İller

17 Mart 2021 Çarşamba

Piyasadan haberler


ALARK… Şirket 2020 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 948.118.476, -TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 42.135.538,-TL vergi karşılığı, 104.029.200,-TL kontrol gücü olmayan paylar ve 8.340.178,-TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 793.613.560,- TL net dağıtılabilir dönem kârına 175.500,-TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 793.789.060,-TL'nin %7,56'sına tekabül eden 60.030.000,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

• Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

• Kâr payı dağıtımına 11.05.2021 tarihinde başlanmasına, Bu önerinin Genel Kurulun onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

ANHYT… Şirket 01.01.2021-28.02.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 224.024.378,35.-TL, hayat dışı 227.440,28.-TL olmak üzere toplam 224.251.818,63.-TL olarak gerçekleşmiştir.

AVISA… Şirket 01.01.2021 -28.02.2021 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 239.972.872 TL, hayat dışı 11.601.119 TL olmak üzere toplam 251.573.991 TL olarak gerçekleşmiştir.

AYEN… 01.01.2020- 31.12.2020 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri-II 14.1 Sayılı Tebliğ’i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre Ana Ortaklığa ait net dönem zararı 91.523.972,00 TL Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolara göre 14.255.671,25.-TL Dönem Karı oluşmuştur. Buna göre TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2020 finansal tablolarda dönem zararı oluşması nedeniyle, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun genel kurul toplantısında hissedarların bilgisine sunulmasına, yasal kayıtlarda yer alan kara ilişkin olarak ise Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması zorunlu Genel Kanuni Yedek Akçe olan 712.783,56.-TL ayrıldıktan sonra kalan tutar olan 13.542.887,69.-TL’nin olağanüstü yedeklere alınmasının Genel Kurul’a teklif edilmesine, karar verilmiştir.

CEMAS… Christian Pfeiffer (Almanya) firmasından toplam 778.000 Euro (yaklaşık 7 milyon TL) değerinde bilya siparişi alınmıştır. Söz konusu sipariş Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında üç ayrı partide teslim edilecektir.

CEMTS… Esas Sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) TL'den 500.000.000 ( Beşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.01.2021 tarih E-29833736-110.04.04-275 nolu yazısına göre uygun bulunan başvuru Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

CEMTS… Şirket S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre Net Dönem Karı 138.822.110 TL olup, 7.190.580,33 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 131.631.529,67 TL Net Dönem Karına ve yıl içindeki 109.800 TL bağışların ilavesinden sonra 131.741.329,67 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır. Buna göre; Ortaklara 2020 yılı karından brüt 17.819.238,84 (ödenmiş sermayenin % 17,647'si oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 17,647 Kr); net 15.146.353,01 TL (ödenmiş sermayenin % 15'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 15 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının 05.05.2021 tarihinde dağıtılması, S.P.K.'na göre kalan kardan 1.277.045,48 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 112.535.245,35 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması genel kurulca kabul edilmiştir.

DENGE… Şirket Yönetim Kurulu 17.03.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak şu kararları almıştır. İştirak Fer Yapı A.Ş 17.03.2021 tarih ve 05 sayılı yönetim kurul kararı ile sermayesini, 150.000.000,00 TL artırmaya ve rüçhan haklarının Şirket lehine kısıtlanmasına karar vermiştir. Bu çerçevede; Diğer ortakların kısıtlanan rüçhan haklarının, beher 120 TL.'den toplamda 150.000.000 TL ödenmek suretiyle nakten ve primli olarak kullanılmasına ve böylece Şirketin İştirak sermayesindeki payının % 53.84 oranına ulaşmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

EKGYO… Şirket projelerinden Ankara Yenimahalle İstasyon Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Merkez Ankara)'nde Yüklenici ile yapılan Sözleşmeye Ek 7 No.lu Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 1.258.365.000 TL 'den 1.384.181.652,31 TL'ye artmıştır

EREGL… 11.02.2021 ve 17.02.2021 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirket 17.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır. Kar payı dağıtımına 24.03.2021 tarihinde başlanılacak olup; kar payı, halka açık pay sahibi hissedarların hesabına T+2 valörlü olarak yansıyacaktır.

FONET… Şirket Yönetim Kurulunun 17 Mart 2021 tarihinde yaptığı toplantıda; 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Geçmiş Yıl Kârları" hesabında şirket bünyesinde bırakılmasına ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

FROTO… Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme değişikliği, Genel Kurul tarafından da onaylanmıştır. FROTO… Şirket, 17/03/2021 Çarşamba günü saat 15:30'da Olağan Genel Kurul toplantısında şu kararları almıştır: - Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2020 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2020 yılı için ayrılmamasının, SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 4.194.912.850 TL net dönem karından 223.529.670 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak 1 TL'lik paya, brüt 6,42 TL (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 5,4570 TL) temettü olmak üzere, brüt % 642,0000 (net % 545,7000) oranında ve pay sahiplerine 2.136.040.077 TL birinci kar payı, 116.802.123 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 2.252.842.200 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve kalan 1.718.540.980 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına, - Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre 3.534.965.375 TL tutarındaki 2020 yılı cari yıl karından 223.529.670 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 2.252.842.200 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 1.058.593.505 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, - Temettü dağıtım tarihinin 24 Mart 2021 tarihinden itibaren yapılmasına karar verilmiştir.

GARAN, TGB… 08.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız… T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan denetim sonucunda İstanbul Valiliğince (İl Ticaret Müdürlüğü), 6502 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bankaya 110.110.000 TL idari para cezası tebliğ edildiği duyurulmuştu. Banka aleyhine verilen söz konusu idari para cezasının iptali için, süresi içinde İstanbul 9. İdare Mahkemesi nezdinde Bankaca dava açılmıştır.

GOZDE… Şirket 31/12/2020 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış mali tablolarda dönem zararı oluştuğundan 2020 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

 GUBRF… Bağlı Ortaklık Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Kararları uyarınca; 15.03.2021 tarihi itibariyle, Sn. Gökhan BAL, ‘Maden ve Jeoloji Direktörü' olarak atanmıştır.

 HATEK… 2020 yılı karı hakkında: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918828

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB… Yapılan ihaleler sonucunda, Bankanın takipteki krediler portföyünün 745.485.561 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarının 71.850.000 TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Emir Varlık Yönetim A.Ş., İstanbul Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., Hedef Varlık Yönetim A.Ş. ve Arsan Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredilmiştir.

 ISGSY… 18.02.2021 tarihli yönetim kurulu kararında; Şirket sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda ve yasal kayıtlarda 31.12.2020 tarihi itibarıyla sırasıyla 2.050.307,- TL ve 6.059.057,78 TL net dönem karı oluşmuştur. 2020 yılı karından dağıtım yapılmamasına, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki ve yasal kayıtlardaki dönem karlarından mevzuat gereği ayrılması gereken tutarların ayrılmasına, kalan tutarların her iki kayıtta da olağanüstü yedekler hesabında izlenmesine ve bu teklifin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.

 

ISKPL… Şirket paylarının ilk halka arzında ilan edilen İzahname'nin "İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi" başlıklı 6.2.2 bölümünde belirtilen Kocaeli Gebze OSB 1832/28 parselde yer alan Işık-2 Fabrikası binasında ürün ve hammadde depolama faaliyetleri 17 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlamış olup depolama faaliyetleri kapsamında dışarıdan alınan hizmetler için ödenen aylık kira bedeli 28 Şubat 2021 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Bu kapsamda Hammadde ve ürün stoklarının Işık-2 Fabrikası alanına taşınması ile ödenen depolama maliyetlerinde tasarruf sağlanacaktır.

KERVT… Şirket 31/12/2020 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre ticari zararı oluştuğundan 2020 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

MAKTK… Şirket Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan dönem ticari karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

NUGYO… Şirketin tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, 2020 yıl sonu yasal kayıtlarında (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlar) net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

OTKAR... Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (SPK Finansal Raporlama Tebliği) kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 618.267.060 TL ana ortaklığa ait Net Dönem Karı elde edilmiştir. Uzun vadeli şirket stratejisi, şirket sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerisi, Genel Kurul'da alınacak karar ile onaylanması halinde kar payının ödenmesine 24.03.2021 tarihinde başlanacaktır.

OTKAR… Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesine, Genel Kurul'ca karar verilmiştir.

PRZMA… Şirket 2020 döneminden itibaren yapılacak genel kurulları için geçerli olması maksadıyla, Esas Sözleşmenin 6. maddesinin tadiline ilişkin 12.03.2021 tarihli Kurul başvurusunda yer alan Yönetim Kurulu Kararı'nın düzeltilmiş hali T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

SAMAT… Şirket Kayıtlı Sermaye Tavan süresinin uzatılması ve esas sözleşmenin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Kurulun 14.01.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-240 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı Müdürlüğü'nün 26.01.2021 tarih ve E.50035491- 431.02-00060951913 sayılı izniyle uygun görülmüş olup 24 Şubat 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiş olup 17.03.2021 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından Tescil edilmiştir.

TRILC… TURKFLEKS %3 sodyum klorür sudaki çözelti ve TURKFLEKS TEOFİLİN 0,2G+4,5G/100ml IV infüzyon çözelti ürünlerimiz için ; Yerli malı Tebliği (SGM 2014/35 ) E istinaden TOBB tarafından düzenlenen yerli malı belgeleri alınmıştır.

UFUK… Şirket Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ticari zararı olduğu için kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

VERUS… Şirket Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. tarafından Tokat ili Zile ilçesi'nde bulunan 1 adet bakır maden sahası ruhsatı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden ("MAPEG") satın alınmış olup, 16.03.2021 tarihli özel durum açıklamasında söz konusu ruhsatın Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden (MTA) satın alındığı sehven ifade edilmiştir. Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirket Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. 'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 25 adete yükselmiştir. Şirket Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından açılan Ruhsat ihalelerinden; Amasya ili Taşova ilçesi'nde bulunan 2 adet maden sahası ruhsat ihalelerini kazanmış olup, 17.03.2021 (bugün) tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatları satın almıştır. Son alınan yeni ruhsatlarla birlikte Şirket Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 17 adete yükselmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder