İller

10 Mart 2021 Çarşamba

Piyasadan haberler


BERA… Yönetim Kurulumuzun 10.03.2021 tarihli toplantısında; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; - TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımıza göre 01.01.2020- 31.12.2020 hesap döneminde 27.776.125,05 -TL tutarında " Dönem Zararı" oluştuğu, - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14-1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış, Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; Esas Faaliyet Karı , Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler , Sürdürülen Faaliyetler "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile birlikte dikkate alındığında Ana Ortaklık Payının 352.292.988-TL olduğu, görülmektedir, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun kar payını düzenleyen 470.maddesinde yer alan "kar payı ancak safi kardan dağıtılabilir" hükmü gereğince 2020 yılında 27.776.125,05.TL "Dönem Zararı" oluşması sebebi ile kar dağıtımı yapılamayacaktır.

DARDL… Şirket 19.02.2021 tarihli Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Bildirimine ilişkin, esas sözleşme değişiklik tasarısı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

DEVA… İsviçre'de beşeri ilaçların satış ve dağıtımını yapmak üzere kurulan bağlı ortaklık Devatis AG'nin 100.000 İsviçre Frangı olan sermayesi 300.000 İsviçre Frangı artırılarak 400.000 İsviçre Frangına çıkarılmıştır. Şirket Devatis AG'nin % 100'üne sahip olduğundan 300.000 İsviçre Frangının tamamı şirket tarafından ödenmiştir.

EKGYO… 09.03.2021 Salı günü 1. Oturumu yapılan İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 18.03.2021 Perşembe günü saat:14:30'da yapılacaktır.

ERBOS… 10.03.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirket 2020 yılı hesap dönemine ait SPK Tebliği'ne göre hazırlanmış gelir tablosundaki dönem karından yasal kayıtlardan karşılanmak üzere brüt 20.000.000,00 'nin kar payı olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

FADE… Şirket Fade Gıda Yatırım San.Tic.A.Ş.'nin mevcut bağlı ortaklığı Hade Fidecilik Tarım Ürünl.San.Tic.A.Ş. Ye ait full otomasyonlu, bilgisayar kontrollü akıllı seralarında 2021 ekim-dikim sezonu için şu anda toplam 50 milyon Adet Fide siparişi alınmıştır. Bu siparişlerin 10 milyon adeti Fade gıdanın 2021 kurutma sezonu için Ege bölgesinde yerleşik sözleşmeli çiftçilerinden alınmış olup, kalan 40 milyon Fide siparişi ise piyasadaki firmalar ve bayilerden alınmıştır. GSDHO… Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 (BirMilyar) TL'den 1.500.000.000 (BirMilyarBeşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.03.2021 tarihinde onaylanmıştır. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

GOODY… Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu, 10.03.2021 tarihli kararıyla; 2020 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 151.247.313 TL net dönem karından; a) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 519/1 maddesinde öngörülen yasal kayıtlarda yer alan net dönem karının %5'i olan 24.344.452,60 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasının, b) SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yıl içinde yapılan bağışların dönem karına ilave edilerek ulaşılmış bulunan toplam 144.597.605,85 TL dağıtılabilir net dönem karından, i. Kar dağıtım politikasında belirlenen oranlar da dikkate alınarak %25 oranında ve 36.150.507,26 TL tutarında birinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasının, ii. TTK'nın 519/2 hükmü uyarınca %10 oranında 2.059.137,02 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasının, iii. 2019 geçmiş yıl karından %25 oranında ve 67.340.564,75 TL tutarında kar payının ortaklara dağıtılmasının, c) 103.491.072,01 TL brüt temettü üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,3833002 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 Mayıs 2021 tarihine kadar nakden dağıtılmasının, Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.

 GSRAY… Yönetim Kurulunun 08 Mart 2021 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi kapsamında Şirkette Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Ahmet Başar Gogen'in atanmasına karar verilmiştir. INFO, IYF… İşlem Aracılığı Yurt Dışı Pay ve Diğer Menkul Kıymetler için faaliyet izni talebiyle 24.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

KATMR… 25.01.2021 tarihli Anadolu Ajansı'nın "Kenya, Türkiye'den 118 zırhlı personel taşıyıcı satın alacak" haberiyle ilgili ihalenin teklifi alıcı makama iletilmiştir. 09.03.2021 tarihi itibariyle resmi olarak idari değerlendirme süreci başlamıştır.

KLN, KLNMA… Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

KRVGD… Şirket 29.12.2020 tarihinde yapmış olduğu "Yatırımlar Hakkında Bilgilendirme" başlıklı KAP bildiriminde bahsettiği 5. Jelly üretim hattının yatırım süreci tamamlanmış olup hat devreye alınmıştır. 5. Licorice hattında olduğu gibi 5. Jelly hattında da %90'ın üzerinde kapasite kullanım oranı ile üretim yapması planlanmaktadır. Bu üretim hattıyla beraber Jelly kategorisindeki üretim kapasitesi %26,5 oranında artacaktır. RALYH… Şirket 2020 yılı faaliyetlerinden zarar edilmesi hususu da dikkate alınarak gerek mevzuat, gerekse esas sözleşme ve kar dağıtım politikası çerçevesinde kar dağıtımı yapılmaması hususunun, 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine konulmak sureti ile Genel Kurula önerilmesine karar verilmiştir.

RAYSG… Şirket 2021 yılı Ocak-Şubat aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 294.688.270,52TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 40,71 oranında artış meydana gelmiştir.

TMPOL… Şirket Yönetim kurulu 10.03.2021 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre, 2020 yılı karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmının ortaklara dağıtılmayarak, 2021 yılında büyüme amaçlı finanse edilmesi amacıyla şirket bünyesinde bırakılması hususunun Olağan Genel Kurulda teklif edilmesi kararı alınmıştır.

ULAS… Şirket Yönetim Kurulu 10.03.2021 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak şu kararı almıştır: Şirket 2021 yılında yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 400.000,00 TL (dörtyüzbin) olması hususundaki teklifin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

ULKER… Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 33. maddesi ve 21 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak; Şirket uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketin ve ortakların, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak 2020 hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net karın brüt 276.600.000 TL'sinin ekteki "Kar Dağıtım Öneri Tablosu"na uygun olarak nakden kar payı olarak dağıtılması, 25.950.000 TL'sinin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler/yasal yedekler hesabına, 713.865.278 TL'sinin olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına, ve kar payının dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunu yapılacak olan ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunarız.

UZERB… Şirket 10.03.2021 tarih ve 2021/05 nolu Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan (solo) finansal tablolarına göre, 2020 yılı faaliyetlerinden 379.021 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre (912.202,21) TL dönem zararı gerçekleşmiştir. TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlarda bulunan dönem zararı tutarının "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılmasına ve yasal kayıtlara göre ''dağıtılabilir dönem karı'' oluşmaması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin Genel Kurul'un onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder