İller

11 Mart 2021 Perşembe

Piyasadan haberler


AKGRT… SPK onayına istinaden şirket kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi ve kayıtlı sermaye tavanı artışına ilişkin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılmıştı. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olunan başvuru ise 05.03.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır.

BLCYT… Yönetim Kurulunun 11/03/2021 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğu "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak; - Mevcut Çıkarılmış sermayenin % 20 oranına tekabül eden 13.500.000 Türk Lira'nın bedelsiz pay olarak dağıtılmasına, - Bedelsiz payların yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarının 06 Nisan 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun görüş ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

BNTAS… Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle şu kararları almıştır: 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000-TL'den 250.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına, 2. Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline, 3. Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmişti açıklamasına istinaden ; 09.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olunan Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı ekteki hali ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

DARDL… Borsa İstanbul yönetimince, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren şirket paylarının Yıldız Pazar' da işlem görmesi kararı alındığı bildirilmiştir.

DERAS… 11 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Kar Payı dağıtımı gündem maddesi olarak görüşülmüş ve Genel Kurul kar payı dağıtılmamasını onaylamıştır.

ESCOM… İştirak Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.’den alınan bilgiye göre, Yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım stratejisi doğrultusunda; İnteraktif Kredi Danışmanlık Anonim Şirketi'ne 8.000.000 TL değerleme üzerinden %5 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi. EasySoft Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ne 2.000.000 TL değerleme üzerinden %10 pay karşılığında yatırım yapılmasına karar verildi.

KAREL… TOGG'dan gelen "Letter of Nomination" bir satın alma siparişi değildir. "Letter of Nomination" ancak belirli bir zaman planı içinde tasarım ve ürünleştirme dahil belirli şartların yerine getirilmesi halinde satın alma siparişine dönüşebilecektir. "Letter of Nomination"ın satın alma siparişine dönüşebilmesi için TOGG ile şirket arasında satın alma detaylarında ayrıca mutabık kalınması gerekmektedir.

KRDMA, KRDMB, KRDMD… Şirket kayıtlı sermaye tavanının geçerlik süresinin uzatılarak 2021-2025 yılları olarak belirlenmesi ve bu amaçla şirket ana sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliğine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2021 tarih E-29833736-110.04.04-3292 sayılı yazısında uygun bulunmuştur.

KATMR… Şirket %13,81 oranlı hakim hissedarı Sn. İsmail Katmerci 11.03.2021 tarihinde; 4,60 – 4,94 TL fiyat aralığından 9.890.000 TL toplam nominal tutarlı payı Borsa İstanbul AŞ.' de satmış olup satış sonrası Sn.İsmail Katmerci'nin şirket paylarındaki oy oranı %9,26 ' e düşmüştür. Şirket %4,40 oranlı ortağı Mehmet Katmerci 11.03.2021 tarihinde 4,50 TL fiyatından özel emirle 3.440.000 TL toplam nominal tutarlı payı Borsa İstanbul AŞ.'de satmış olup satış sonrası Sn. Mehmet Katmerci'nin şirket paylarında ki oy oranı %2,82' ye düşmüştür. Şirket %4,40 oranlı ortağı Furkan Katmerci 11.03.2021 tarihinde 4,50 TL fiyatından özel emirle 3.720.000 TL toplam nominal tutarlı payı Borsa İstanbul AŞ.'de satmış olup satış sonrası Sn. Furkan Katmerci'nin şirket paylarında ki oy oranı %2,69' a düşmüştür. Şirket %4,40 oranlı ortağı Havva Katmerci 11.03.2021 tarihinde 4,50 TL fiyatından özel emirle 3.720.000 TL toplam nominal tutarlı payı Borsa İstanbul AŞ.'de satmış olup satış sonrası Sn. Havva Katmerci'nin şirket paylarında ki oy oranı %2,69' a düşmüştür. Şirket %4,40 oranlı ortağı Ayşenur Çobanoğlu 11.03.2021 tarihinde 4,50 TL fiyatından özel emirle 3.720.000 TL toplam nominal tutarlı payı Borsa İstanbul AŞ.'de satmış olup satış sonrası Sn. Ayşenur Çobanoğlu'nun şirket paylarında ki oy oranı %2,69' a düşmüştür. 11.03.2021 tarihinde Şirket pay sahiplerinden Sn. İsmail Katmerci, Sn. Havva Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Furkan Katmerci ve Sn. Ayşe Nur Çobanoğlu tarafından gerçekleştirilen pay satış işlemleri kapsamında elde edilen gelirlerden Şirketin üstlenmiş olduğu ve üstleneceği başta savunma sanayiine dönük projeler olmak üzere ve büyüme stratejileri çerçevesinde ortaya çıkan ve çıkabilecek işletme sermayesi ihtiyacının temini, bununla birlikte vadesi gelecek finansal borçların anapara ve faizlerinin ödenmesi amacıyla Şirkete kaynak aktarımı gerçekleştirilecektir. KUYAS… 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ektedir. https://ift.tt/38yxzTT

MEGAP… Firmanın orta ve uzun vade yatırım planları doğrultusunda Adıyaman Besni Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika yerleşkesi 2020 Aralık ayında başlayan faaliyetlerine devam etmektedir. Yönetim Kurulunun, Adıyaman – Besni fabrika yerleşkesinde 2021 Ekim ayında tamamlanması beklenen, aylık 900 ton işlem kapasiteli kumaş boya ve apreleme işi üzerine tesis kurulması ve 80 milyon TL maliyeti olacağı öngörülen yeni yatırım için 6. Bölge kapsamında yeni bir yatırım teşvik belgesi alınması için Alfa Global Danışmanlık A.Ş. firmasına yetki verilmesine karar verdiği, 25.02.2021 tarihli özel durum açıklaması KAP' da duyurulmuştu. Yatırım teşvik belgesi kapsamında, tesisin makine parkurunu oluşturmak adına DMS Dilmenler Makine ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile yaklaşık 2,5 Milyon Euro değerinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu tutarın tamamının özkaynaklar ile finanse edilmesi öngörülmektedir. Siparişi verilen makine ve teçhizatın Eylül/Ekim 2021 tarihine kadar teslimi ve fabrikaya kurulması beklenmektedir.

NTHOL… Bilindiği üzere Şirketin sahip olduğu iştiraklerin büyük bir çoğunluğu faaliyetlerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Karadağ, Bulgaristan, Hırvatistan olmak üzere yurtdışında gerçekleştirmektedir. 2020 yılının Mart ayından başlayıp günümüze kadar devam eden küresel salgında, bu ülkelerin kamu yetkilileri belli aralıklarla uzun süreli "tam gün" sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere sınır geçiş kısıtlanmaları gibi tedbirler almışlardır. Bu nedenle yurtdışı tüm iştirakler faaliyetlerine belirlenen süreler içerisinde ara vermek zorunda kalmışlardır. Net Holding A.Ş. olarak 2020 yıl sonu konsolide finansal rapor için gerekli olan, grup şirketleri finansal verileri, kısıtlı personel ile sağlıklı olarak temin edilememektedir.

OLMIP… Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile Şirket arasında devam eden ve 01.01.2021 - 31.12.2023 dönemini kapsayan 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.

POLHO… 2020 Yılı Kar Dağıtımı Teklifi Hakkında: https://ift.tt/3evG5af

SARKY… 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisi hakkında. https://ift.tt/38xd5L8

SERVE… Şirkette 2020 yılı faaliyetleri zararla sonuçlanması nedeniyle 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına, · 2021 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

SMRVA… Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararı gereği, tek pay sahibi Asv Holding A.Ş.'ye geçmiş yıl karlarından ve 2020 karından karşılanmak üzere 10.000.000,00 TL kar payı dağıtımı kararı alınmıştır. 11.03.2021 tarihinde 8.000.000,00 TL ödenmiş olup, kalan tutardan 1.500.000,00 TL kar payı ödemesi daha yapılmıştır. Kalan 500.000,00 TL' si de 2021 ylıı içerisinde ödenecektir. SNKRN… Şirket 29.12.2020 tarihli KAP açıklaması ile kamuoyuna duyurulan Bağlı Ortaklık Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile HSY YAPI İNŞAAT & AKIN İNŞAAT & KAM İNŞAAT İŞ ORTAKLIĞI arasında imzalanan iş sözleşmesine mahsuben 2.155.000.- TL çek ödemesi alınmıştır. Şirket 30.12.2020 tarihli KAP açıklaması ile kamuoyuna duyurulan Bağlı Ortaklığımız Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile KAM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ & GÜVEN-İŞ MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI arasında imzalanan iş sözleşmesine mahsuben 2.875.000.- TL çek ödemesi alınmıştır.

SOKM… Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 25. maddesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikasının değerlendirilmesi neticesinde; Şirket uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak 2020 hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net karın brüt 79.565.667 TL'sinin "Kar Dağıtım Öneri Tablosu"na uygun olarak nakden kar payı olarak dağıtılması, kalan bakiyenin olağanüstü yedekler hesabına aktarılması ve kar payının dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 TUKAS… Yönetim Kurulunun 11.03.2021 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda dönem karı 127.897.705 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 125.803.509 TL net dönem kârı mevcuttur. Şirket yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli Şirket stratejisi ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi ve genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, SPK uygulamaları gereği kar payı dağıtılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 VKFYO… Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 11.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruda, Kurul'un 10.03.2021 tarih ve E-12233903-335.07-3158 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiştir.

 

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder