İller

22 Şubat 2021 Pazartesi

Deniz Gayrimenkul'den bedelli sermaye artırımı


Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, bedelli sermaye artırımı kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesine istinaden şirketimizin 2023 yıl sonuna kadar geçerli 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %166,666666 oranında (bedelli) nakden artırılarak 400.000.000 TL'ye çıkarılmasına, şirket esas sözleşmesinin 8. maddesine istinaden artırılan 250.000.000 TL sermayeyi temsil eden payın beheri 1,00 TL nominal değerli 250.000.000 adet (B) grubu hamiline yazılı ve borsada işlem görebilir olarak ihracına, şirket esas sözleşmesinin 8. maddesine istinaden işbu sermaye artırımında hem (A) grubu imtiyazlı hamiline yazılı pay sahiplerine hem de (B) grubu imtiyazsız hamiline yazılı pay sahiplerine (B) grubu hamiline yazılı pay verilmesine, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının,nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati sonunda sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından onar kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere birincil piyasada halka arz edilmesine, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda şirket yönetimine yetki verilmesine karar verildi.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönderme