İller

23 Şubat 2021 Salı

Kristal Kola'da bedelli sermaye artırımı


Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş'de bedelli sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 96.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 96.000.000 TL artırılarak 192.000.000 TL'ye çıkarılmasına, arttırılan 96.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların 1.887.300 TL nominal değerli kısmının mevcut A Grubu paylar karşılığı olarak A Grubu hamiline yazılı olarak, 94.112.700 TL nominal değerli kısmımın ise mevcut B Grubu paylar karşılığında B grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına, ihraç edilecek A Grubu payların borsada işlem görmeyen nitelikte, B Grubu payların ise borsada işlem gören nitelikte oluşturulmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 lot pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden) kullandırılmasına, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada gerçekleştirilecek işlemleri takiben Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı tebliğinin 25. maddesi çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına, nakit sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına, sermaye artırım sürecinin başlatılmasına, sermaye artırımına aracılık edecek aracı kurumun belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş'de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza Sıddık Durdu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.''
 


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönderme