İller

29 Kasım 2021 Pazartesi

Öğretmenler En Çok Neyden Şikayetçi ? (Özel Haber)

pandemide eğitim 

Türk Eğitim Sen tarafından yapılan ankette öğretmenlerin en çok şikayetçi olduğu konular gün yüzüne çıktı. Katılımcıların yüzde 58’i Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanlık taşra teşkilatlarında liyakatsız yöneticilerin tutum, davranış ve uygulamalarından şikayetçi oldu !

Ankete katılımcıların %52,52’si il/ilçe müdürlüklerinde en çok yaşadıkları sorun olarak liyakatsiz yöneticilerinin tutum, davranış ve uygulamaları olarak belirtmişlerdir. %22,24’ü ise hiçbir sorun yaşamadığını ifade etmiştir. “Okulunuzda/kurumunuzda en çok sorun yaşadığınız konu hangisidir?” sorusuna katılımcıların %48,76’sı okullarında hiçbir sorun yaşamadığını ifade ederken, %28,65’i ise liyakatsiz yöneticilerinin tutum, davranış ve uygulamaları olarak belirtmişlerdir. Katılımcıların %93,8’i herhangi bir sendika üyesi olduğunu ifade ederken, %6,2’si ise üye olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 32’si kurumunda sendikal ayrımcılığa veya siyasi, ideolojik baskıya maruz kaldığını ifade etmiştir.

Öğretmenlerin Yüzde 40’ı Tükenmişlik Sorunu Yaşıyor

Yüzde 38,6’sı mesleki tükenmişlik yapıyor, yüzde 36,9’u ise kısmen mesleki tükenmişlik yaşıyor.

Katılımcıların %93,2’si MEB’e bağlı herhangi bir kadro için mülakat uygulamasının uygulanmasını uygun bulmamaktadır. Mülakat uygulamasının uygun olmadığını ifade eden katılımcıların en çok vurguladıkları gerekçe yandaş kayırma yapılması (%,77,6), adaletsiz uygulamaya yol açması (%75,6) ve hak gaspı (%55,6) olarak ifade etmişlerdir.

Katılımcıların %39,2’si proje okullarına yönetici ve öğretmen atamasının nasıl yapılması gerektiği ile ilgili mülakatın olmadığı bir ölçme ve değerlendirme sisteminin olması gerektiğini ifade ederken, %27,2’si ise MEB öğretmen atama yer değiştirme ve yönetici atama yönetmeliğine bağlı olarak yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Katılımcıların %38,6’sı mesleki tükenmişlik yaşadığını ifade ederken, %24,5’i yaşamadığını, %36,9’u ise kısmen yaşadığını belirtmiştir.

Mesleki tükenmişlik yaşayan katılımcılar bu durumun nedeni olarak en sık vurguladıkları noktalar maaşların yetersizliği, öğretmene değer verilmemesi ve öğrenci/veli tutum ve davranışları olarak ortaya çıkmıştır.

Öğretmenlerin mesleki imajla ilgili sorunlarına yönelik bulgular

Ankete katılanlar öğretmenlik mesleğinin toplum tarafından saygın bir meslek olarak görülmediği görüşünde. Onlara göre mesleğin itibarını artırmak en çok siyasilerin elinde.

Katılımcıların %69,3’ü öğretmenlik mesleğinin toplum tarafından saygın bir meslek olarak görülmediğini düşünürken, %27,4’ü ise kısmen görüldüğünü ifade etmiştir. Mesleğin toplum tarafından saygın bir meslek olarak kabul edilmediğini düşünen katılımcıların en çok vurguladığı hususlar siyasilerin (%70,3), toplumun (%48,1) ve merkezi eğitim yöneticilerinin tutum ve davranışları (%42,7) olarak ortaya çıkmıştır.

Araştırmaya katılan katılımcıların büyük çoğunluğu mesleğin saygınlığını arttırmanın siyasilerin elinde olduğunu ifade ederken, büyük bir kısmı da merkezi eğitim yöneticilerinin elinde olduğunu vurgulamışlardır.

Katılımcıların %40,8’i öğretmenlerin mesleki imajına katkı sağlamak için MEB’in yapması gereken en önemli hususun Öğretmenlik Meslek Kanununun çıkarılması olduğunu ifade etmişlerdir.

Okullarda şiddet konusuna yönelik bulgular

Katılımcıların %27,7’si meslek hayatlarında en az bir defa şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir. Meslek hayatında en az bir kere şiddete maruz kalmış katılımcıların %51,5’i veliler, % 27,1’i il/ilçe okul yöneticisi, %16,1’i öğrenci, %4,1’i meslektaşı olan öğretmen, %1,1’i de hizmetli, memur tarafından şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir.

En çok maruz kaldıkları şiddet türünün ise sözlü şiddet (%58,5) olduğu ortaya çıkmıştır. Bunu %21,2 ile psikolojik şiddet, %20 ile fiziksel şiddet, %0,3 ile cinsel şiddet takip etmektedir.

Toplu sözleşme görüşmelerine yönelik bulgular

Katılımcıların %81,4’ü toplu sözleşme görüşmelerinde imza atılan ücret artışlarının beklentilerini karşılama konusunda çok yetersiz kaldığını belirtmişlerdir. %15,5’i beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığını ifade ederken, %2,6’sı ise kısmen yeterli, %0,5’i çok yeterli vurgusunu yapmıştır. Ücret artışının beklentilerini karşılamadığını ifade eden katılımcıların %39’u bu sorumluluğun yetkili konfederasyonda olduğunu, %33’ü ise Hükümette olduğunu ifade etmişlerdir.

3600 ek gösterge meselesinin çözümünün 2022 yılı sonuna bırakılması konusunda katılımcıların %35’i hiç memnun değilim, %13,7’si memnun değilim, %30,7’si kısmen memnunum, %14’ü memnunum, %6,5’i çok memnunum cevabı vermiştir. Bu sonuç ek gösterge konusunda ivedilikle adım atılmasının gerekli olduğunu göstermektedir.

Katılımcıların %7,9’u eş durumu mağduriyeti yaşadığını belirtmiştir. Eş mağduriyeti yaşadığını ifade eden katılımcıların %39,5’i bir yıldır, %18’i iki yıl, %12,5’i üç yıl, %5,8’i dört yıl ailesinden ayrı yaşadığını belirtirken, %24,2’si ise beş yıl ve üzeri ailesinden ayrı yaşadığını vurgulamıştır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun hala çıkarılmaması eksiklik olarak görülüyor.

Katılımcıların %94,4’ü Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılmamasını bir eksiklik olarak görürken %5,6’sı eksiklik olarak görmemektedir. Katılımcıların Öğretmenlik Meslek Kanunundan beklentileri en çok sırasıyla; öğretmenlik mesleğinin itibarını arttırıcı ve mesleğin statüsünün sağlam zemine kavuşturulmasına yönelik düzenlemeler ile öğretmenlerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler ön plana çıkmaktadır.

Türkiye’nin En Büyük Sorunu İşsizlik !

Katılımcıların Hükümetten ve Milli Eğitim Bakanı’ndan beklentileri en çok sırasıyla; öğretmenlik mesleğinin saygınlığının geri kazandırılması (%71,7), öğretmenlerin ücret sorunlarının çözülmesi (%,58,1) 3600 ek gösterge sözünün yerine getirilmesi (%55,4) ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması (%40) olarak belirtilmiştir. Türkiye’nin en büyük sorununu ekonomik sorunlar ve işsizlik olarak görüyorlar. Bunu kadrolaşma ve liyakatsizlik takip ediyor. Katılımcıların %42,7’sine göre Türkiye’nin en büyük sorunu ekonomik sorunlar ve işsizlik olarak ifade edilmiştir. Bunu %18,6 ile kadrolaşma ve liyakatsizlik, %12,9 ile adaletsiz uygulamalar, % 9,4 ile eğitim alanında yaşanan sorunlar olarak belirtilmiştir. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Anket Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Hiç yorum yok:

Yorum Gönder