İller

2 Şubat 2021 Salı

Piyasadan haberler


A1CAP, ACP, GLRYH, RTALB

Telegram ve benzeri sosyal mecralarda, Şirket A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin Grup şirketleri aleyhinde asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunulması sebebiyle kamuya açıklamada bulunulması ihtiyacı hasıl olmuştur. Belirtmek isteriz ki,  Güler Yatırım Holding A.Ş. ve Grup şirketleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş., 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere tabi olarak faaliyet gösteren kurumlardır. Bu çerçevede unvanı belirtilen şirketlerin finansal tabloları bağımsız denetime tabi tutulmakta ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuya duyurulmaktadır. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve diğer Grup şirketleri aleyhinde, telegram ve benzeri sosyal mecralarda, tamamen asılsız iddialara dayalı olarak, planlı ve organize bir şekilde Grup şirketlerini karalama politikası yürütenler hakkında, Grup şirketlerinin ve paydaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hukuki sürecin başlatılacağını belirtmek isteriz. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu ve benzeri yayınların piyasa bozucu etkisi de göz önüne alınarak SPK'ya da gerekli başvurular yapılacaktır. Bu kapsamda Fettah Gümüş ve Telegram Yöneticisi Yılo Başkan takma adlı kişi  hakkında suç duyurusunda bulunulacağı gibi, ayrıca tazminat talepli dava ikame edilecektir.Siz değerli paydaşlardan, şirketin itibarına zarar verici paylaşımlara itibar etmemelerini rica ederiz.

AKBNK

Banka'nın 2020 yılı 12 aylık solo net karı 6.267.167.000 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 5.417.468.000 TL)

ANELE

Katar devletinin Al Khor şehrinde yer alan, Construction of Link Roads Adjacent to Al Khor Expressway (P60A) Projesi kapsamındaki altyapı ve pompa istasyonu elektromekanik işleri kapsamında proje alt yüklenicisi IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL (IRIS) şirketine, Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığı ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından verilen  11.731.511,28 Katar Riyali (yaklaşık 3.222.943 ABD Doları) tutarındaki teklifi IRIS tarafından uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin niyet mektubu (Letter of Intent) taraflarca imzalanarak sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Proje teklifinde baz alınan tahmini tamamlanma süresi 12 aydır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, faaliyet izni iptal edilen Pusula Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş. (İşlem Kodu:WBP) Yönetim Kurulunun 27/01/2021 tarihli ve 2021/2-5 sayılı kararı ile Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, işlem yapma yetkileri iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    KONTR

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR.E) payında 03/02/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 02/03/2021'dir.

BURCE

Şirket, Çimento sektöründe faaliyet gösteren bir firma ile  "Agrega Kırma Eleme Tesisi İmalatı " konulu, Temmuz 2021 tarihine kadar teslim edilecek , 990.000 Euro tutarlı sözleşme 02.02.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmistir.

CEMAS

Şirket ile DİSK'e bağlı Birleşik Metal Sendikası arasındaki Eylül 2020– Ağustos 2022 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde  1 Şubat 2021 tarihi itibari ile anlaşma sağlanmıştır.

DENGE

Şirketin 09.10.2020 tarih 09 nolu yönetim Kurulu  kararıyla Şirket'in yeni faaliyet ve yatırıma başlayabilmesi ve acil finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Sayın Erdal Kılıç'tan sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek sermaye artırımlarından kendisi lehine mahsup edilmek üzere, 20.000.000,00 TL. fon girişi kabulüne karar verilmişti. Söz konusu fon girişinin tamamlanmasına,  Şirket faaliyet ve yatırımlarının hızlandırılması ve geliştirilmesi amacıyla Sayın Veysi Kaynak'tan da sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek sermaye artımlarından kendisi lehine mahsup edilmek üzere, 10.000.000,00 TL. fon girişi kabulüne karar verilmiştir.

EPLAS

Şirket, Vakıfbank'ın 11.01.2021 tarihli ihalesine katılmış ve en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanmıştı. İhale tutarı olan 120.400.000 TL 20.01.2021 tarihinde bankaya nakden ödenmişti. Şirket 01.02.2021 itibariyle tapu devrini gerçekleştirmiş olup, taşınmaz ve makinelere ait mülkiyet şirkete geçmiş bulunmaktadır.

ERSU

Şirketin 02.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda,Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Özlem Nazlı Arıkan'ın  görevinden ayrılması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11.maddesi gereğince, ,Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi , Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında  raporlama yapmak üzere  Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Sn.Muhsin Danışman'ın atanmasına karar verilmiştir.

FROTO

Şirketin 2020 yılı finansal sonuçları 10 Şubat 2021 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.

GUBRF

28.01.2021 tarihli KAP duyurusunda, bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin 550.000 TL'den 40.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verildiği bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. İlgili işlem ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak tescil edilerek, 2 Şubat 2021 tarih, 10258 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmuştur. Böylelikle bağlı ortaklığın sermaye artırım sürecinin tamamlandığı belirtilmiştir.

KUTPO

Şirketin Çimse-İş  Sendikası ile yapmış olduğu toplu iş sözleşmesi 31.12.2020 tarihinde sona ermiş olup, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasını  kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi Şirket ve Çimse-İş Sendikası  arasındaki görüşmeler neticesinde 01.02.2021 tarihinde taraflar arasında  imzalanmıştır.

MGROS

Şirket, 1 adet Migros ve 8 adet Migros Jet formatında toplam 9 satış mağazası Ocak ayı içerisinde hizmete açılmıştır.31 Ocak 2021 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.286 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 28 olmak üzere toplam 2.314'tür.

PEGYO

Şirketin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 89.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %60 oranında olmak üzere 53.460.000 TL artışla 142.560.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 18.01.2021 tarihinde başlayan 15 günlük  yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 01.02.2021 tarihinde  tamamlanmıştır.Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 263.408,725 TL olup, kalan paylar, 3 Şubat-4 Şubat 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

RODRG

E-Ticaret Kanalları ile Satış Anlaşmaları hakkında KAP'ta yer alan bildirim

RYGYO

Şirket'in 2020 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 410.426.474 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 548.706.851 TL)

TRGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca; kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında; şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2020 yılı içerisinde yıllık kira bedeli toplam 31.732.164 TL (KDV hariç) kiralama, 517.239.611 TL (KDV hariç) satış işlemi gerçekleşmiştir.

ULUUN

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve 5 yıllık sürenin güncellenmesi için gerekli yasal sürecin başlatılmasına karar verilmişti. Söz konusu yönetim kurulu kararının ekinde yer alan esas sözleşmemizin 6.maddesinin tadiline ilişkin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı'nın uyarı ve yönlendirmeleri de dikkate alınarak bu kararımızın ekinde yer aldığı şekilde güncellenmesine, 10.12.2020 tarih ve 2020/026 sayılı yönetim kurulu kararının ekinde yer alan tadil metninin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.02.02.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanının artırılması görüşülüp onaylanmıştır.

YBTAS

Şirketin Kırşehir Çiçekdağ'da bulunan 2/A Kalker Ocağı ruhsatının Yerköy Beton İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne devrine ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde işlemler başlatılmış olup devrin uygun bulunduğu şirkete bildirilmiştir. Devre dair idari işlemler tamamlanıp devir gerçekleştiğinde, kamuoyuna detaylara ilişkin gerekli açıklama ayrıca yapılacaktır. Bahse konu işlem nedeniyle şirketin üretim ve satış faaliyetleri etkilenmeyecektir.

YESIL

Şirket'in 2020 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 21.966.298 TL oldu. (2019/12 AYLIK: 52.236.237 TL)

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder