İller

28 Mart 2021 Pazar

Piyasadan haberler


AKENR… Şirkete Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2021 yılı sonunda dolması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinde belirlenmiş olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinin tadili konusunda gerekli yasal izinleri almak için 24.03.2021 tarih ve 43796 sayılı başvuru ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve 24.03.2021 tarih ve BGA53476N 74481 sayılı başvuru ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna gerekli olan başvuru yapılmıştır.

AVHOL… Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11.03.2021 tarihinde 2021/17 sayılı duyurusu ile firmanın 01.04.2021 tarihinden itibaren "ANA PAZAR" da işlem görmesine karar verilmiştir.

AYCES… Şirketin 26.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verilmiştir.

BRISA… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 475.284.038,00 TL "Dönem Kârı" elde edilmiştir. Kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere, SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 475.284.038,00 TL tutarındaki 2020 yılı Dönem Kârı üzerinden, Esas Mukavelename'nin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 521.087.688,40 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının şu şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir. Birinci Kâr Payı 15.255.843,75 TL İkinci Kâr Payı 230.973.474,38 TL Toplam Brüt Kâr Payı 246.229.318,13 TL İntifa Senedi Sahiplerine Kâr Payı 23.764.201,90 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 25.473.767,63 TL Olağanüstü Yedek 225.620.400,74 TL Böylelikle 2020 yılına ilişkin, 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt % 80,7 oranında toplam 246.229.318,13 TL, intifa senedi sahiplerine 23.764.201,90 TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılmasına, ortakların hukuki durumlarına bağlı olarak % 15 oranında gelir vergisi stopajının yapılmasına, kar paylarının 30 Mart 2021 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 26 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

BRYAT… Şirketin 26.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2020 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 1.165.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 66.200.000 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, böylelikle 2020 yılı için ortakların hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 240,38, net % 204,32 oranında toplam 67.606.250 TL kar payının 29.03.2021 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

CEMTS… Esas Sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 500.000.000 ( Beşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.01.2021 tarih E-29833736-110.04.04-275 nolu yazısına göre uygun bulunan başvuru Genel Kurul'da sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirketin 17 Mart 2021 tarihli genel kurul toplantısında onaylanarak karara bağlanan kayıtlı sermaye tavanı değişikliği 26.03.2021 tarihinde Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

COSMO… Sermaye Piyasası Kurulunca, 30.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması için verilen ve 2020 yılı sonunda bitmiş olan kayıtlı sermaye tavan izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulunca 2016-2020 yılları arası için verilen Kayıtlı Sermaye Tavan izninin 2021-2025 yılları arası için (5 yıl) uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvuru 21/01/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

DERAS… %100 Bağlı Ortaklık Emiliano Zapata Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 400.000 TL'den 9.600.000 TL artırılarak 10.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Genel Kurul kararı tescil edilmiştir.10296 Sayılı TTSG' de ilan edilmiştir.

EPLAS… Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş başvurusu kapsamında; SPK'nın 25.03.2021 tarih 2021/15 sayılı bülteninde yer aldığı üzere; "Şirket 400.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine onay verilmiş ve Şirket esas sözleşmesinin 6, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ve 31 inci maddelerinin değiştirilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarılarına Kurulca uygun görüş verilmiştir."

ESEN, NATEN… Şirketin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları Angora Elektrik Üretim A.Ş. ve Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu arasındaki 61,68 MWp kurulu güce sahip güneş elektrik santrallerinin hisse devirleri için 19.03.2021 tarihli KAP açıklamasında belirtilen Rekabet Kurumu başvurusu, Kurum tarafından 25.03.2021 tarihli toplantısında onaylanmış, bugün itibariyle şirkete bildirilmiştir.

HALKB, THL… Kar Dağıtım Tablosu, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. TFRS-9 standardı uyarınca gerçeğe uygun değerleri ile izlenen ortaklıkların satışından elde edilen satış kazançları özkaynaklar hesabında izlenmektedir. Bu satış kazancının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesindeki %75'lik istisna tutarı olan 1.163.177.622,23 TL özel fonlar hesabında izlenmeye devam edecektir.

 HDFGS, QUAGR… Şirketin %1,71 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. ("Qua Granite")'nin sermayesinin 105.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 15.000.000 TL ve mevcut hakim ortağın sahip olduğu 9.000.000 TL olmak üzere toplam 24.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin olarak izahnamenin onaylanması ve Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görebilmesi için yapılan başvuruyu takiben, SPK tarafından izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu 25.03.2021 tarihinde onaylanmış olup, Şirket paylarının 05 – 06 Nisan 2021 tarihlerinde 16,46 TL fiyatla Borsa'da Satış yöntemiyle halka arzı için gerekli duyurular KAP'ta ilan edilmiştir.

 IDEAS… 26.03.2021 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararında; Şirket danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra ülkemizin ve dünyanın geleceği olarak gördüğümüz finansal teknolojiler alanında da yatırım yapmış ve yatırımlarına devam etmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Şirket unvanının faaliyetler ile paralel olması ve marka uyumunun sağlanması amacıyla ideal finansal teknolojiler ve danışmanlık A.Ş. olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

IHLAS, IHYAY… Bağlı Ortaklık İhlas Yayın Holding A.Ş. ile eşit oranda paya sahip olduğumuz İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluş sözleşmesinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulunca onaylandığı 25.03.2021 tarih 2021/15 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanmıştır.

 ISFIN… Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin gelir tutarının nakit yada iç kaynak olarak nitelendirilemeyeceği ve dolayısıyla dönem karının bahse konu varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına ve sermaye artırımına konu edilmemesi gerektiği mütalaa edilmiştir. Bu nedenle, Şirketin konsolide net dönem karı içinde yer alan 15.683 Bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri, olağanüstü yedek olarak ayrılan 171.605 Bin TL içinde yer almaktadır.

ITTFH… Bağlı Ortaklık Selva Gıda San. A.Ş.' nin halka arz süreci, 26.03.2021 tarihinde imzalanan halka arza aracılık sözleşmesi kapsamında ahlatçı yatırım menkul değerler A.Ş. ile yürütülecektir. Halka arza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. ‘ ye Selva Gıda' nın 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile başvuru yapılması planlanmaktadır.

KERVN… Akbank T.A.Ş. ile Şirket arasında akdedilen Genel Kredi Sözleşmelerinden doğan borçların ifasına ilişkin olarak 09.11.2020 tarihli açıklamada, Akbank T.A.Ş. şirkete bağlı şirketlerden olan Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan rehin sözleşmesi çerçevesinde Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin maliki olduğu rehinli hisselerin paraya çevrilmesi amacıyla satışına başlandığı duyurulmuştu. Yine aynı sözleşmeye binaen 07.01.2021 tarihli KAP açıklamasında 07.01.2021 tarihi itibariyle Akbank T.A.Ş., Bahar Döşem Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.'nin maliki olduğu 43.873.237 lot hissenin 8.108.359 adedinin satışının yapıldığı duyurulmuştu. 26.03.2021 tarihi itibari ile 26.01.2021 -12.03.2021 tarihleri arası 8.934.868 adet lot satışı gerçekleşmiş olup, Akbank T.A.Ş.'nde rehinli kalan hisse lot toplamı 20.014.878 adettir.

KRTEK… Şirketin bugün yapılan (26.03.2021) Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2020 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

LKMNH… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre konsolide dönem net karı 29.789.179-TL olup Ana ortaklığa ait Dönem Net Karı 24.250.988-TL dir. Esas sözleşmenin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; 784.203,02-TL hesaplanan Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten ve 4.206.357-TL tutarındaki Yıl İçinde Yapılan Bağışlar eklendikten sonra 25.758.950,74-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârına ulaşılmaktadır. Vergi Usul Kanunu hükümlerine(Yasal Kayıt) göre Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.899.857,41-TL dir. 2020 yılı Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 14.899.857,41 -TL'nin brüt 8.000.000-TL kısmının nakit kar payı olarak dağıtılmasına, 2020 karından kalan 6.219.857,41-TL ve olağanüstü yedeklerden 5.780.142,59-TL olmak üzere şirket çıkarılmış sermayesinin %50 oranına tekabül eden toplam 12.000.000 TL'lik kar payının ise bedelsiz pay olarak dağıtılmasına, 784.203,02-TL genel kanuni yedek akçe, 680.000-TL ikinci kar payı üzerinden yedek akçe ayrılmasına, nakit dağıtılacak kar payının iki eşit taksitte 20.09.2021 ve 22.11.2021 tarihlerinde ödenmesi ve bedelsiz pay dağıtımı hususlarının 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda karara bağlanmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Kar dağıtım teklifi Genel Kurulca onaylanmıştır.

LUKSK… 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında makine parkımızda ki tüm makinelerin yıllık olağan genel bakım ve revizyonları yapılacağından dolayı, Fabrikamız planlı duruşa geçecek olup üretime ara verilecektir.

MRGYO, MARTI… Şirket Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ana ortak Martı Otel İşletmeleri A.Ş. ("Martı Otel"), Deniz Bank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş.'den kullanılmış olan finansal tablolarda yer alan kredilerin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri neticesinde 23.02.2021 tarihi itibariyle "Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" imzalamışlardır. Yapılandırma sözleşmesi şirketlerimiz ve finans kurumlarının yetkili organlarınca onaylanmıştır. Bu kapsamda Şirket toplam 46.739.271.- USD ve ana ortağı Martı Otel'in 81.066.087.- USD nakdi kredi yükü, 9 senelik bir vade ile (ilk 2 sene ödemesiz olmak üzere) yeniden yapılandırılmıştır.

NTHOL… Bilindiği üzere, Şirket 31.12.2020 tarihli konsolide finansal raporunun yayınlanma tarihi ek süre talebi sonrasında, 26.03.2021 (dahil) tarihine kadar uzatılmıştı. Ek süre talebine konu olan sebeplerin sürekliliği ve halen devam eden denetim çalışmalarının tamamlanması için ikinci kez ek süre talebi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış ve 31.12.2020 tarihli konsolide finansal raporunun gönderim tarihi 02/04/2021 (dahil) uzatılmıştır.

OSTIM… Sermaye artırımı sonrası Şirket'in sermayesi 133.404.250 TL'ye çıkmış olup; SPK'nın Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5.Maddesi'nin 4.Fıkrası'na göre, Şirket'in kamuya açıklanan 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolardaki ana ortaklığa ait özsermaye tutarı olan 153.175.533 TL.’nin esas alınması suretiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanının 135.000.000 TL’den 765.000.000 TL.ye çıkarılması için esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi için Şirketçe SPK'ya başvuru yapılmıştır.

PAGYO… 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında teklif edilecek Kar Dağıtım Tablosu ektedir. Önemli: Kar payı dağıtımı taksit sayısı ve tarihleri temsilen girilmiş olup tarih taksit sayısı ve tarihi değişiklik arz edecektir. İlgili hususlar Genel Kurul kararı sonrası belirginleştikçe güncellenecektir. https://ift.tt/2O0WdWe

PKENT… T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılmış olunan Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı onaylanmış ve toplam 46.100.000 TL'lık tutarda ve 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen 4 yıldızlı otel yatırımı için şirket adına 512895 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.

OYAYO… Şirket 26.02.2021 tarih, 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, Sermaye Piyasası Kurulu Kararları ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili kar dağıtım maddesi gereğince, Yasal kayıtlarda yer alan 5.525.098,09.- TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karı ile, SPK kayıtlarında yer alan 5.580.779.41.- TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karının karşılaştırılması sonucunda, SPK Kayıtlarına göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının yasal kayıtlardan karşılanabilmesi nedeniyle, Yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kar tutarından hesaplanmak suretiyle 276.254,90-TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK kayıtlarında yer alan 5.304.524,50.-TL'nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesine ve dağıtılabilir karın % 20'si olarak tespit edilen Birinci Temettü tutarı olan 1.060.904,90 TL'nin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, Birinci Temettü olarak dağıtılan tutarın ödenmiş sermayenin %5'ni aşması nedeniyle aşan kısım 60.904,90-TL üzerinden %10 oranla hesaplanan 6.090,49.-TL tutarında yasal yedek akçe ayrılmasına, yasal ve SPK kayıtlarında kalan bakiyelerin de Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılmasına, kar dağıtımına 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başlanması hususunun Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

THYAO… Ortaklık tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 5.588.000.000 TL net dönem zararı vardır, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 17.339.310.713 TL net dönem zararı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 16.345.436.976 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere; Ortaklığın yasal kayıtlarında bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 5.588.000.000 TL net dönem zararının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup 2020 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır. https://ift.tt/2P6pKhX TVB,

VAKBN… 26 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 67. olağan genel kurul toplantısında ekte yer alan kâr dağıtım tablosu onaylanmıştır. https://ift.tt/3u3JmBU

ULUUN… 17.02.2021 tarihinde yapılmış olunan Özel Durum Açıklamasında; Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.a.r.l'nin sahibi olduğu Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Söke Un") hisselerinin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ulusoy Un") tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Ulusoy Un ile Söke Un'un, Ulusoy Un (devralan) bünyesinde birleştirilmesi için görüşmelerin başlatılması ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla Ulusoy Un ile Söke Un arasında bir gizlilik anlaşması imzalandığı ve çalışmalara başlandığı açıklanmıştı. Yönetim Kurulunun bugün yapmış olduğu toplantıda; Söke Un A.Ş.'nin, şirket faaliyetleriyle entegre edilmesi halinde, hammadde satın alma, finansman, üretim tekniği, pazarlama satış alanlarında şirketle sinerji oluşturarak Söke Un A.Ş’de katma değer artışı sağlanabileceği değerlendirilmiştir. Çalışmalardaki hususlar ve değerleme raporu göz önünde bulundurularak 275.625.000,00 TL'lik sermaye değeri üzerinden bağlayıcılık içermeyen ilk teklifin Mediterra Capital Partners'a iletilmesine karar verilmiştir.

VKING… Şirket 26.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verilmiştir.

VKING… Şirketin 26.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında esas sözleşmesinin "Kayıtlı sermaye" başlıklı 6. maddesi onaylanmıştır. Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir. https://ift.tt/3m0Jwap

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder