İller

31 Mart 2021 Çarşamba

Piyasadan haberler


AEFES… Şirketin mevcut 900.000.000. TL'lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla yönetim kurulu tarafından Ana Sözleşmenin 7'nci maddesinin tadil tasarısında gösterildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, bahsedilen Ana Sözleşme değişikliği SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

AKBNK… Bankanın 24.03.2021 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplatısı'nda kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Ana Sözleşme tadili kabul edilmiş olup, konuya ilişkin tescil süreci tamamlanmıştır.

ATEKS… Yönetim Kurulu 02.03.2021 tarihli toplanarak şu kararları almıştır. Yönetim Kurulu 01.03.2021 tarihli toplantısında, Şirket tarafından 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve MGI Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 39.426.510 TL net dönem karı elde edildiği, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 4.840.799,77 TL cari yıl karı bulunduğu şirket yasal kayıtlarında yer alan diğer kaynaklarla birlikte dağıtıma konu edilebilir birikmiş yedekler toplamının 39.750.881 TL olduğu ve dağıtılabilir fon tutarının bu tutarla sınırlı olduğu, Türk Ticaret kanunu hükümleri çerçevesinde ayrılan Genel Kanuni Yedek akçe sonrasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 39.184.470,01 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edildiği, görülmüş olup SPK tebliğinde uygun şekilde hesaplanan 2020 yılı kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere, 1) Vergi Usul Kanununa göre hesaplanmış 4.840.799,77 TL dönem net karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519- 1 maddesi uyarınca % 5 oranında 242.039,99 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, 2) Covid 19 pandemisinin iç ve dış piyasalar üzerindeki ve nihai tüketicilerin tüketim kararları üzerindeki olumsuz etkisinin devam etmekte olması ve bu olumsuz etkilerin ne zaman ortadan kalkacağının belirsizlik arz etmesi dikkate alınarak Kar Dağıtım Politikası, Şirket stratejileri gereği Şirketin mali yapısının korunması ve doğabilecek finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 2020 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve 2020 yılı karından dağıtılabilir dönem karının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması şeklindeki Yönetim Kurulu'nun önerisi oy çokluğu ile Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

AVOD… Bağlı ortaklık Hasat BNO Grup Gıda San.Tic.A.Ş.' ne ait, İzmir İli, Seferihisar İlçesi, 195 Ada 19 parsel 107.184 m² yüzölçümlü arsanın içindeki 39.000 m² imarlı kısım ile ilgili olarak , Birikim İzolasyon Restorasyon İnşaat San.ve Tic.- Süleyman Bozkurt ve MNA Prestij Yapı San.ve Tic. A.Ş. firmaları ile 07.10.2020 tarihinde, sözleşme imzalandığının duyurusunu yapılmıştı. İmzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında, arsanın belediye işlemleri bitmiş olup, 32 adet müstakil havuzlu villa projesine nisan ayı itibariyle başlanacaktır.

BALAT… İştirak Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 1722 ada 5 parselde 14.796,02 m2 tahsisli arsası ile ilgili planlanan 1.835 m2 B Blok inşaat temeli 29.03.2021 tarihinde atılmış olup inşaatı başlanmıştır ve Mayıs 2021 sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. İnşaatın yapılması için ihtiyaç olan finans kaynağı Berka A.Ş. ortaklar tarafından karşılanacaktır.

BEYAZ… Opel, Peugeot, Citroen markaları satış ve satış sonrası servis hizmeti ile 2.el araç satış faaliyeti Balıkesir'de bulunan mevcut plazada devam etmektedir. Daha önceden duyurusu yapılmış olunan, Mart 2021 sonunda bitmesi planlanan yeni plaza inşaatı; kış şartlarının zorlu geçmesi, Covid-19 salgınını önleme kapsamında hükümetin aldığı sokağa çıkma kısıtlaması, seyahat kısıtlaması, mesai saatleri düzenlemesi gibi önlemler neticesinde, işgücü kaybı ve malzeme tedariğinde zorluklar yaşanmış, öngörülemeyen bu nedenler sonucunda plaza inşaatı belirtilen tarihe yetişmemiştir. Balıkesir'de yapımı süren yeni plazanın Mayıs 2021 ortasında bitmesi planlanmaktadır.

BFREN… 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı… https://ift.tt/3dphlhu

CEMTS… 31.12.2020 tarihli açıklamada; "Yurt dışından satın alınan MAN firması yeni üretim hattının montajının devam etmekte olduğu ve 2021 yılı ilk çeyreğinde deneme üretimine başlanılması planlandığı" KAP'ta açıklanmış idi. Yurt dışından satın alınan MAN firması yeni üretim hattının montajı tamamlanmış olup deneme üretimlerine başlanmıştır.

BLCYT… %21,14 oranında iştirak olunan Biteks İplik A.Ş. ‘nin Osmaniye de kurulu bulunan iplik fabrikasının çatısı üzerine 3.600 kw saat gücünde GES (Güneş enerjisinde elektrik üretimi) tesisi kurulumu için bugün sözleşme imzalanmıştır. Tesisin yıllık Toplam 6.500.000 kw saat elektrik üretmesi öngörülmekte olup, İşletmenin toplam elektrik tüketiminin %22 sini karşılayacağını öngörülmektedir. Projenin yatırım bedeli yaklaşık USD 1.900.000 olup, öz kaynaklarla finanse edilecektir. Proje 2 etap da yapılacak olup; 1. etap tesisin kurulu gücü 2.600 kw saat olup, yıllık 4.700.000 kw saat elektrik üretmesi öngörülmektedir. Tesis Eylül 2021 yılında işletmeye alınması planlanmaktadır. 1.etabın yatırım maliyeti yaklaşık USD 1.400.000 olacaktır. 2. etap tesisin kurulu gücü 1.000 kw saat olup, yıllık 1.800.000 kw saat elektrik üretmesi planlanmaktadır. Tesis Aralık 2021 yılında işletmeye alınacak olup, yatırım maliyeti yaklaşık USD 500.000 olacaktır.

BNTAS… Şirketin 2020 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançoda 24.100.195,35 TL. net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda da 24.203.960,26.-TL. net dönem karı mevcuttur. 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarda yer alan kar ile ilgili olarak , kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

BUCIM… Şirketin 30.03.2021 tarihli Genel Kurulu'nda; Kar dağıtımı ile ilgili olarak, 2020 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 16.947.783,34 TL tutarındaki kârın, 84.358,28 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan 15.260.617,75 TL'lik kısmının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, bakiye 1.602.807,31 TL'nin ise Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına; TMS esas alınarak hazırlanan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolara göre 75.495.311 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârının ise 84.358,28 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan 75.410.952,72 TL'nin "Geçmiş Yıl Kârları" hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

DOAS… 2020 faaliyet yılında oluşan karın; mevzuata uygun olarak kar dağıtım politikasında belirlenen amaçlar ve hedefler kapsamında, kar dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek nakden dağıtılacak kar tutarının 600.000.000 TL olarak belirlenmesi ve kar dağıtımı ödemelerinin 30 Nisan 2021 ve 30 Kasım 2021 tarihini aşmamak üzere iki eşit taksitte yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin teklifi genel kurul tarafından onaylanmıştır.

 DNISI… Şirketin 29.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 24 Şubat 2021 tarih ve 2021/10 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; 2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmenin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin 24.06.2020 tarih ve 2020/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı dikkate alınarak; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2020 yılı net dönem kârı olan 8.613.135 TL'den, 381.998,82 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, net dağıtılabilir dönem kârı 8.231.136,18 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %30'una tekabül edecek şekilde 2.469.340,85 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, 112.559,09 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve kâr dağıtımına 15 Nisan tarihinden itibaren başlanması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmişti. Ancak 19.03.2021 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının iptal edilmesi sebebiyle Yönetim Kurulunun 24.02.2021 tarihli kar dağıtım önerisinde yer alan, Genel Kurul'a teklif edilecek kar dağıtım tarihinin 18 Mayıs 2021 olarak tadil edilmesine karar verilmiştir.

DITAS… Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; - SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri dâhilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları'na göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" de dikkate alındığında 5.160.162,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca belirlenen sınıra ulaşılmış olduğu dikkate alınarak "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmadan 1.100,00,-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 5.161.262,-Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, - Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise 11.789.266,27-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca belirlenen sınıra ulaşılmış olduğu dikkate alınarak "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmaması neticesinde 11.789.266,27-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı görülerek; - "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın hesaplanmasında, SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların esas alınması, - Bu çerçevede, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 10.000,-Türk Lirası tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %6,00'sı, net %5,10'u oranında olmak üzere, toplam 600.000,-Türk Lirası (brüt), 510.000,-Türk Lirası (net) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 30 Nisan 2021 tarihinde başlanması, - SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 4.550.162,-Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınmasına, - Şirketin Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 11.179.266,27-Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına, ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuş oy birliği ile kabul edilmiştir.

DOBUR… Esas Sözleşmenin 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26 ve 27'inci maddelerinin tadil edilmesi; Esas Sözleşme'nin tadil edilen "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesine göre mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması ve Esas Sözleşme'deki imtiyazlar bedelsiz olarak kaldırılmakta olduğundan; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)"nin "Ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet halleri" başlığını taşıyan 16'ncı maddesinin 1'inci Fıkrası'nın (b) bendi düzenlemesi kapsamında ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet tanınması, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'nun 05.02.2021 tarih ve E-29833736- 110.03.03-1384 sayılı Kararı ile onaylanmış olup, 30 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

ENJSA… Şirketin kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için uzatılması ve yönetim kurulu toplantılarının fiziksel toplantının yanı sıra elektronik ortamda yapılabilmesine ilişkin olarak hazırlanan Esas Sözleşmenin 7 ve 10'uncu maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 30 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince kabul edilmiştir.

DOBUR… Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olunan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; - Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 15.04.2019 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile birlikte dikkate alındığında 4.051.790,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu ve bu tutara 2020 yılında yapılan 26.748,80 Türk Lirası tutarında "bağış" ilave edildikten sonra dahi 4.025.041,20 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" hesaplandığı anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı ve 4.051.790 Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Zararı"nın "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına aktarılacağı hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, - Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarda ise 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde 4.514.845,99 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu ve bu tutarın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılması ile "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabının 10.603.602,55 Türk Lirası'na ulaştığı hususlarının Genel Kurul'un bilgisine ve onaylarına sunulmasına, İlişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

ENJSA… Şirketin Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat 2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda: - 1.052.352.418,14 TL tutarındaki kısmı 01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde oluşan konsolide bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından, - 81.473.790,30 TL'lik kısmı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 1.133.826.208,44 TL kar payının, 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak (brüt %96, net %81,60 oranında olmak üzere) dağıtılmasına, 30 Mart 2021 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında nakit kar payının 9 Nisan 2021 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir.

ENKAI… Yönetim Kurulu, 2020 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 döneminde oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'ndan; Ortaklara Birinci Kar Payı (Nakit) 1.700.000.000 TL Ortaklara İkinci Kar Payı (Nakit) 300.000.000 TL İntifa senedi sahiplerine (Nakit) 41.902.793 TL olmak üzere kâr dağıtım tablosunun hazırlanması, - Dağıtılacak 2.000.000.000 TL nakit kâr payının 5.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %35,714286 ve net %30,357143 oranında 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren dağıtılması, - Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması teklifi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

 ENKAI… Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı-Genel Kurul Onayı… https://ift.tt/3dphlOw

EPLAS… Yönetim Kurulunun bugün yaptığı toplantısında 2020 hesap dönemine ilişkin Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan bilançosunda geçmiş yıl karları olmasına rağmen, şirketin likidite durumu da dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, işbu kararın Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. https://ift.tt/39wUIXw

GLB, GLBMD… Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme değişikliği, Genel Kurul tarafından da onaylanmıştır.

GLB, GLBMD… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve CNS Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 20.955.134 TL tutarında net dönem karı (Konsolide net dönem kârı), Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 26.306.991,35 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir. Buna göre kâr dağıtım önerisi şu şekilde yer almaktadır. - Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.272.273,96 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2020 yılına ait karların önceki dönem faaliyetlerinden kaynaklanan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 6.016.404 TL geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra kalan 13.666.456,04 TL net dağıtılabilir kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

 KARTN… Ortaklığın net dönem kârı 137.342.733 TL (172.905.133-35.552.400) olup, bu tutarın 88.219 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 137.264.514 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır. 1-Şirket sermayesini oluşturan pay senetlerinden İmtiyazlı Payların (A Grubu Payların) aynı zamanda İmtiyazlı olmayan paylara dağıtılan ( B grubu Paylar) kar payından da kar payı alma hakkı bulunmaktadır. İş bu bildirimde yer verilen pay başına brüt ve net kar payları, her bir pay grubunun alacağı toplam kar payı tutar ve oranlarını ifade etmektedir. 2- 30.03.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 Yılı Karından Yapılacak Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi, 30.03.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan aynen kabul edilmiştir.

KONTR… Şirketin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 23.022.158,96 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 21.179.048,75 TL olduğunu tespit etmiştir. 2020 yılı karının dağıtımı konusunda ise; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; dönem karının dağıtımında konsolide finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmış olup, şu şekilde dağıtılması teklif edilmektedir, - Şirketin çıkarılmış sermayesinin %18,15'ine tekabül eden brüt 6.906.647,69 TL tutarında nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması, - 6.906.647,69 TL brüt kar payı üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak 0,181455 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben kar payının dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, - Kar dağıtım tablosunun işbu kararın 1 (bir) numaralı ekinde yer alan şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmesi, Hususlarında 2020 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklara teklifte bulunulmasına oybirliğiyle karar vermiştir.

LUKSK… Şirket Ortaklarından Sn. Yaşar KÜÇÜKÇALIK kendi adına yapmış olduğu işlem ile 14.853 adet pay satışı gerçekleştirmiştir. Şirket ortaklık yapısında büyük ortaklar olarak Yaşar KÜÇÜKÇALIK ve Yılmaz KÜÇÜKÇALIK haricinde %5 oranını geçen ve bilinen başka bir pay sahibi bulunmamaktadır. İdari sorumluluğu olan kişiler ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip pay sahipleri, Şirketin sermaye piyasası araçları ve hisse senetleri üzerinde yapmış oldukları işlemleri ve sonuçlarını kamuya açıklarlar ilkesi gereği yapılan bu açıklamada yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir.

MAALT… Şirketin 15.03.2021 tarihli özel durum açıklamasını takiben, Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım sürecinde Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından 30.03.2021 tarihinde yıkım ruhsatı düzenlenmiştir. Yıkım çalışmalarına 1 hafta içerisinde başlanılması ve yıkım sürecinin ilgili düzenlemeler doğrultusunda 60 gün içinde tamamlanması hedeflenmektedir.

MNDRS… Şirket ana ortağı Akça Holding A.Ş.'nin elinde bulunan Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin %26'sını temsil eden 65.000.000 TL nominal değerli B grubu paylarının Borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formunun Kurul tarafından onaylanmasının ardından ilgili paylar 16.03.2021 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmüştür. Bu çerçevede Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeniden tadil edilmesi ve uygun görüş almak için EPDK'ya yeniden gönderilmesi gereği doğmuştur. Bu nedenle Yönetim Kurulunun 29.03.2021 tarih ve 2021/15 sayılı toplantısında SPK başvurusunda yer alan 14.01.2021 ve 29.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararlarının Esas Sözleşme Tadil Tasarılarının geri çekilmesine karar verilmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı süremizin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin süreç devam etmekte olup, buna ilişkin olarak ve yukarıda açıklanan sebepler ile 29.03.2021 tarih ve 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin gösterildiği şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 29.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş ve 30.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.

SAHOL… Şirketin kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için uzatılması ve yönetim kurulu toplantılarının fiziksel toplantının yanı sıra elektronik ortamda yapılabilmesine ilişkin olarak hazırlanan Esas Sözleşmenin 10 ve 16'ncı maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 30 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince kabul edilmiştir.

 SAHOL… Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlar Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde oluşan ana ortak payına düşen 4.767.573.000,00 TL net konsolide kardan, - 2.040.403.931,00 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %29,75, brüt %35 oranında olmak üzere 714.141.375,85 TL kar payı dağıtılmasına, - Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 23.851.874,98 TL kar payı dağıtılmasına, - Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, - 2020 yılında satılan iştiraklerden elde edilen kazançlar dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarımızdaki Dönem Kârının 44.807.323,59 TL’lik kısmının, Özel Yedek olarak ayrılmasına, nakit kar payı ödemelerine 5 Nisan 2021 tarihinde başlanılmasına karar verildi.

SEKFK… 30.03.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında; Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı solo finansal tablolarına göre oluşan 2.838.186,92 TL tutarındaki karın dağıtılmayarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde olağan üstü yedeklere alınmasına karar verilmiştir.

SELEC… Bugün yapılan şirket Genel Kurul toplantısında, 2020 yılı karının Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılmasına ve kar dağıtımının 20 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. https://ift.tt/3rCpO64

SISE… Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" 'ne göre hazırlanan 2020 Yılı konsolide finansal durum tablosunda (bilançoda) yer alan 2.138.037.000 Türk Lirası tutarındaki 2020 Yılı net konsolide finansal durum tablosu (bilanço) kârın, SPK’nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmenin 25. maddesi ve "Kar Dağıtım Politikası"'nda belirtilen esaslara göre dağıtılması, mevcut çıkarılmış sermayenin; %16,32272 oranına tekabül eden 500.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden, stopaja tabi olan pay sahiplerine ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesi, nakit temettü ödeme tarihinin 31 Mayıs 2021 olarak belirlenmesi hususları 30 Mart 2021 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun da görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

SISE… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlik süresinin uzatılarak 2021-2025 yılları olarak belirlenmesi ve bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin değişikliğine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 tarih E-29833736-110.03.03-3310 sayılı yazısında uygun bulunmuştur.

SNKRN… Şirketin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile KSK Grup Taahhüt İnşaat arasında yapımı devam eden, Sapanca Gölbaşı Konakları Projesine ait sözleşmesine, yeni ilave işlerle ilgili 1.910.000.- TL ilave yapılmış olup, bugün itibariyle 1.910.000 TL üçüncü iş avansı tahsilatı yapılmıştır.

TDGYO… Şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısın'da TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolara göre - 1.735.827 TL Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarda -930.605,03 TL net dönem zararı oluşmasından dolayı Genel Kurul'a kar dağıtımı yapılmaması teklifinde bulunulmuş ve Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

TEBCE… Şirketin 30.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin dağıtılabilir kârından ortaklara herhangi bir dağıtım yapılmayarak dağıtılabilir kârdan 1. Tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına ve kalan bakiye kârının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

TKURU… Şirketin yeni kayıtlı sermaye tavan ve süresini de içeren esas sözleşme tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. https://ift.tt/3wgvfLJ

TMSN… Şirket tarafından 31/12/2020 tarihli Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 58.935.140 TL Net Dönem Karı gerçekleşmiş olup Dönem Karının Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup edilerek 2020 yılında kar dağıtılamayacağı hususunun Genel Kurulun bilgisine sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

TOASO… Ana Sözleşme'nin 6. maddesinde yapılan değişikliğin tescil edilmesi Hk… https://ift.tt/3weaJeB

YAPRK… Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme değişikliği, Genel Kurul tarafından da onaylanmıştır.

YAPRK… Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi kabul edilerek; 01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde oluşan ana ortak payına düşen 5.145.861 TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 73.126,74 TL tutarında genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 177.500 TL nakit kar payı ve 1.207.000 TL'lik bedelsiz pay dağıtımından sonra kalan 3.688.234,26 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına, nakit kar payının 20 Nisan 2021 tarihinden itibaren, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasına, katılanların oy birliğiyle karar verildi.

YKGYO… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı 9 Mart 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder