İller

9 Nisan 2021 Cuma

Piyasadan haberler


ADESE… Şirketin 07.04.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda kabul edilen mevcut kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliği, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

BLCYT… Şirketin 06.04.2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı 08.04.2021 tarihinde Adana Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

 DOHOL… SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 1.390.240.000,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 40.464.707,57-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe", 34.247.798,44-Türk Lirası tutarında "İştirak Hissesi Satış Karı", 84.000.000,-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ve 8.961.409,72-Türk Lirası tutarında "Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe" düşüldükten ve 2020 yılında yapılan 14.953.779,28-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 1.237.519.863,55-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise; 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap döneminde, 927.541.949,77 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 40.464.707,57-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe", 34.247.798,44-Türk Lirası tutarında "İştirak Hissesi Satış Karı", 84.000.000,-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ve 8.961.409,72-Türk Lirası tutarında "Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe" düşüldükten sonra 759.868.034,04-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu görülerek, Kar dağıtımında 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması, bu çerçevede, TTK'nın 519'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmasına gerek olmadığı anlaşılmakta, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %6,87826'sı, net %5,84652'si oranında olmak üzere, toplam 180.000.000,-Türk Lirası ("brüt"), 153.000.000,-Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 30 Nisan 2021 tarihinde başlanması, SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 1.042.566.084,27-Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 579.868.034,04-Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması, hususları birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve elektronik ortamda 34.968,052 adet red oyuna karşılık toplam 1.918.656.888,611862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile aynen kabul edilmiştir.

EDIP… 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında her iki mali tabloda dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, cari yıl dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına karar verilmişti

DOKTA… Konsolide Kâr Dağıtım Tablosu, 2020 Faaliyet Raporu ve Finansal Raporların 08.04.2021 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'umuzda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulması, a-Şirketin 2020 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarda 109.829.455,01 TL ticari zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve 2020 yılı 4. Dönem kurum geçici vergi beyannamesine göre hesaplanan 78.890.867,77 TL mali zararın gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesi, b-Şirketin 2020 yılı faaliyetlerini içeren, denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( SPK) Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarda; 84.227.181TL kar elde edilmiştir. Ancak V.U.K. mali tablolarda 109.829.455,01 TL ticari zarar olduğundan kar dağıtımı yapılamamaktadır.

FADE… Şirketin 29.03.2021 Tarih ve 2021/44 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda 14.733.120 TL, yasal kayıtlara göre ise 7.629.147 TL net dönem karı bulunmakta olup, Şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere 7.247.690 TL'nin dağıtılabilir net dönem karından, 6.147.310 TL'nin geçmiş yıl karlarından olmak üzere toplam 13.395.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına ve Kar Dağıtım Tablosunun ekteki gibi düzenlenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. https://ift.tt/3mvsWQc

FONET… Şirketin, 08 Nisan 2021 Perşembe günü gerçekleşen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Geçmiş Yıl Kârları" hesabında şirket bünyesinde bırakılması kararı onaylanmıştır.

GUBRF… 2020 yılı hesap döneminde Şirket, yasal kayıtlara göre 175.421.311,89-₺, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarda ise 262.056.082,00-₺ (ana ortaklığa ait) net dönem karı elde etmiştir. Ancak 537.102.931,42 TL geçmiş yıl zararları nedeniyle şirketin yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem kârı bulunmamaktadır. Bu nedenlerle kâr dağıtımı yapılmaması önerilmektedir.

ITTFH… Bağlı Ortaklık Selva Gıda Sanayi A.Ş.' nin halka arzı için gerekli başvuru evrakları 08.04.2021 tarihinde ( Bugün ) Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi' ne teslim edilmiştir.

KATMR… Şirket Yönetim Kurulu 08.04.2021 Tarih ve saat 17.00 'de şirket merkezinde toplanarak şu kararı almışlardır. Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Sermaye artırımlarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın halka açık şirketlere sağladığı kolaylaştırıcı yöntemlerden yararlanılması amacıyla, 450.000.000 TL (DörtyüzellimilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanının 1.087.500.000 TL (BirMilyarSeksenYediMilyonBeşYüzBinTürkLirası)' na artırılması, bu çerçevede hazırlanan tadil metni örneğine göre Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21. maddelerinin değiştirilmesine, Söz konusu değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli izin başvurusunda bulunulmasına, izinlerin alınmasını takiben değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. https://ift.tt/3fWBAX0

NUGYO… 08.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirket'in 2020 yılı hesap dönemine ait yasal kayıtlarında net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi.

SELGD… Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına, ilişkin teklifin, yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

SELGD… Kayıtlı Sermaye sistemi içerisinde yer alan Şirketin; Mevcut 30.000.000 TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 150.000.000 TL ‘sına yükseltilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi; bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunda Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından izni alınmıştır.

TMPOL… Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilen, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri" başlıklı 6.maddesi genel kurul onayından geçirilmiş olup bilgilerinize sunarız.

TMPOL… 08.04.2021 tarihli Genel Kurul toplantımızda 2020 yılı Karının dağıtılmaması kararı alınmıştır.

TUKAS… Şirketin 08 Nisan 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2020 yılı hesap döneminde oluşan karın dağıtılmamasına ve karın Şirket bünyesinde tutulmasına, geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi ve genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder