İller

22 Mart 2021 Pazartesi

Piyasadan haberler


AKSEN… Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin 18 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirket mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve akabinde bahsi geçen değişikliğin yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmişti. 22 Mart 2021 tarihinde SPK başvurusu gerçekleştirilmiştir.

AKMGY… Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2020 yılı net dönem karı 56.870.007,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 58.756.235,89 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarda yer alan dağıtılabilir karın 56.870.007,00 TL tutarındaki kısmından: 1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına, 2. 56.870.007,00 TL'nin 1.863.200,00 TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına, 3. Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına, 4. Kalan karın 49.933.760,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına, 5. Toplam 51.796.960,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 4.993.376,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 6. 2020 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, 7. Şirket finansal tablolarının ‘Yasal Yedekler Hesabı'nın çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmından 30.183.840,00 TL tutarındaki meblağın hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 3.018.384,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 8. Ortaklara dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 81.980.800,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,20 TL, kar payı oranı brüt=net %220) tespit edilmesine, 9. Kar payının 51.796.960,00-TL tutarındaki kısmının 26.04.2021 tarihinde ilk taksit olarak, 14.905.600,00-TL tutarındaki kısmının 25.08.2021 tarihine kadar ikinci taksit olarak ve 15.278.240,00-TL tutarındaki kısmının 22.12.2021 tarihine kadar üçüncü taksit olarak ödenmesine, 10. İkinci ve üçüncü kar payı taksitleri ile ilgili olmak üzere; kar dağıtım tarihlerinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketçe kamuya duyurulmasına, 11. Yönetim Kurulunun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunmasına, 12. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.

ANELE… Şirket 01 Ocak 2020 / 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından; 2020 Yılına ait yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere; 2020 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmaması hususunda Genel Kurul' a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

ATLAS… Şirketin, Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 11. maddesinin tadili için 24.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, 22.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-335.07-3804 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

BRMEN… Şirket 12.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı gereği; Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi 'ne ilişkin 6. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde; 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 0,01-TL nominal değerde 16.437.222-TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış hasılatı 11.400.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("BİST") Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirketten olan nakit alacağı ile takası suretiyle Yaşar Küçükçalık 'a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'na başvurulmuştur.

DAGI, DAGHL… % 19,63 oranda pay sahibi olan Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin Şirketin bedelli sermaye artırım sürecinde, rüçhan haklarının tamamını kullandığı tarafımıza bildirilmiştir.

GSDHO… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 (BirMilyar) TL'den 1.500.000.000 (BirMilyarBeşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli onayından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 18.03.2021 tarihinde onaylanmıştır. Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

ISBIR… Yönetim Kurulu 16.03.2021 tarihli toplantısında, Şirketin 09.04.2021 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, sermayeyi temsil eden hisselere (ödenmiş sermayeye göre %300 oranında) toplam 1.905.120 TL kar payı dağıtılmasının önerilmesi şeklinde karar almıştı. Yönetim Kurulu bu kararını 22.03.2021 tarihli toplantısında, Şirketin 09.04.2021 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, sermayeyi temsil eden hisselere (ödenmiş sermayeye göre %600 oranında) toplam 3.810.240 TL kar payı dağıtılmasının önerilmesi olarak revize etmiştir. Buna göre, ayrılan 3.810.240 TL'nın ortaklarımıza 1 TL nominal değerli hisse başına 6,00 TL nakit kar payı olarak dağıtılması ve nakit kar payı dağıtımının 03.05.2021 tarihinde yapılması önerilecektir.

IZTAR… Şirket 2019 yılı faaliyetlerinden zarar edilmesi hususu dikkate alınarak gerek mevzuat, gerekse esas sözleşme ve kar dağıtım politikası çerçevesinde kar dağıtımı yapılmaması hususunun, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemine konulmak sureti ile genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KARSN… Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-2962 sayılı yazısı ile onaylanan ve akabinde gerekli izinin alınmasını teminen T.C. Ticaret Bakanlığı'na onayına sunulan Esas Sözleşme tadil tasarımız; ilgili bakanlığın 18.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062441009 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu esas sözleşme tadil metni yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

KLN, KLNMA… Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

OZRDN… Şirket kayıtlı sermaye tavanının; 30.000.000-TL(OtuzmilyonTürkLirası)'den 100.000.000- TL( YüzmilyonTürkLirası)'na artırılması, kayıt sermaye tavanının 2021-2025 yılları için ( 5 yıl süre ile) geçerli olması ve Şirket esas sözleşmesinin; 6., 7., 8., 9., 13., 15. maddelerinin tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesi, 23. ve 24. maddelerinin eklenmesi konularında Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görüş verilmesi talebi ile 22.03.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

RTALB... Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 16.11.2020 tarihinde verilen 500.000 adet ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 3.000.000'a ulaşmıştır.

SASA… Şirket tarafından yatırım bedeli tahmini 330 Milyon USD olan, yıllık 367.500 ton kapasiteli Elyaf Üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup yatırımın 2023 yılı dördüncü çeyrekte devreye alınması planlanmaktadır. Yatırımın Ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 550 milyon USD civarında olacaktır.

SKTAS… Şirket %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin ("Efeler Çiftliği") kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuru yapıldığını 19.01.2021 tarihinde duyurulmuştu. Başvuru SPK'nın 19.03.2021 tarih ve E29833736-110.03.03-3759 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu onayın alınması ile beraber halka arza ilişkin hazırlıklara başlanmıştır. Bilindiği üzere 13.10.2020 tarihinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Efeler Çiftliği'ne %16 oranında ortak olmuştur. Yapılan bu ortaklığın Efeler Çiftliği'nin kurumsallaşmasına olumlu katkıda bulunması ve finansal ve operasyonel anlamda mevcut standartları daha da iyileştirmesi beklenmektedir. Tüm bu olumlu etkilerin sonuçlarının somut biçimde önümüzdeki bir yıllık dönem içerisinde alınması ile beraber 2022 yılının başında halka arzın yapılması planlanmaktadır.

SNGYO… Şirketin Yönetim Kurulu, yaşanmakta olan Covid-19 salgını ve buna bağlı olarak ekonomide meydana gelen gelişmeler neticesinde ortaya çıkabilecek finansman ihtiyaçları dikkate alınarak, Şirketin 31.12.2020 tarihli bireysel finansal tablolarında oluşan dönem karının dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasına Genel Kurul tarafından onay verilmiştir.

TAVHL… Şirketin 01 Ocak 2020 / 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolara göre 2.283.284.000 TL net dönem zararı meydana gelmiş olduğu görülmüştür. Şirketin 2020 yılına ilişkin Finansal Tablolarında net dönem zararı bulunması sebebiyle, Şirketin Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, 2020 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'da onaylanmıştır.

TTRAK… Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

TTRAK… 2020 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesine ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi önerisi 22.03.2021 tarihinde düzenlenen Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklar tarafından aynen onaylanmıştır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder