteki şekildedir. https://ift.tt/3dKfSUV

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder