İller

25 Mart 2021 Perşembe

Saray Matbaacılık'ta bedelli sermaye artırımı


Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş, bedelli sermaye artırımı kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıolan açıklama şöyle:

''Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden şirketimizin 2025 yılı sonuna kadar geçerli 90.000.000 TL kayıtlı ihraç tavanı dahilinde kalmak kaydıyla 36.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %140 oranında (bedelli) nakden artırılarak 87.840.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 51.240.000 TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal değerli 4.200.000 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 47.040.000 adet B grubu hamiline yazılı olarak ihracına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, işbu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere birincil piyasasında oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş'de halka arz edilmesine, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada halka arz yoluyla satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde kalan paylar olması halinde söz konusu payların halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Ali Keleş tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine, sermaye artırımından sonra geriye kalan ilişkili taraflara diğer borçlar hesabında ortak Ali Keleş'e olan şirket borçların 2 yıl süreyle ortak Ali Keleş tarafından talep edilmeyeceğinin taahhüt edilmesine, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine, şirketimizin borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı paylarına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra A grubu nama yazılı pay kalması halinde II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinin 17. madde 2. fıkrası kapsamında talep toplanmaksızın satış yönteminin kullanılmasına, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların ilgili tebliğ kapsamında belirtilen süre ve fiyat üzerinden satılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder