İller

15 Mart 2021 Pazartesi

Piyasadan haberler


ADEL… Şirket 31.08.2020 tarihinde sona eren Toplu-İş Sözleşmesinin yeni dönemine ilişkin başlamış bulunan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri neticesinde uzlaşmaya varılamamış olduğu, 23 Aralık 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla halka açıklanmıştı. AĞAÇ-İŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası yönetimince 6356 sayılı Kanun uyarınca grev kararı ve bu grevin 8 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya konulacağına ilişkin karar 12 Mart 2021 tarihinde Şirkete tebliğ edilmiştir. Taraflar arasında görüşmeler devam etmektedir.

AYES… Yönetim Kurulu toplanarak şu belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi yasalarına göre hazırlanmış olan 31.12.2020 bilançosunda dönem net kârı 12.008.556,08 TL iken; Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise, 15.426.682,00 TL'dir. Sermaye Piyasası Mevzuat gereği; TMS'ye göre hazırlanan finansal tablolardaki "net dağıtılabilir dönem kârı" ile TTK ve Vergi yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârından" düşük olan "net dağıtılabilir dönem karı" olarak dikkate alınır. Şirket'in 31.12.2020 tarihli bilançosunda tahakkuk eden dönem net karından Kanun ve Ana Sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan karın özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Yasal kayıtlarda ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve dipnotlarında gözüken, 6111 Sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karşılık tutarından; ödenmiş sermayenin %10'una (yüzde onuna) tekabül eden 1.502.820 TL (Bir milyon beş yüz iki bin sekiz yüz yirmi TL) tutarındaki bedelin 11 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılmasına, Yine, Yasal kayıtlarında ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve dipnotlarında gözüken, 6111 Sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karşılık tutarından; 200.000 TL tutarında Eğitim Fonunun üniversite öğrencisi olan ihtiyaç sahibi şirket hissedarlarının çocukları ve yakınlarına burs olarak verilmesine ve bu hususlarla ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesine, Tüm maddelerin 12 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir

CEMAS… Şirket, LaFarge grubu tarafından 2021 ilk yarısı için açılan toplam 5 milyon TL değerindeki bölgesel bir ihaleyi kazanmıştır. İhale konusu çimento bilyaları, Mayıs 2021 tarihine kadar üretilip teslim edilecektir. 2021 yılında LaFarge grubu tarafından açılacak başka ihalelere de teklif verilecektir.

ECILC… Yönetim Kurulunun 12 Mart 2021 tarihli toplantısında; Şirket 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 301.245.713 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 395.639.566 TL olduğunu tespit etmiştir. 2020 yılı karının dağıtımı konusunda ise; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmenin 26. Maddesi'ne uyularak ve Kar Dağıtım Politikasında belirtilen ilkeler çerçevesinde değerlendirmelerimiz yapılarak, dönem karının dağıtımında konsolide finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmış olup, belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılmasının Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir. 1) Şirket çıkarılmış sermayesinin %22'sine tekabül eden 150.757.200 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması, 2) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %22, tam mükellef gerçek kişi ortaklar ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklar vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesi, 3) Yasal kayıtlara göre oluşan 475.820.572 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 233.232.946 TL'lik tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması, 4) Dağıtıma 26 Nisan 2021 tarihinde başlanması, konusunda 2020 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklara öneri götürülmesine karar verilmiştir.

ECZYT… 12 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Şirket 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem karının 135.983.722 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümlerine göre hazırlanan yasal finansal tablolarda ise 97.845.711 TL olduğunu tespit etmiştir. 2020 yılı karının dağıtımı konusunda ise; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmenin 37.maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikasında belirtilen esaslara uygun olarak, belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak kar dağıtım önerisinin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede; 1) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarındaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı, sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2020 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılmaması, 2) Şirket çıkarılmış sermayesinin %124'üne tekabül eden 130.200.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması, dağıtılmasına karar verilen karın; TFRS uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre tamamının 135.983.722 TL'lik "net dağıtılabilir dönem karı"ndan karşılanması, bakiye kalan 5.783.722 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması, VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre 97.845.711 TL'lik kısmının 2020 yılı "yasal net dağıtılabilir dönem karı"ndan, bakiye 32.354.289 TL'lik kısmının ise "2019 yılı olağanüstü yedekler" hesabından karşılanması, 3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %124, tam mükellef gerçek kişi ortaklar ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortakların vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi, ve 4) Temettü dağıtımına 28.04.2021 tarihinde başlanılması, hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

EDIP… Şirket 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen bireysel mali tablosuna göre 60.266,02 TL dönem zararı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre de 201.797.491 TL (ana ortaklık payları 201.796.236 TL) dönem zararı oluşmuştur. Buna göre SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere; her iki mali tabloda dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, cari yıl dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

ESEN… Şirket 12 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2020 yılı hesap dönemi kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 19 Nisan 2021 olarak belirlenmesi hususlarının, 12 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

FLAP… Şirket 2019 yılında yapmış olduğu sermaye artırım başvurusunu, Sermaye Piyasası Kurulu 03.10.2019 tarih ve 55/1291 sayılı kararı ile reddettiğini bildirmiş, şirketin karar karşısında yargı yoluna gittiği 25.11.2019 tarihli KAP bildiriminde duyurulmuştu. 01.12.2020 tarihinde %200 oranında sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu sermaye artırım başvurusunu 11.03.2021 tarihli bülteninde duyurarak onaylamıştır. Sermaye artırım başvurusunun onaylanması ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'na karşı açılan davadan 12.03.2021 tarihli dilekçe ile feragat edilmiştir.

GARFA… Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği izin başvurusu, Kurul'un 11.03.2021 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür.

FRIGO… Bugün toplanan ‘'Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘' Yönetim Kurulu; TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 17.051.176.-TL, yasal kayıtlarda ise 17.071.548,32.-TL olarak gerçekleştiği hususunun Genel Kurulun bilgisine sunulmasına, -Net dağıtılabilir dönem karının şirketin önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kullanılmak üzere, mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve ileriki dönemlerde nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için, pay sahiplerine 2020 yılı faaliyet dönemi için nakit kar payı dağıtımı yapılmamasına, -2020 faaliyet yılı dağıtılabilir net dönem karından 16.900.000.-TL'sının bedelsiz pay olarak, tüm pay sahiplerine, payları oranında (% 152,25225 oranında) (1 TL nominal bedelli pay için 1,52252.TL) dağıtılmasına, Vergi usul kanunu hükümlerine göre hesaplanan 2020 yılı karından kalan tutar 171.548,32.- TL'nın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasının, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri doğrultusunda hesaplanan 2020 yılı karından kalan tutar 98.231.-TL'nın Olağanüstü Yedek olarak Geçmiş Yıl Karlarında izlenmesinin Olağan Genel Kurula tavsiye edilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

GOZDE… 11.05.2018 tarihli özel durum açıklamasında Şirket nakdi kredilerinin Sendikasyon Kredisi çerçevesinde Yıldız Holding seviyesine taşındığı ve aktarılan nakdi kredi miktarı ile sınırlı olarak Sendikasyon Kredisine garantör olduğu bildirilmişti. Şirket Kümaş Manyezit Sanayi AŞ’deki paylarının satışından elde edilen gelir ile Sendikasyon Kredi borcu geri ödemesi gerçekleştirilmiş ve bu çerçevede Şirket Sendikasyon Kredisi tahtındaki garantörlüğü ve bu kapsamdaki yükümlülükleri sona ermiştir.

 GOZDE… Portföy Şirketlerinden Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin Halka Arz Başvurusu Hk… Şirket tarafından KAP'a yapılan 15.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, %54,30 oranında hissedarı olunan, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti işlerini yapan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin (Penta) bir kısım paylarının sermaye artırımı ve ortak pay satışı suretiyle halka arzının (İşlem) planlanmakta olduğu ve söz konusu İşlem'i koordine etmek ve çeşitli konularda danışmanlık yapmak üzere İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirildiği duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) Penta paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (12.03.2021) başvuru yapılmıştır.

INTEM… Şirket Yönetim Kurulu'nun 12 Mart 2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 2.732.689 TL "Dönem Karı", VUK hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 21.706.497 TL ‘'Dönem Zararı'' oluşmuştur. SPK düzenlemeleri gereği geçmiş yıllar zararlarının, geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmının net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınması gerektiği göz önünde bulundurularak; a) Şirketin Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarında 39.211.993 TL geçmiş yıllar zararlarının bulunması ve yapılan düzeltme sonrası dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, b) 2020 yılında oluşan dönem karının, sözü edilen geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, c) Dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımıza göre oluşan 21.706.497 TL dönem zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına, d) İşbu teklifin Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

 IZFAS… Borsa İstanbul A.Ş. nin 11.03.2021 gün 2021 / 17 sayılı duyurusu ile firma 01.04.2021 den itibaren " ana pazar " da işlem görmesine karar verilmiştir.

JANTS… Şirket bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında şu karar alınmıştır. İştirak Jmw Jant San.ve Tic. A.Ş. 15.03.2021 tarihinde yapacağı Genel Kurul da sermayesini 52.200.000.TL'sından 8.820.000.TL artırarak 61.020.000.TL'sına çıkaracaktır. Artırılan sermayedeki paya Jantsa'nın %50 ile 441.000 adet 4.410.000.TL'lik hisse ile katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Diğer %50 lik kısma İştirakin İtalyan Ortağı MW Italia S.R.L katılacaktır. Ortaklık hisse payı %49,9971 den %49,9975 çıkacak ve paya düşen nakit sermaye artışı için 4.410.000.TL 16.03.2021 tarihinde iştirake ödenecektir. İştirakteki nakit sermaye artışı olan 8.820.000.TL İtalya dan getirilecek olan ilave hat yatırımında kullanılacak ve ayrıca bu yatırım için iştirak bir kısım kredi alacaktır. Binek oto ve hafif ticari araç jant üretim kapasitesi ilave hat ile birlikte 1.500.000.adetten 3.000.000.adete çıkması planlanmıştır.

KFEIN… Şirket sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2020 itibariyle oluşan sırasıyla 31.609.628,52 TL ve 73.640.528,56 TL net dağıtılabilir dönem karından, toplam 1.000.000 TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KLN, KLNMA… Banka Yönetim Kurulu tarafından, iştirak Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olacağı; ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş.'nin stratejik yatırımcısı olacağı, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında kurulması planlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için toplam fon taahhüt büyüklüğünün %10'unu geçmemek üzere 10.000.000 TL yatırım taahhüdünde bulunulmasına karar verilmiştir.

KONTR… 23 Aralık 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında, Şirket tarafından bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı kurulmasına karar verildiği pay sahipleri ve kamuoyuna açıklanmış ve 07 Ocak 2021 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında ise girişim sermayesi yatırım ortaklığı kuruluş izninin alınabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunulduğu pay sahipleri ve kamuoyuna duyurulmuştu. Şirket, 12.03.2021 tarih ve 2021/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında, Şirket tarafından iştirak edilecek girişim sermayesi yatırım ortaklığının unvanı belirlenmiş ve Şirket tarafından iştirak edilecek sermaye miktarında değişiklikler yapılmıştır. Anılan Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte; 1.Şirketin 23.12.2020 tarih ve 2020/35 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın iptaline, 2.Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun surette payların halka arz etmek üzere, 150.000.000,00- Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000,00- Türk Lirası tutarında başlangıç sermayesine sahip İnvision Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kurulmasına, 3.Kurulacak olan İnvision Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 30.000.000,00- Türk Lirası tutarındaki başlangıç sermayesinin, her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değere sahip 300.000 adet (A) grubu nama yazılı pay ve 29.700.000 adet (B) grubu nama yazılı paya ayrılmasına, 4.Şirket tarafından, İnvision Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne %65,61 oranında iştirak edilerek her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değerde 153.000 adet (A) grubu pay ve 19.530.000 adet (B) grubu paya karşılık gelen toplamda 19.683.000,00- Türk Lirası'nın nakden taahhüt edilip kuruluş iznini takiben ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili işlemleri sırasında ödenmesine, 5.İnvision Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için Şirket Genel Müdürü Osman Şahin Köşker'in yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

KRONT… TTK madde 390/4 uyarınca Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılan yazılı öneri üzerine, imzası olan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile şu kararlar alınmıştır: 1. Şirketin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2020 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 10.590.254 TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 12.036.520 TL'dir) olduğu anlaşılmaktadır, 2. 2020 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak Şirket yatırımlarında kullanılması amacıyla Şirket hesaplarında bırakılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına, 3. Buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberinde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve ekte yer alan kar dağıtım tablosunun ilan edilmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

LOGO… Şirket Yönetim Kurulunun 12.03.2021 tarihli toplantısında; 1- Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 118.070.266.-TL (konsolide) dönem karı elde edilmiş olup, bunun 114.528.012.-TL'si vergiler düşüldükten sonra ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 2- Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ekli kar dağıtım tablosuna uygun olarak: i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın; brüt 30.000.000.-TL'lik (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 1,2-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %120) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması, ii. Çıkarılmış sermaye üzerinden %300 oranına tekabül eden, 75.000.000.-TL'lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması, bedelsiz olarak dağıtılacak kar payının 32.990.407.-TL'lik kısmının Net Dönem Karından, 42.009.593.-TL'lik kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan geçmiş dönem karlarından karşılanması, iii. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 2.423.768,50.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, iv. Kalan karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması, v. Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payının 19.04.2021 tarihinde, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine; katılanların oybirliğiyle karar verildi.

MERKO… Şirket 03.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurduğu revize tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla bugün (12.03.2021) itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş’ye başvuru yapılmıştır.

MERKO… 27.11.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulan "Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor “da belirtilen D.NOMIKOS S.A'ya olan toplam 872.974 EURO borcun tamamı kapatılmıştır.

NATEN… Şirket 12 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2020 yılı hesap dönemi kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 19 Nisan 2021 olarak belirlenmesi hususlarının, 12 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ORMA… Üyesi olunan Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası (Ağaç-iş) arasında Şirket adına devam etmekte olan Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlık ile sonuçlanması nedeniyle Ağaç-iş Sendikası tarafından grev kararı ve 02.04.2021 tarihi itibariyle grev uygulama kararı alınarak tebliğ edilmiştir.

OYLUM… Şirket 01.01.2020-31.12.2020 dönemi mali tablolarındaki karın dağıtılmaması teklifinin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

PAGYO… Yönetim Kurulu 2019 yılına ilişkin temettüye ait 4. taksit tutarı ve zamanını belirlemiştir. Dördüncü taksit hak kullanım tarihi 16/03/2021, kayıt tarihi 17/03/2021, ödeme tarihi ise 18/03/2021 olarak belirlenmiştir. Toplamda 8.091.000 TL dağıtılacak olup hisse başına 0,0930 TL ödeme yapılacaktır. (nominal değer üzerinden %9,3 oranında)

PRZMA… Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.03.2021 tarihli kararına istinaden; Şirket kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020 yılı sonu itibari ile dolması üzerine 2021-2025 yılları arasında (5 yıl) geçerli olacak şekilde Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı (6) ncı maddesinin tadiline, konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, T.C Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Şirket Genel Kurulu gibi, ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince bütün muamelelerin yerine getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

SARKY… 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisi hakkında… https://ift.tt/3bLMWKM SELGD… Şirket 2020 yılı faaliyetleri sonucu dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına, ilişkin teklifin, yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

SMART… Şirket Yönetim Kurulu 12.03.2021 tarih ve 2021-09 sayılı toplantısında, Şirket 31.12.2020 itibariyle sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarda 3.482.228,77 TL ve yasal kayıtlarda (bireysel) 4.886.443,47 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edilmiş olup, şirket mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için 2020 yılı faaliyetlerinden oluşan dönem karından kar dağıtımı yapılmayarak öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılması ve önerinin 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

TRILC… Hepatit B aşısının Türkiye'de üretimine geçişi için Kore menşeili LG Chem Ve Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. arasında 12.3.2021 tarihinde anlaşma imzalanmıştır . Bu anlaşma ile birlikte hepatit B aşısının da yerlileştirilmesi için ithalden imale geçiş süreci başlatılmış olup girilecek ilk ihalede yüzde 15 yerli malı avantajından faydalanılacaktır. T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Bulaşıcı hastalıkları önleyici Bağışıklama programı kapsamında yer alan Hepatit B aşısının TİTCK (Türkiye İlaç Eczacılık Tıbbi Cihaz Kurumu ) tarafından ruhsatlandırma çalışmalarının 150 günde tamamlanması imtiyazını sağlayan yüksek öncelik ve GMP denetim süreçlerinin hızlandırılmasını sağlayan GMP/2 Öncelik onayları da alınmıştır.

ULAS… Şirket Yönetim Kurulu 12.03.2021 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak, 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde vergi bilançosuna göre zarar etmiş olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1)'ne göre kar dağıtma imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında kar dağıtımı yapılamayacağının pay sahiplerinin bilgisine ve genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

USAK… Yönetim Kurulunun yapmış olduğu toplantıda 2020 Yılı Faaliyetlerinden oluşan karının Yasal yedekler ayrıldıktan sonraki kısmını Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılması hususunun 05.04.2021 tarihinde yapılacak olan genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder