İller

18 Mart 2021 Perşembe

Türk Telekom, kar payı dağıtımını revize etti


Türk Telekomünikasyon A.Ş, kar payı dağıtımı konusunda revize karar aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında karar verilmek üzere, şirketimizin 2020 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net karının 3.177.873.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan karının ise 862.181.952,78 TL olduğu, konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kar olan 3.177.873.000 TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı kar payı tebliği uyarınca kar dağıtımında esas alınması, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesine göre şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2020 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı, birinci kar payı matrahının 3.239.444.358,98 TL olarak belirlenmesi (Bu tutar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 3.177.873.000 TL tutarındaki 2020 yılı dağıtılabilir karına yıl içinde yapılan 61.571.358,98 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur), bu minvalde, birinci kar payı matrahı olarak dikkate alınan 3.239.444.358,98 TL'nin %20'sine karşılık gelen 647.888.871,80 TL'nin ortaklara nakit birinci kar payı olarak dağıtılması, 623.276.128,20 TL'nin ortaklara nakit ikinci kar payı olarak dağıtılması, kar dağıtım kısıtlaması nedeniyle dağıtımı 2020 yılı içerisinde yapılamadığı için geçmiş yıl karı olarak şirket bünyesinde bırakılan 601.370.000 TL'nin ortaklara dağıtılması, 169.753.500 TL (SPK düzenlemelerine göre dağıtılacak kar payı tutarlarının toplamından ortaklığın ödenmiş sermayesinin %5'inin düşülmesi sonucu bulunan tutar 10'a bölünerek hesaplanmıştır) tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem karının kalan kısmından ayrılması, 2020 dönem karından kalan dağıtılabilir kar olan 1.736.954.500 TL'nin geçmiş̧ yıl karı olarak şirket bünyesinde bırakılması, geçmiş yıl karı olarak bırakılan bu tutarın tekrar dağıtıma konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu dolayısıyla, toplam nakit olarak dağıtılacak 1.872.535.000 TL'nin 692.428.452,78 TL'lik kısmının 2020 yılı yasal kayıtlarda yer alan net dönem karından, kalan 1.180.106.547,22 TL'lik kısmının yasal kayıtlarda geçmiş yıl karı olarak yer alan kardan dağıtılması, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu, bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,53501 Kuruş (%53,501) olmak üzere toplam brüt 1.872.535.000 TL nakit temettü ödenmesi, nakit temettünün hissedarlarımıza üç eşit taksitte 1 Nisan 2021, 1 Temmuz 2021 ve 1 Ekim 2021 tarihlerinde dağıtılmaya başlanması hususunun olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesi kararlaştırılmıştır.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder