İller

19 Mart 2021 Cuma

Piyasadan haberler


AKSEN… Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin 18 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirket mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve akabinde bahsi geçen değişikliğin yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

CRFSA… Şirket 18.03.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirket'in 2020 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

DENGE… Şirket A grubu pay sahipleri; Erdal Kılıç sahip olduğu, 4.325.000 adet DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. A Grubu İmtiyazlı pay'ın, 590.000 adetini ve Veysi Kaynak sahip olduğu 1.900.000 adet DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. A Grubu İmtiyazlı pay'ın, 655.000 adetini Ramadan KUMOVA'ya devretmişlerdir. Bu çerçevede şirket A Grubu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur; Erdal KILIÇ 3.735.000 (%60) Veysi KAYNAK 1.245.000 (%20) Ramadan KUMOVA 1.245.000 (%20) EGGUB… Yönetim Kurulu 2020 yılı net dağıtılabilir kar üzerinden , ödenmiş sermayesine nispetle brüt %250 , net %212,50 oranında kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

EGSER… Ege Seramik, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın yaptığı değerlendirmede; 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Toprak ve Seramik Mamulleri Sanayi Meslek Grubunda "Üretim ve Yatırımda Birinci" lik ödülleri ve plaket almış bulunmaktadır.

GOZDE… Şirket 31/12/2020 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış mali tablolarında dönem zararı oluştuğundan 2020 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

 GUBRF… Gübretaş'ın 2021 - 2022 dönemini kapsayan ve işçi sendikası Petrol-İş Sendikası (Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası) ile işveren sendikası KİPLAS (Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası) arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 18.03.2021 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.

HUBVC… Şirket iştiraki Segmentify Yazılım A.Ş.'nin ("Segmentify") 12.03.2021 tarihinde gerçekleşen 2019 ve 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında sermayesinin 17.661 TL bedelli artırılarak 74.530 TL'den 92.191 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket söz konusu bedelli sermaye artırımında rüçhan haklarını kullanmamıştır. Bu nedenle Şirket Segmentify'da sahip olduğu mevcut 7.320 TL nominal değerli payı değişmemiş, sahip olduğu %9,82 pay oranı %7,94 olmuştur. Genel kurul kararının tescili ile yeni sermaye yapısı kesinlik kazanacaktır.

KERVT… Şirket 31/12/2020 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre ticari zararı oluştuğundan 2020 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

LUKSK… Yönetim Kurulunun 17.03.2021 tarihinde aldığı karar ile; 2020 yılı kar dağıtımının gerçekleştirilmesi ve nakit kar payı dağıtımına ilişkin ödeme takvimi belirlenmesi konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması kararlaştırılmıştır.

MAKTK… Şirket Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan dönem ticari karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

OSTIM… Şirket birincil piyasada satışa sunulan B grubu payların satış işlemi aracı kurum tarafından tamamlanmış olup oluşan ağırlıklı ortalama fiyat 2,7714 TL'dir. İzahnamemizde belirtildiği üzere A grubu payların satış fiyatı 2,7714 TL'den şirket merkezinde talep toplama yöntemine göre satışa sunulacaktır.

OTKAR… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (SPK Finansal Raporlama Tebliği) kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 618.267.060 TL ana ortaklığa ait Net Dönem Karı elde edilmiştir. Uzun vadeli şirket stratejisi, şirket sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerisi ekte yer almakta olup, Genel Kurul'da alınacak karar ile onaylanması halinde kar payının ödenmesine 24.03.2021 tarihinde başlanacaktır. https://ift.tt/3seBjlz

SISE… Şirket kayıtlı sermaye tavanının geçerlik süresinin uzatılarak 2021-2025 yılları olarak belirlenmesi ve bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin değişikliğine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 tarih E-29833736-110.03.03-3310 sayılı yazısında uygun bulunmuştur.

SKTAS… Yönetim Kurulunun 18.03.2021 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2020 yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle Genel Kurul'a kar dağıtımı yapılmaması yönünde öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

 SNKRN… Ziraat Bankası ile gerçekleştirilen yapılandırma çalışmaları kapsamında, sermaye artırımda kullanılmak üzere tahsis edilmiş olan fonda bulunan banka blokajının kaldırılmasına ilişkin hukuksal işlemlerin devam etmesi sebebi ile Toptan Satışlar Pazarı işlemleri yasal 10 iş günü süresi içinde gerçekleştirilememiştir. Ancak bugün, gün sonu itibariyle Ziraat Bankası kredi borçlarının tamamının nakit olarak kapatılması sağlanmış olup, ilgili fon üzerindeki banka blokajı kaldırılmıştır. Bu sebeple Toptan Satışlar Pazarı işlemlerinin devamı için Borsa İstanbul A.Ş.'ye fiyat tespiti için yarın yeniden başvuru yapılacaktır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin yeniden belirleyeceği pay fiyatı ve nominal tutar üzerinden düzenlenecek ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanmak üzere sunulacaktır.

SNKRN… Şirket Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile BARME GRUP PROJE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK SAN.TİC.A.Ş. arasında 20.01.2021 tarihinde yapılan ticari sözleşme gereğince, 1.980.150.- TL sözleşme bedeli üzerinden, 18.03.2021 tarihinde 990.075.- TL iş avansı tahsilatı yapılmıştır. TVB, VAKBN… Vakıfbank, yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında, dünyanın birçok bölgesinden 7 farklı muhabir bankanın katılımıyla, 5 ile 7 yıl arasında değişen vadelerde, Euro ve Dolar cinsinden oluşan işlemlerle toplam 1 milyar 750 milyon ABD doları tutarında yeni ihraç gerçekleştirmiştir. Söz konusu işlem Türk bankacılık sektöründe tek seferde temin edilen en büyük tutarlı menkul kıymetleştirme (seküritizasyon) işlemidir.

UFUK… Şirket Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ticari zararı olduğu için kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

ULUUN… %100 Bağlı Ortaklık olan Rolweg S.A , Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun 18.03.2021 tarihinde yapmış olduğu Mısır İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif olan 8.364.000 USD ( 61.642.000 Türk Lirası) ile ihale sonucunda en düşük teklif sahibi firma olmuştur. İhale sonucunun kesinleşmesi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun onayına tabidir.

TTKOM… Şirket Yönetim Kurulu tarafından toplam brüt 1.872.535.000,00 TL nakit temettünün (hisse başına brüt 0,53501 Kuruş) şu şekilde dağıtılması teklif edilmektedir: Şirket 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere, 1. Şirketin 2020 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 3.177.873.000- TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 862.181.952,78 TL olduğu, 2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 3.177.873.000.- TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması, 3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2020 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı, 4. Birinci kâr payı matrahının 3.239.444.358,98 TL olarak belirlenmesi (Bu tutar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 3.177.873.000- TL tutarındaki 2020 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 61.571.358,98 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur) a. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 3.239.444.358,98 TL'nin %20'sine karşılık gelen 647.888.871,80 TL'nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılması; b. 623.276.128,20 TL'nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılması; c. Kar dağıtım kısıtlaması nedeniyle dağıtımı 2020 yılı içerisinde yapılamadığı için geçmiş yıl karı olarak Şirket bünyesinde bırakılan 601.370.000,00 TL'nin ortaklara dağıtılması; d. 169.753.500,00 TL (SPK düzenlemelerine göre dağıtılacak kâr payı tutarlarının toplamından ortaklığın ödenmiş sermayesinin %5'inin düşülmesi sonucu bulunan tutar 10'a bölünerek hesaplanmıştır) tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem kârının kalan kısmından ayrılması; e. 2020 dönem kârından kalan dağıtılabilir kâr olan 1.736.954.500,00 TL'nin geçmiş̧ yıl kârı olarak Şirket bünyesinde bırakılması, geçmiş yıl kârı olarak bırakılan bu tutarın tekrar dağıtıma konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu; f. Toplam nakit olarak dağıtılacak 1.872.535.000,00 TL'nin 692.428.452,78 TL'lik kısmının 2020 yılı yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârından, kalan 1.180.106.547,22 TL'lik kısmının yasal kayıtlarda geçmiş yıl kârı olarak yer alan kârdan dağıtılması, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu; g. Bu itibarla hissedarlara 1.- Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,53501 Kuruş (%53,501) olmak üzere toplam brüt 1.872.535.000,00 TL nakit temettü ödenmesi; 5. Nakit temettünün hissedarlara üç eşit taksitte 1 Nisan 2021, 1 Temmuz 2021 ve 1 Ekim 2021 tarihlerinde dağıtılmaya başlanması hususunun Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesi kararlaştırılmıştır.

VERUS… Şirket Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından açılan ruhsat ihalesinden; Balıkesir ili Bigadiç İlçesi’nde bulunan maden sahası ruhsat ihalesini kazanmış olup, 18.03.2021 (bugün) tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatı satın almıştır. Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirket Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 18 adete yükselmiştir.

VESBE… "Şirket 2020 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 1.331.308.000 TL net dönem kârı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 1.310.169.861 TL net dönem kârı elde etmiştir. Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin nakit akışı, yatırım planı ve finansman politikaları ile pay sahiplerinin, şirketin ve çalışanlarının uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2020 hesap dönemine ilişkin 1.310.169.861 TL tutarındaki dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasının ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşılması nedeniyle 1.310.169.861 TL tutarındaki dağıtılabilir kâr üzerinden genel kanuni yedek akçe ayrılmamasının 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri, Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; 6322 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, TTK ve VUK'un ilgili hükümlerine göre düzenlenen 31.12.2020 tarihli finansal tablolarında yer alan 128.225.856 TL tutarında genel kanuni yedek akçe, 78.364.346 TL tutarında hisse senedi ihraç primi, 695.387.097 TL tutarında olağanüstü yedek akçeden oluşan toplam 901.977.299 TL tutarındaki dağıtılabilir diğer kaynağın 800.000.000 TL'lik kısmının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 4,2105 TL, net 3,5789 TL olmak üzere) kâr payı olarak pay sahiplerine nakden üç eşit taksitte ödenmesine ve dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, dağıtıma konu kâr payı tutarı üzerinden 80.000.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına ve bu hususların 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir."

VESTL… "Şirket Esas Sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2020 hesap dönemine ilişkin 974.308.002 TL net dağıtılabilir dönem kârı ve Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre düzenlenen 31.12.2020 tarihli mali tablolarda yer alan olağanüstü yedekler ve özel fonlardan oluşan 1.620.822.129 TL olmak üzere toplam 2.595.130.131 TL tutarındaki kaynağın kâr dağıtımına konu edilmesi, kâr dağıtımına konu edilecek kaynak üzerinden 234.396.120 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 2.360.734.011 TL kâr payının ilgili hesap dönemine yönelik Kâr Dağıtım Öneri Tablosu kapsamında, her 1,00 TL nominal değerli paya brüt 7,0373 TL (net 5,9818 TL) olmak üzere pay sahiplerine nakden üç eşit taksitte ödenmesine ve dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve bu hususların 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir. "

 VKFYO… Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 11.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Kurul'un 10.03.2021 tarih ve E-12233903-335.07-3158 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062377851 sayılı yazısı ile tasdik edilen Ana Sözleşme tadil tasarısı 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulu toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder