İller

16 Mart 2021 Salı

Piyasadan haberler


AKGRT… Şirket kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının 750.000.000.- TL olarak arttırılmasına, Genel Kurul'ca karar verilmiştir.

AKGRT… Şirket tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PwC) tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 432.342.886-TL "Dönem Net Karı" elde edilmiştir. Söz konusu dönem net karından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra; pay sahiplerine sermayenin %100'ü oranında toplam 306.000.000-TL brüt kar payının dağıtılması ve ödemelerin 201.960.000 TL'lik kısmının 18 Mart 2021 tarihinden itibaren, geri kalan 104.040.000 TL'lik kısmının 06 Eylül 2021 tarihinden itibaren olmak üzere iki taksit halinde nakden dağıtılması hususunun, 16 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

A1CAP, ACP… ANKARA - ÇANKAYA İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI "Sermaye Piyasası Kurulunun 26.02.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-2477 sayılı yazısı ile "Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N266 Tepe Prime İş Merkezi B Blok N62 Çankaya / ANKARA adresinde, T:+90 312 309 02 60 İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.

A1CAP, ACP… ESKİŞEHİR İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI "Sermaye Piyasası Kurulunun 03.03.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-2705 sayılı yazısı ile "Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi N13 Yalçın Kılıçoğlu Plaza K:5 D:508 Tepebaşı / ESKİŞEHİR adresinde, T:+90 222 502 01 64 İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.

AKSA… Esas sözleşme'nin "Merkez ve Şubeler"başlıklı 4 nolu maddesinin ve "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin başvuru EPDK'nın E-85780303-110.01.01.01 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı' nın E-50035491-431.02-00062199914 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur. Gerekli onayları tamamlanmış olan esas sözleşme tadil tasarısı onaylanmış hali ile yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

AVISA… Söz konusu tadil 16 Mart 2021 tarihli genel kurul toplantısında onaylanarak karara bağlanmıştır.

AVISA… Şirket 16.03.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında, toplam brüt 160.000.000 TL kar payının iki taksitte yukarıda yer alan tablo çerçevesinde dağıtılmasına karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918571

EPLAS… Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme tadili ykk revizyonu: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918422

ESCOM… İştirak Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre; Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejisi doğrultusunda, Eyurtlar İnternet ve Reklam Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'ne 1.000.000 TL değerleme üzerinden %15 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi. Öğrenci yurtlarını internet ve mobil ortamlarda tanıtan ve rezervasyon yaptıran pazaryeri platformu Eyurtlar, öğrencilerin kendilerine uygun yurt bulmasına yardımcı oluyor.

 IDEAS… Şirket 16.03.2021 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; 2020 yılı faaliyetleri sonucu kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

IDEAS… Şirket 21.10.2020 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'sına çıkarılması ve Şirket esas sözleşmesinin 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesi, 21 ve 22. maddelerinin çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.10.2020 tarihi itibarıyla başvuruda bulunulmuştur. Esas Sözleşme tadili 24.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

FROTO… Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirket ile Ford Motor Company arasında bu projeyi gerçekleştirmek amacıyla 1T Cargo Van Fason Üretim ve Tedarik Anlaşması, Yedek Parça Tedarik Anlaşması, Teknoloji ve Üretim Lisans Çerçeve Anlaşması ve ona bağlı olan Araç Programı Ürün Lisans Spesifikasyonları Ek Anlaşması imzalanmıştır. İlgili anlaşmalar uyarınca proje kapsamındaki 1 tonluk orta ticari aracımız ‘Yeni Nesil Ford Transit Custom' ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarının Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında 2023 yılının ilk yarısından itibaren kademeli olarak ve çoğu ihracata yönelik olacak şekilde üretilmesi öngörülmektedir. Ayrıca; Ford Motor Company ve Volkswagen AG'nin stratejik ortaklığı kapsamında Volkswagen AG'nin yeni nesil 1 tonluk ticari araç modelinin de Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında üretilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede önümüzdeki 5 yıl içerisinde Şirket tarafından toplam 1.390 milyon Euro yatırım yapılması, halihazırda 180.000 adet olan mevcut benzer nitelikteki aracın yerine geçmek üzere, 405.000 adetlik yıllık ortalama 1 tonluk orta ticari araç üretim kapasitesi kurulması ve 11 yıl süreyle üretim yapılması öngörülmektedir. Üretilecek araçların, yurt içinde Ford Otosan tarafından satışı gerçekleştirilecek Ford markalı olanlar haricindeki kısmının, Ford Motor Company'ye veya bağlı şirketlerine satılarak, satışların maliyet artı yöntemiyle fiyatlandırılması, yatırım maliyetlerinin önemli bir kısmının satışlar aracılığıyla Ford Motor Company'ye aktarılması öngörülmektedir. İlgili anlaşmaların onayına ilişkin yönetim kurulu kararı tüm üyelerin oybirliğiyle alınmıştır. Söz konusu yatırım, Şirket tarafından 4 Aralık 2020 tarihinde duyurulan Yeni Nesil Ticari Araç Projeleri ile ilgili ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımları için alınan ve Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650,000 adede çıkartan 20.501.205.701 TL tutarında Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında gerçekleştirilecektir.

IEYHO, CEMAS… Şirket, Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) ‘nin devam eden sermaye artırımı rüçhan hakkı kullanımı sürecinde, bu gün itibarı ile rüçhan haklarının tamamını kullanarak CEMAS sermayesindeki nominal pay tutarını 8.665.000,75 TL den, 14.459.947,90 TL ' ye çıkarmıştır.

 INFO, IYF… Şirket 15.03.2021 tarih ve 28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; Şirketin 17.02.2021 tarih ve 18 sayılı kararının aşağıda belirtilen husus üzerine güncellenmesine; Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla 6322 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen 325/A maddesiyle kurumlar vergisi mükelleflerine ilgili dönem kazancından girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı getirilmiştir. Aynı kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen (g) bendi ile de VUK un 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir. 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda 48.813.943 TL, yasal kayıtlara göre ise 46.892.146 TL net dönem karı bulunmakta olup; Bu çerçevede Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan 5.900.000.-TL girişim sermayesi fonu ayrılmasına, dağıtılabilir net dönem karından olmak üzere 38.100.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılmasına, Söz konusu hususların onayı için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına ve Kar Dağıtım Tablosunun ekteki gibi düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918550

ISBIR… Yönetim Kurulunun 16.03.2021 tarihli toplantısında; Şirketin 09.04.2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında -Ortakların onayına sunulmak üzere, sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine, (ödenmiş sermayeye göre % 300 oranında) 1.905.120 TL kar payı ödenmesi, -Buna göre ayrılan; 1.905.120 TL.’nin ortaklara 1 TL nominal değerli hisse başına 3,00 TL nakit kar payı olarak dağıtılması ve nakit kar dağıtımının 03/05/2021 tarihinde yapılması, hususlarında karar alınmıştır.

KRVGD… 19.01.2021 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere Avrupa Birliği sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir şirket ile hisse alımına yönelik olarak ön protokol imzalanmıştı. Vergisel, hukuksal ve finansal durum tespit çalışmaları devam etmekte olup sürecin seyrinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

LKMNH… Yönetim Kurulu 27.03.2021 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere 2020 Yılı karından gerekli yedekler ayrıldıktan sonra yazılı şekilde dağıtılması teklif etmiştir. Pay sahiplerine %50 oranında (12.000.000 TL) bedelsiz hisse olarak dağıtılacak olup Genel Kurul Toplantısı sonrası Sermaye Piyasası Kurulu'na ve diğer Resmi Kurumlara başvuru yapılacak, yasal işlemler tamamlandıktan sonra bedelsiz hisse dağıtımı gerçekleşecektir. Bu işlem sonrası Şirketin mevcut 24.000.000-TL olan sermayesi %50 artarak 36.000.000-TL olacaktır. Pay Sahiplerine 8.000.000-TL brüt nakit kar payı iki eşit taksitte 20.09.2021 ve 22.11.2021 tarihlerinde ödenecektir.

NIBAS… Yönetim Kurulunun 16.03.2021 tarihli 2020 Yılı Kâr Payı dağıtımına ilişkin kararı: Şirket Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarında ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına, karar verilmiştir.

PAPIL… 20.07.2020 tarihinde Şirket'imiz ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı arasında Proje Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. Başarı ile tamamlanan BIYOKLA - Papilon Evden Akıllı Yoklama Ve Bildirim Yükümlülüğü Sistemi projesine ilişkin onay yazısı tarafımıza bugün ulaşmış ve akabinde TÜBİTAK'ın uygun gördüğü oran doğrultusunda hesaplanan 93.967-TL teşvik tutarı Şirket'imiz hesaplarına ödenmiştir. TÜBİTAK desteği ile yerli ve milli olarak geliştirilmiş olan ürünün tüm hakları, algoritması ve teknolojisi PAPİLON'a aittir.

RYGYO… Şirket 16/03/2021 tarih ve 631 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereğince; Pioneer Tohumculuk A.Ş.(USA) ile Reysas GYO A.Ş. arasında 5+5 toplam 10 yıl süreli yeni depo kira sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan kira sözleşmesine göre yıllık %12 enflasyon artış öngörüsü ile 10 yılda yaklaşık toplam 330 milyon TL+KDV gelir elde edilmesi beklenmektedir. Yeni inşa edilecek deponun Ekim 2021 tarihinde kiracıya teslim edilmesi planlanmaktadır.

SANFM… Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarına göre; Ertelenmiş Vergi Gideri ve Dönem Vergi Gideri birlikte dikkate alındığında 7.079.580 TL tutarında Net Dönem Karı bulunduğu, bu tutardan TTK uyarınca 245.403,53 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve SPK Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 3.489.116 TL tutarında Geçmiş Yıllar Zararları indirildikten sonra, 3.345.060,47 TL tutarında Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu ve Net Dağıtılabilir Dönem Karının Şirket sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla Kar Dağıtımı yapılmayarak, Geçmiş Yıllar Karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir. Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan yasal muhasebe kayıtlarımıza göre Şirket Geçmiş Yıllar Zararları hesabında bulunan 3.871.019 TL' sının Geçmiş Yıllar Karları hesabında bulunan 5.685.829,31 TL' sına mahsup edilerek Geçmiş Yıllar Zararları hesabın sıfırlanmasına, Geçmiş Yıllar Karları hesabındaki 5.685.829,31 TL'sından TTK uyarınca 284.291,47 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ayrıca Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarında 6.402.758,51 TL tutarında oluşan Net Dönem Karı'ndan 1.494.688,02 TL tutarında Dönem Vergi Gideri indirilmesinden sonra kalan 4.908.070,49 TL Net Kar'dan da TTK uyarınca 245.403,53 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 4.662.666,96 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" nın Geçmiş Yıllar Karları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına ilişkin kararları, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda paydaşların onayına sunulacaktır.

SMRFA… Şirket Halka Arz Başvuru Süreci Kapsamında İmtiyazlı Paylar Öngörülmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ektedir. kap.org.tr/tr/Bildirim/918480

TCELL… Şirket Yönetim Kurulu, Şirket esas sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, brüt 2.585.787.148 TL kâr payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr dağıtım öneri tablosu uyarınca, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 1,1753578 TL (net 0,9990541 TL) olarak nakden, 30 Nisan, 30 Temmuz ve 27 Ekim tarihlerinde üç eşit taksitte, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılması hususunun, 2020 yılına ilişkin yapılacak olan Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesine karar vermiştir.

TOASO… 11.02.2021 ve 17.02.2021 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketin 16.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır. Kar payı dağıtımına 24.03.2021 tarihinde başlanılacak olup; kar payı, halka açık pay sahibi hissedarların hesabına T+2 valörlü olarak yansıyacaktır.

TOASO… Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesine, Genel Kurul'ca karar verilmiştir.

 TRILC… 16.03.2021 tarihinde TURK İLAÇ ve Serum Sanayi A.Ş ile Sudan'da yerleşik Meduro Company Ltd.arasında tek yetkili distribütörlük anlaşması imzalanmıştır. İlk yıl için alınan sipariş miktarı 6.540.000 USD tutarlı toplam 12.000.000 adet torba serum için yapılmıştır. İlk yükleme tarihi Haziran 2021 olarak planlanmıştır. Aylık 1.000.000 adet sevkiyat yapılacaktır.

VERUS… Şirket Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Tokat İli Zile İlçesi'nde bulunan 1 adet bakır maden sahası ruhsatını, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden (MTA) bedeli peşin ödenerek 16.03.2021 (bugün) tarihi itibariyle satın almıştır. Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirket Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. 'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 25 adete yükselmiştir. VESBE… Şirket payları borsada işlem gören çok ortaklı yapısı itibariyle, Şirketin sermaye ihtiyacı doğduğunda durum değerlendirmesi yapılarak; genel kurul kararı ile verilecek tavan ve süre içerisinde, hızlı bir şekilde yönetim kurulu kararı ile mevzuat ile tanınan hakların mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde kullanılması amacıyla, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine, Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; 2.000.000.000.- TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve bu amaçla Esas Sözleşmenin 6'ncı maddesinin şu şekilde değiştirilmesine, Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve gerekli izinlerin alınmasından sonra yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar vermiştir.

YKSLN… Şirket ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ("MKEK") arasında 04.03.2020 tarihinde imzalanan ve detayları aynı gün KAP'ta duyurulan anlaşmamız 16.03.2021 tarihinde, her iki kurumun menfaatleri doğrultusunda güncellenmiştir. Şirket güncellenen anlaşma ile birlikte hali hazırda ithal etmekte olduğu bazı çelik hammaddelerin yerlileşmesini ve bu sayede hammadde tedarikinde göreceli olarak döviz kur riskinin azalmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda eski anlaşmada yer alan tonaj taahhüdü ve iskonto oranları karşılıklı müzakere edilerek güncellenmiştir. 2021 yılında MKEK ile işbirliğimizin (MKEK'nun üretim taahhütlerini yerine getirebilmesi durumunda) satış gelirlerimizi arttırması ve yerli hammadde tedariki politikamıza destek olarak döviz kuru risklerinin önüne geçilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca Şirket yaptığı bu anlaşma ile yerli ve milli sanayiyi önemli ölçüde desteklemiş olacaktır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder