İller

22 Nisan 2021 Perşembe

Piyasanın durumu


AKFGY… 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarda yasal mevzuata göre dağıtılabilir kar oluşmadığından, Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı doğrultusunda kâr dağıtımı yapılmaması hususu onaya sunuldu, 30.000 adet red oyuna karşılık 299.531.311 olumlu oy ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

DYOBY… 25.01.2019 tarihli özel durum açıklamasına konu edilen soruşturma hakkında Rekabet Kurumu tarafından; "bayilerin yeniden satış fiyatlarını belirleme ve müşteri ve bölge kısıtlamasına gitmeye yönelik uygulamalar" iddiası ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiğine ve bu sebeple şirkete, 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirleri üzerinde %1,5 oranında takdiren 21.036.866,58.-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiş olup, bu husus 19 Nisan 2021 tarihinde Kurumun İnternet sitesinde yayımlanmıştır. Kurumun gerekçeli kararı henüz yazılmamış ve Şirkete tebliğ edilmemiş olup detayları bilinmemekle beraber, idari para cezası, gerekçeli kararın tebliğini takibeden 30 gün içerisinde 5236 saylı Kanun çerçevesinde, dörtte üçü nispetinde 15.777.649,93.-TL olarak ödenecek olup yayınlanan kısa karara karşı kullanılacak haklar ile birlikte gerekçeli kararın tebliğini takiben her türlü yasal hakkımız süresi içerisinde kullanılacaktır.

EKGYO... Şirket projelerinden "İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici "Eltes İnş. Tesisat San. ve Tic. A.Ş." ye 19.04.2021 Pazartesi günü yapılmıştır.

GEDIK... Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda; Yönetim Kurulunun 21.04.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Laplace Analytics Finansal Teknolojiler A.Ş. ("FinFree") 'ye 977.775,00 TL yatırım yapılarak %10 oranında iştirak edinilmesine karar vererek, iştirak ve pay sahipleri sözleşmesi imzalanmıştır.

GENTS… Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 24/03/2021 tarihinde şu kararları almıştır. Şirketin 2020 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 45.351.119,17 TL, SPK kayıtlarında ise vergi ve 1.Tertip Yasal Yedek akçenin indirilerek, bağışların ilavesi ile 62.494.048,58 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır. Bu kapsamda 21 / 04 / 2021 tarihinde toplanacak 2020 yılı Genel Kurulu'na Yönetim Kurulu olarak; -2020 yılı karından 45.000.000,00 TL ( % 29,22 ) bedelsiz payın ortaklara yasal süreler içinde verilerek, artan tutarların şirket bünyesinde olağanüstü yedek olarak bırakılmasının, -Mevcut Olağanüstü Yedekler tutarından da 10.000.000 TL ( % 6,49 ) Brüt - Nakit temettü tutarının 31.05.2021 tarihinde pay sahiplerine ödenmesinin, Kar Dağıtım Tablosu'nda da belirtildiği şekilde 2020 yılı Kar Dağıtım Teklifimiz olarak sunulmasına karar verilmiştir. https://ift.tt/32FQbxO

HATEK… 2020 YILI KARI HAKKINDA: Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi: 25.05.2021 Brüt: 0,4761904 Net: 0,4047618

HDFGS… Yapılan inceleme ve araştırmalarda, sektörün önde gelen şirketlerinden biri olan Icrypex Bilişim A.Ş’ye ("Icrypex") iştirak edilmesi için gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasına karar verilmiş, 5.000.000 TL ödenmiş sermayesinin %10'una tekabül eden 500.000 adet payın USD 500.000 bedel değerlenmesine, ve 285.000 adet İdealist Danışmanlık A.Ş. payı karşılığında karşılıklı bedel ödenmeksizin satın alınmasına ilişkin bağlayıcı olmayan teklif verilerek yine bağlayıcı olmayan mutabakat anlaşması imzalanmıştır. Konu anlaşma imzalanmakla birlikte; mali ve hukuki inceleme çalışmalarının tamamlanıp bağlayıcı bir pay devir sözleşmesi imzalanana kadar Özel Durumlar Tebliği'nin (II15.1.) 6. Maddesine göre yatırımcıların meşru çıkarlarının zarar görmemesi için konu mutabakat anlaşmasının açıklanmasının pay devir sözleşmesinin imzalanmasına kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Gelinen aşamada inceleme çalışmaları tamamlanmış, pay devir koşulları hakkında mutabakat sağlanmış ve gerek sektöre, gerekse Icrypex'e yatırım yapılabileceği kanaatine varılmıştır. Netice olarak, Türkiye'de kurumsal yapı ile kurulan ve kripto para birimlerinin ticareti için platform sağlayan bir kripto para borsası olan Icrypex'e iştirak edilmesine karar verilmiştir. İştirakte, imzalanan mutabakat anlaşması hükümlerine göre Icrypex'in 5.000.000 TL ödenmiş sermayesinin %10'una tekabül eden 500.000 adet payın USD 500.000 bedel ile satın alınmasına, karşılıklı ödeme yapılmaksızın pay devir bedeli olarak 13,50 TL birim fiyat üzerinden 285.000 adet (IDEAS) İdealist Danışmanlık A.Ş. halka kapalı payının devredilmesine, mutabakat anlaşması tarihindeki döviz kuruna göre bedelde mutabakat sağlandığından karşılıklı olarak herhangi bir ödeme yapılmamasına ilişkin pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. Icrypex Bilişim A.Ş. için hazırlanan değerleme raporuna toplam şirket değeri 94.592.587 TL olduğu tespit edilmiş olup, pay başına 18,92 TL tekabül etmektedir.

IDEAS… 19.01.2021 tarih ve 1 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde kripto para borsası işletmeciliği yapan şirketlere yatırım imkan ve ihtimalinin araştırılmasına karar verilmiştir. Yapılan inceleme ve araştırmalarda, sektörün önde gelen şirketlerinden biri olan Icrypex Bilişim A.Ş.'ye ("Icrypex") iştirak edilmesi için gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasına karar verilmiş, 5.000.000 TL ödenmiş sermayesinin %20'sine tekabül eden 1.000.000 adet payın USD 1.000.000 bedel ile satın alınmasına ilişkin bağlayıcı olmayan teklif verilerek yine bağlayıcı olmayan mutabakat anlaşması imzalanmıştır.

IHLAS… 20 Nisan 2021 Tarihli Pay Alım İşlemleri Hk: 14 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 20 Nisan 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiş olup, alımlar yapıldıkça kamuoyuna duyurulacaktır.

KAREL… Yatımcılardan 02.12.2020 tarihli KAP açıklamamızdaki kapasite artışının gerçekleşip gerçekleşmediği ve yeni yatırımlar planlanıp planlanmadığına dair gelen sorular üzerine iş bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 02.12.2020 tarihindeki KAP açıklamasında 2021 yılı ilk çeyreğinde hat sayısının 12'den 15'e çıkartılacağını belirtmiştik. Bugün itibari ile üretim hattı sayısı 15'e çıkartılmıştır. 2021 yılı içinde üretim hattı sayısına 2 hat daha eklemeyi planlamış bulunmaktayız. Bu iki hat yatırımına ek olarak otomotiv sektörüne üretim yapmaya yönelik yeni bir hattın kurulumuna da başlanmıştır. Çoğunluğu 2021 yılında olmak üzere 2023 yılına kadar bço hizmetlerimiz kapsamında enerji yedekleme sistemleri kurulumu için 50 Milyon TL'lik bir yatırım planlanmıştır. MIL-STD 461 askeri EMC standardına ve DO-160 Avyonik standardına uygun EMC laboratuvarı kurulumuna başlanmıştır. Laboratuvar bir ay içinde kullanıma hazır hale gelecektir. Bu ve benzeri yatırımlarla ilgili 2021 yılı ilk çeyreğinde yapılan toplam harcama tutarı yaklaşık 20 Milyon TL'dir.

KATMR… Şirketin mevcut Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.04.2021 tarihinde şirkete tebliğ edilen 16.04.2021 tarihli E-29833736-110.03.03-5208 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

KRGYO… Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ait mali tablolarında oluşan karın devam eden ve yeni yapılacak yatırımlardaki nakit ihtiyacına binaen dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasının Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

LKMNH… Hisse Geri Alımına Başlama ve Yetkilendirme: Şirketin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında onaylanmış olan geri alım programı çerçevesinde; 30-TL üst fiyat limiti ile şirket sermayesinin %10 una kadar geri alıma başlanmasına ve geri alım işlemlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür Mustafa SARIOĞLU' nun üç yıllığına yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

MARTI… Şirketin 21.04.2021 tarih 1268 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılmamasına ve Genel Kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

MRGYO… Şirketin 21.04.2021 tarih 1068 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında 18.837.319 TL kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılmamasına ve Genel Kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

OZKGY… Yönetim Kurulunun 19.04.2021 tarihli kararı ile, İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi Göktürk mahallesinde bulunan 10.673,60 m2 alana sahip arsanın Şirket tarafından satın alınmasına karar verilmiş olup, tapu devri 19.04.2021 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir.

RHEAG… 23.12.2020 ve 04.03.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş.nin 15.04.2021 tarihinde yapılan Olaganüstü Genel Kurul Toplantısında; Şirketin 1.140.000 .- TL olan ödenmiş sermayesi 380.000.- TL nakit artırılmak suretiyle 1.520.000.- TL'na yükseltilmesi sırasında mevcut ortaklar AİM Enerji Teknolojileri A.Ş., İlker Aydın ve Türker Şahin'in rüçhan hakları kısıtlanarak Şirkete kullandırılması kararı alınmıştır. Söz konusu genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmesi ile şirketin katılımı geçerlilik kazanmıştır. 380.000.- TL nominal değerli payların bedeli olarak 2.018.225 TL Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş. hesabına ödenerek rüçhan hakkı kullanımı gerçekleştirilmiştir. Bu sayede payların bedeli olarak ödediğimiz tutarın tamamı Şirket hesabına geçmiş olup diğer ortaklara herhanği bir ödeme yapılmamıştır. Diğer ortaklarla imzalanan "Sermaye Artırımına İştirak Yolu İle Hisse Alımı ve Ortaklık Sözleşmesi ile" Sahip olduğumuz B Grubu paylara, şirketin üç kişilik yönetim kurulunda bir üye ile temsil edilme hakkı verilmiştir.

RTALB… Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 02.04.2021 tarihinde verilen 800.000 adet ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 5.600.000'e ulaşmıştır.

SERVE… Şirketin 11.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında; Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, iştiraki olan Kuvva Gıda Anonim Şirketi bilançosunun aktifi ve pasifi ile birlikte kayıtlı değerler üzerinden Serve Film tarafından bir bütün halinde devralınmak suretiyle birleşmesine karar verilmiştir ("Birleşme İşlemleri"). -Tebliğ ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatı gereğince, Birleşme İşlemleri'nin sonuçlandırılabilmesi amacıyla uzman bir kuruluş tarafından rapor ("Uzman Kuruluş Raporu") hazırlanması gerekmektedir. -Şirket Uzman Kuruluş Raporu'nun hazırlanması hususunda, 21/04/2021 tarihi itibarıyla, Marbaş Menkul Değerler Anonim Şirketi Uzman Kuruluş Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır.

TVB, VAKBN… Pay Alım Bildirimi: İlgide kayıtlı açıklamada Banka Yönetim Kurulunun kararıyla, hissedarların yatırımlarının değerinin korunması ve Banka hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında 100.000.000 nominal adete ve azami 500.000.000.-TL satış tutarına kadar Bankanın Borsa İstanbul'da işlem gören "D" grubu halka açık paylarının geri alınmasına karar verildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 3,34 TL – 3,35 TL fiyat aralığında 3.500.000 adet Bankamız D Grubu paylarının geri alım işlemine ilişkin bugün yapılan işlemler tabloda yer almaktadır.

ULUUN… Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " hükümleri uyarınca hazırlanan ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolarında yer alan 43.753.402,00 TL Dönem Kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 471.112,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 43.282.290,00 TL' dir. 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarda yer alan net dönem kârı 43.856.762,06 TL'dir. Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; - Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 2.192.838,10 TL ayrılmasına, - Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın 41.089.451,90 TL olarak tespit edilmesine, - 41.089.451,90 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder