İller

4 Mart 2021 Perşembe

Piyasadan haberler


AKSA… Esas sözleşme'nin "Merkez ve Şubeler"başlıklı 4 nolu maddesinin ve "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.03.03-2784 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur. Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı ekteki hali ile, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915297

AKSGY… Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerinizdeki kiracılara, Mart ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir. BOSSA… Şirket 2020 yılına ait; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince hazırlanan mali tablolarında 37.121.215 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu mevzuatı gereğince hazırlanan mali tablolarında ise 80.863.344 TL net dönem kârı bulunmaktadır. Şirket 2020 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karının, Şirket öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla, dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

BRSAN… Şirket, Section 232 vergileri ile ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığı'na karşı açılmış 4 ayrı davaya müdahil olmuştur. Konu ile ilgili bilgilendirmeler 30 Ocak 2020 ve 15 Temmuz 2020 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmıştır. Bu davalardan bir tanesi kapsamında, şirket ABD gümrük otoritesinden OCTG ve Standard Boruları ile ilgili olarak geri alacağı tutarın 11.7 milyon USD ‘sini tahsilat edilmiştir. Bu tahsilata ilişkin 2020 yılı finansallarında 14.483.420.- USD gelir tahakkuku yapıldığından, şirket 2021 yılı gelir tablosuna bir etkisi olmayacaktır.

CMBTN… Şirket faaliyetleri sonucunda 2020 yılında Şirket yasal kayıtlarında dönem zararı olduğundan, ilgili mevzuat uyarınca bu zararın gelecek yıl karlarından mahsubuna karar verilmesi hususunda Genel Kurul'a öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

CMENT… Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, şirket faaliyetleri sonucunda 2020 yılında Şirket yasal kayıtlarında dönem zararı olduğundan, ilgili mevzuat uyarınca bu zararın gelecek yıl karlarından mahsubuna karar verilmesi hususunda Genel Kurul'a öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

CMENT, CMBTN … Sermaye Piyasası Kurulu'nun II – 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği, Kurumsal Yönetim Komitesi değerlendirmeleri ve raporu sonucu, 04.03.2021 tarihli ve 1449 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Sayın Bahri Zuhal ve Sayın Mehmet Cemali Dinçer'in Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olarak Genel Kurul'a önerilmesine karar verildi.

DEVA… Şirket Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında; 04/03/2021 tarihli istifa dilekçesi ile, 31.03.2021 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliği görevinden kendi isteği ile istifa eden Tuncay Cem AKKUŞ'un istifasının kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

DOHOL… Yönetim Kurulu, 04.03.2021 tarihli (bugün) toplantısında; Doğrudan bağlı ortaklık Galata Wind Enerji A.Ş.'nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı ve 1 Kuruş itibari değerdeki toplam 53.479.145.765 adet paylarından, toplam sermayesinin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet paylarının halka arz edilmesine, ayrıca buna ilave olarak "ek satış" hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet paylarına "ek satış" imkanı tanınmak suretiyle bu payların da halka arza konu edilebilmesine ve bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet paylarının halka arz edilmesine karar vermiştir.

EMKEL… 26 Şubat 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Şirketin 25 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı açıklanmıştı. İlgili karardaki şartlar yerine getirilerek, 3 Mart 2021 tarihinde Pakistan'da yerleşik EMCO Industries Ltd şirketi ile "Tedarik ve Ortak Üretim Anlaşması" imzalanmıştır. ESCOM… İştiraklerden Startupmarket Kitle Fonlama Platformu A.Ş, 30907 sayılı paya dayalı kitle fonlama tebliği (III-35/A.1) kapsamında Kitle Fonlama platformu olarak faaliyete geçmek ve bu amaçla kurul listesine alınmak üzere 03 Mart 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.

FRIGO… Sermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000.-TL dan 175.000.000.-TL na artırılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nca 25.02.2021 tarihinde onaylanmıştı. SPK onayını müteakip, şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi için 02.03.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru Bakanlık tarafından 03.03.2021 tarihinde onaylanmıştır. Bakanlık tarafından onaylanan tadil tasarısı ilk yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

GARAN, TGB… Banka Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli toplantısında, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile Banka Esas Sözleşme'sinin "Karın Taksimi" başlıklı 45inci maddesine uygun olarak, Banka 2020 yılında oluşan vergi sonrası 6.238.002.719,48 Türk Lirası kârı ile ilgili olarak; Banka ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 210.000.000,00 TL birinci nakit brüt temettü, 413.800.000 TL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin % 14,85 olan 623.800.000,00 TL nakit brüt temettü bedelinin Ortaklara dağıtılması; - 5 Nisan 2021 tarihinde kârın dağıtımına başlanması ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınması; hususlarının Banka Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. GRM,

ISKPL… Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. paylarının halka arzı kapsamında verilen geri alım teşvikine ilişkin başvuru süresi 3 Mart 2021'de dolmuştur. Başvuru süresi içerisinde başvuru olmamıştır dolayısıyla "Nihai Geri Alım Oranı" sıfır olarak belirlenmiştir.

HLGYO… 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915202

IZTAR… 02 Mart 2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasının zorunlu pay alım teklifi fiyatı bölümünün a bendinde ifade edildiği üzere ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenen 15.02.2021 tarihli değerleme raporunun sonuç bölümü şu şekildedir; Çalışmada farklı değerleme yöntemleri kullanarak İz Tarım'ın imtiyazsız B grubu payları için 4.21 TL birim pay değeri, farklı kontrol primleri ile kullanarak imtiyazlı A grubu payları için 7.82 TL birim pay değeri belirlenmiştir."

KARTN… 15.02.2021-15.01.2021-25.11.2020-04.11.2020 tarihli Özel Durum Açıklamaları ile Şirket istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası (Selüloz İş) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığı ve Türkiye Selüloz Kağıt Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası'nın (Selüloz İş), şirketimizin Kullar/Başiskele/KOCAELİ adresinde bulunan üretim tesisinde grev kararı alarak şirkete tebliğ ettiği ve 09.03.2021 Tarih ve 08:00 itibariyle grev kararının uygulamaya konulacağı, ilgili tarihlerde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Şirket ile Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası (Selüloz İş) arasında 01.09.2020-31.08.2022 dönemi için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 03.03.2021 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası'nın (Selüloz İş) almış olduğu 09.03.2021 tarihinde uygulamaya konulacağı ilan edilmiş olan "Grev Uygulama Kararı" yürürlükten kaldırılmıştır.

KRDMA, KRDMB, KRDMD… Şirket ile Özçelik-İş Sendikası arasında sürdürülmekte olan, 2021-2022 yıllarını kapsayan 15. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 03.03.2021 tarihi itibariyle anlaşma ile sonuçlanmıştır.

KRVGD… Şirket Yönetim Kurulu'nun 4 Mart 2021 tarihli toplantısında, Şirket 2020 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından; - Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 4.706.463,59 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 25.000.000,00 TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,133333 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %13,3333) kısmının, (net 21.250.000,00 TL - 1 TL'lik pay başına 0,113333 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %11,3333) nakit kâr payı olarak ve çıkarılmış sermaye üzerinden %28 oranına tekabül eden 52.500.000,00 TL'lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılmasına, - Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 8.458.517,24 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, - Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, - Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım önerisinin ilk yapılacak Genel Kurulda onaya sunulmasına, - Temettü bedellerinin ödeneceği tarihe Genel Kurulca karar verilmesine, - İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu ‘nun kamuya açıklanmasına, karar verilmiştir.

KUTPO… 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hk.: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915185

OMD, OSMEN… Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İstanbul Anadolu Şube açma başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.02.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Şube açılışı tescil edildiği 04.03.2021 tarihli ve 10280 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde yayınlanmıştır.

PRKAB… 28.10.2020 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile detayları paylaşıldığı üzere Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından 28 Ekim 2020 tarihinde yapılan DB.KAB.20 referanslı 400 kV Gebze - Kroman Celik, Kroman Celik- Deri OIZ ve Deri OIZ – Tepeoren güzergahları yeraltı kablo bağlantı projeleri ihalesi için Şirketimiz ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l. 'nin oluşturduğu DB.KAB. 20 Adi Ortaklığı tarafından verilen teklifin en düşük ikinci teklif olduğu öğrenilmiş ve ihale tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında olduğu daha önce paylaşılmıştı. İhale kurumu Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)'in web sitesinde bugün yayınlanan bilgiye göre tekliflerin değerlendirme aşamasının tamamlandığı ve neticeten ihalenin firmada bırakılmadığı görülmüştür.

RHEAG… 23.12.2020 tarihli ve 18:11:16 saatinde yapılan özel durum açıklamasına istinaden; Şirket 04.03.2021 tarihli ve 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Yapılan incelemeler sonucu yatırım yapılabilir nitelikte bulunan ve "AnySense" platformu ile Nesnelerin İnterneti konseptinde Telekom ve Endüstri 4.0 alanında sensör ve izleme çözümleri hizmeti verme amacı güden;

· Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş. ne 250.000 USD bedele kadar tutarla ve şirketin %25 ine kadar oranda iştirak edilmesi,

· Şirkete katılımın bedelli sermaye artırımı yoluyla ve artırılan sermayenin Şirket tarafından taahhüt edilmesi ve ödenmesi şeklinde yapılması,

· Taahhüdüdün ilk aşamada 31 Mart 2021 tarihine kadar 150.000 USD tutarında olması ve şirketin göstereceği performansa göre 31.12.2021 tarihine kadar 100.000 USD daha yapılmak suretiyle 250.000 USD tutarına tamamlanmasına, karar verilmiştir.

SAFKR… Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2020 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirket 2020 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 12.093.339-TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 850 TL'dir. Net dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 11.496.261,62-TL'nin 2020 yılında başlayıp hali hazırda devam eden pandemi koşullarında nakit pozisyonunu güçlü tutulması ve yatırım planlarının finansmanı için dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

SISE… Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Aralık 2013 tarihli II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin ikinci bölüm altıncı madde ikinci fıkrasında belirtilen kayıtlı sermaye sisteminin uygulanmasına ilişkin esaslar kapsamında daha önce Kurulca izin verilen 4.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının beş yıllık süresinin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla dolması nedeniyle, daha önce izin verilen 4.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine, Şirket Esas Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili 7'nci maddesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek konunun 30 Mart 2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verilmiştir.

SISE… Ortaklığın net dönem karı (3.255.184.000 - 429.944.000=) 2.825.240.000 Türk Lirası olup, bu tutarın 686.534.000 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 669.000 Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir giderleri toplamı sonucunda oluşan vergi gelirine isabet ettiği için, bu alanda (2.825.240.000- 686.534.000 - 669.000=) 2.138.037.000 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır. Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunulmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

SNKRN… Şirket 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Prosedür çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 3.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasının Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması sonucu; Şirketçe tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla bugün (04.03.2021) itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş’ye başvuru yapılmış olup, satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılacaktır.

VERTU… Şirketin %50 oranında iştirak ettiği girişim şirketi Özel Akhisar Teşhis Tedavi Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda şirketin yeni unvanı "Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş." olarak değiştirilmiş olup, 04.03.2021 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir.

YUNSA… Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.03.2021 tarihli toplantısında; SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2020 yılına ait 12.898.745 TL tutarındaki Dönem Kârı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 30. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 10.013.838 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına, Birinci Kâr Payı : 500.691,90 TL İkinci Kâr Payı : 23.499.308,10 TL Toplam Brüt Kâr Payı : 24.000.000,00 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) : 2.349.930,81 TL Olağanüstü Yedek : - Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, ortaklara dağıtılacak 24.000.000 TL brüt kar payının; 10.013.838 TL'lik kısmının Net Dağıtılabilir Dönem Karından, 1.824.906 TL'lik kısmının Geçmiş Yıl Karından, 11.230.753 TL'lik kısmının Özel Fonlardan, 930.503 TL'lik kısmının ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına, Böylelikle 2020 yılı kârından, 29.160.000,00.-TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 82,30 (Brüt), % 69,96 (Net) oranında toplam 24.000.000,00.-TL kâr payının, 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun, 29 Mart tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder