İller

15 Mart 2021 Pazartesi

Piyasadan haberler


ADESE, ITTFH… Şirket 15.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 1- Ladik Kasabası Yeni Mah. Paşa Meydanı N10 SARAYÖNÜ / KONYA " LADİK " ve Ladik Kasabası Küçük Mah. Orhun Sok. N1/11 Sarayönü / KONYA " " LADİK GIDA DIŞI" şubelerinin demirbaşlarının MTM Alışveriş Merkezi Gıda Tarım Hayv. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 'ne devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; 2- Büyükkayacıkosb Mah. 406 Nolu Sok.N12/1 Selçuklu / KONYA " DEPO ORGANİZE " şubesinin demirbaşlarının TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. 'ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; 3- İlgili devir işlemi bedellerinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarımızın devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

AKSEN… Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı "Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş."'nin Gürcistan'a 15 gün süreyle (16 Mart 2021 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında) 530 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla EPDK'ya yaptığı başvuru 12 Mart 2021 tarihinde onaylanmıştır. Bahsi geçen ihracat faaliyetinin 16 Mart 2021'de başlaması planlanmaktadır.

BALAT… İştirak Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahip olduğu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 1722 ada 5 parselde 14.796,02 m2 tahsisli arsası ile ilgili olarak yapılması gereken ilave inşaat ruhsatı almış bulunmaktadır. Bu durumda 2.818 m2 A Blok inşaatı tamamlanmış, 1.835 m2 B Blok inşaat ruhsatı alınmıştır. İnşaatın yapılması için ihtiyaç olan finans kaynağı Berka A.Ş. ortaklar tarafından karşılanacaktır. İnşaatın yapılması ile ilgili olarak betonarme prefabrik firması ile sözleşme ve ödeme yapılmış ve hafriyat işlemlerine başlanmıştır.

BANVT… Şirket dolaylı olarak yüzde yüz pay sahibi olduğu, şirket merkezi Romanya'da bulunan Banvitfoods SRL şirketinin sermayesinin 100,000,000 Romanya Leyi tutarında azaltılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, şirket aldığı yönetim kurulu kararı ile şirket yüzde yüz pay sahibi olduğu Nutrinvestment B.V.'nin ve Nutrinvestment B.V.'nin yüzde yüz pay sahibi olduğu Banvitfoods SRL'nin, Banvitfoods SRL'de gerçekleştirilecek olan sermaye azaltımı sürecine ilişkin olarak gerekli yönetim kurulu ve genel kurul kararlarının alınması kabul edilmiştir. Sermaye azaltım süreci 09.03.2021 tarihinde Romanya ticaret sicili nezdinde gerçekleşen nihai tescil ile sonlanmış ve Banvitfoods SRL şirketinin sermayesi 100,000,000 Romanya Leyi tutarında azaltılmıştır.

DOKTA… Konsolide Kâr Dağıtım Tablosu, 2020 Faaliyet Raporu ve Finansal Raporların 08.04.2021 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'umuzda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulması, a-Şirket 2020 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 109.829.455,01 TL ticari zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve 2020 yılı 4. Dönem kurum geçici vergi beyannamesine göre hesaplanan 78.890.867,77 TL mali zararın gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesi, b-Şirket 2020 yılı faaliyetlerini içeren, denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( SPK) Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında; 84.227.181TL kar elde edilmiştir. Ancak V.U.K. mali tablolarında 109.829.455,01 TL ticari zarar olduğundan kar dağıtımı yapılamamaktadır.

ESEN, NATEN… 22.07.2020 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile Yonca İplik San. Tic. A.Ş. arasında ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapımı için KDV dahil 7.697.133 TL (KDV dahil 1.124.835 Amerikan Doları) tutarlı sözleşme imzalanmıştı. Sözleşmeye konu ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ tamamlanmış ve 30.01.2021 tarihinde TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) kabulü yapılmış olup, 15.03.2021 tarihi itibariyle müşteri kabulü gerçekleşmiştir.

GUBRF… 2020 yılı hesap döneminde Şirket, yasal kayıtlara göre 175.421.311,89-₺, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarda ise 262.056.082,00-₺ (ana ortaklığa ait) net dönem karı elde etmiştir. Ancak 537.102.931,42 TL geçmiş yıl zararları nedeniyle şirket yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem kârı bulunmamaktadır. Bu nedenlerle kâr dağıtımı yapılmaması önerilmektedir.

IZMDC… % 58,13 oranda ana pay sahibi olan Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş.'nin Şirketin bedelli sermaye artırım sürecinde, rüçhan haklarının tamamını kullandığı şirkete bildirilmiştir.

MAALT… Divan Talya Oteli'nin Yeniden Yapım Süreci kapsamında, son olarak 25.02.2021 tarihli faaliyet raporunda belirtildiği üzere, otelin yeniden yapımı için resmi makamlardan alınması gerekli yıkım ve inşaat izinlerine yönelik çalışmaların başlatılması kararı çerçevesinde, yıkım ruhsatı alınabilmesi için ön çalışmalar başlatılmıştır. Bu doğrultuda yıkım sözleşmesi imzalanmış olup, önümüzdeki günlerde otel arazisinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını takiben, yıkım ruhsat başvurusu yapılacaktır. Başvuru sonucu ve konuya ilişkin diğer önemli gelişmeler faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları vasıtasıyla yatırımcılarla paylaşılacaktır.

NTHOL, MERIT… K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, mevcut sokağa çıkma yasağını tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 22.03.2021 saat 05:00'a kadar uzatmış olup kapsamını şu şekilde düzenlemiştir; * 15 Mart 2021 tarihinden 21 Mart 2021 saat 05.00'a kadar, gece 21.00'dan sabah saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır. * 21 Mart 2021 saat 05.00' dan 22.Mart 2021 saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır. Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.'de bulunan tüm otel ve casinolarımız söz konusu tarihe kadar kapalı olacaktır.

PGSUS… Yönetim Kurulunun 15 Mart 2021 tarihli kararı ekinde yer alan ve pay sahiplerinin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre Şirket 2020 yılını net dönem zararı ile kapatmış olması nedeniyle dağıtılabilir kârın oluşmadığı tespit edilmiştir.

SNKRN… Şirket Bağlı Ortaklığı, Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile INDRA S.L.U. MINSAIT firması, IRAK ‘ da yapılması planlanan Petrol ve Gaz Boru Hatları Projesinin Hafriyat, İnşaat, Elektrik/Elektronik Altyapısının inşası ile, bütün Elektronik Güvenlik Sistemlerinin tedariği ve uygulamasından sorumlu olacak şekilde karşılıklı İyi Niyet Anlaşması imzalamışlardır. Ayrıca INDRA S.L.U. MINSAIT firması tarafından sadece ürün tedariği yapılacak olan, Onesait Sensing Petrol ve Gaz Kaçağı Algılama Sisteminin uygulaması ve devreye alma işlemleri de Senkron Bina Teknolojileri tarafından yapılacaktır. INDRA S.L.U. MINSAIT firması, Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.nin yetkili görevlileri tarafından yerinde Proje, Keşif/Metraj hazırlanması amacıyla Yer Görme Daveti göndermiştir.

SNPAM… 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre oluşan 6.665.353 TL dönem karından (Yasal Kayıtlara göre 1.939.704,21 TL), ayrılması gereken yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 1.842.719,00 TL'lik kısmın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar, Şirketin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ile Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Covid-19 Pandemisinin yarattığı mücbir sebeplerden dolayı Şirketin finansal yapısını güçlü tutmak için olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, bu hususun 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir

SONME… 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 33.685.741,00.- TL dönem karından (Yasal Kayıtlara göre 4.346.532,86 TL) ayrılması gereken yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 4.129.206,22 TL'lik kısmının dağıtılabilir dönem kârının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar, Şirket Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ile Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Covid-19 Pandemisinin yarattığı mücbir sebeplerden dolayı Şirketin finansal yapısını güçlü tutmak için olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, bu hususun 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.

ULUSE… Şirket 15/03/2021 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirketin ana ortağı olan Eaton Corporation plc'nin belirli bağlı ortaklıkları tarafından halihazırda üretimi gerçekleştirilen yeni primer ve sekonder orta gerilim ürünlerinin Sincan/Ankara tesisimizde de üretimine başlanmasına karar verilmiştir. Orta Gerilim Şalt Cihazları ürün kapsamı genişletilerek söz konusu ürünlerin satış ve pazarlama faaliyetleri ilişkili taraf olan ülke satış organizasyonları tarafından yürütülecektir.

 ULUUN… Yurtiçi ve yurtdışı ev tüketimine yönelik perakende ürün pazar payımızı artırma hedeflerimiz doğrultusunda, Samsun ve Çorlu üretim tesislerimize birer adet paketleme makinası satın alımı gerçekleşmiş ve faaliyete alınmıştır. Yapılan yatırım ile günlük 1-2-5 kg ambalajlı un paketleme kapasitemiz 540 ton/aydan 5940 ton/aya yükselmiştir.

VESTL… Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından, şu kararlar alınmıştır. Şirketçe gelecek beş yıl içerisinde nakit veya bedelsiz sermaye artımı ihtiyacı doğduğu takdirde değerlendirilmek üzere Şirket kayıtlı sermaye tavanının; mevcut kayıtlı sermaye tavanına henüz ulaşılmamış olsa da, Şirket hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına, Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; 2021-2025 yılları için Şirket mevcut 1.000.000.000.- TL (Birmilyar) Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000- TL (İkimilyar Türk Lirası)'na artırılmasına ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline, İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir. https://ift.tt/3lleTfv

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder