İller

3 Mart 2021 Çarşamba

Aygaz, kar payı dağıtacak


Aygaz A.Ş, kar payı dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

''Aygaz A.Ş yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş firması tarafından denetlenen 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar kabul edilmiş ve genel kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu finansal tablolar ile Aygaz A.Ş'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 24.889.000 TL net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise 288.855.078,84 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin 31.12.2020 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2020 yılı için ayrılmamasının, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 24.889.000 TL net dönem zararına 3.039.229,36 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu 21.849.770,64 TL bağışlar eklenmiş net dönem zararına ulaşıldığı görülmüş olup, 24.889.000,00 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıl karları ile mahsup edilmesinin, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 288.855.078,84 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı olduğu görülmüş olup buna göre sermaye piyasası mevzuatı ile şirket esas sözleşmesinin 17. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli genel kurulda pay sahipleri tarafından onaylanan şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde piyasa beklentileri, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının 150.000.000 TL pay sahiplerine, 13.500.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması şeklinde gerçekleştirilmesinin, pay sahiplerine ödenecek temettü toplamı olan 150.000.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin, yukarıdaki kar dağıtım teklifinin genel kurulca kabulü halinde ortaklara ödenecek toplam 150.000.000 TL kar payının ve 13.500.000 TL tutarındaki II. tertip genel kanuni yedek akçenin tamamının TFRS'ye göre geçmiş yıl karlarından yukarıda bahsi geçen mahsup işlemi sonrası oluşan 1.586.794.000 TL tutarındaki geçmiş yıl karlarından, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarımızda ise cari yıl diğer kazançlarından karşılanmasının, VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen 150.000.000 TL kar payı ve ayrılan 13.500.000 TL II. tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 125.355.078,84 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimî temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli pay için %50,00000 oranında ve 0,50000 TL brüt=net nakit kar payı, diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %50,00000 oranında ve 0,50000 TL brüt; %42,50000 oranında ve 0,42500 TL net nakit kar payı ödenmesinin, kar payı ödeme tarihinin 7 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlanması teklifinin 31 Mart 2021 tarihinde yapılacak şirketimiz olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder