İller

18 Mart 2021 Perşembe

Vestel Beyaz Eşya'dan kar payı dağıtımı


Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimiz, 2020 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen finansal tablolara göre 1.331.308.000 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 1.310.169.861 TL net dönem karı elde etmiştir. Şirketimiz kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle mevcut ekonomik konjonktür, şirketin nakit akışı, yatırım planı ve finansman politikaları ile pay sahiplerinin şirketin ve çalışanlarının uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2020 hesap dönemine ilişkin 1.310.169.861 TL tutarındaki dağıtılabilir karın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasının ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşılması nedeniyle 1.310.169.861 TL tutarındaki dağıtılabilir kar üzerinden genel kanuni yedek akçe ayrılmamasının 2020 yılı olağan genel urul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, şirket esas sözleşmesi hükümleri, kar dağıtım politikası çerçevesinde 6322 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, TTK ve VUK'un ilgili hükümlerine göre düzenlenen 31.12.2020 tarihli finansal tablolarında yer alan 128.225.856 TL tutarında genel kanuni yedek akçe, 78.364.346 TL tutarında hisse senedi ihraç primi, 695.387.097 TL tutarında olağanüstü yedek akçeden oluşan toplam 901.977.299 TL tutarındaki dağıtılabilir diğer kaynağın 800.000.000 TL'lik kısmının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 4,2105 TL, net 3,5789 TL olmak üzere) kar payı olarak pay sahiplerine nakden üç eşit taksitte ödenmesine ve dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak yönetim kuruluna yetki verilmesine, dağıtıma konu kar payı tutarı üzerinden 80.000.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına ve bu hususların 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder